Openbare besluiten B&W 08 | 11 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 08 | 11 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over de wapeninleveractie tijdens de Week van de Veiligheid 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van BVV en PvdA over de wapeninleveractie tijdens de Week van de Veiligheid 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Vlaardingen heeft tijdens de Week van de Veiligheid 2022 meegedaan met de gezamenlijke wapeninleveractie. De politie verkoos dit jaar de zes districtsbureaus als inleverlocaties. In Vlaardingen is geen districtsbureau aanwezig en daardoor ook geen inleverlocatie. Wapenbezit is een groot maatschappelijk probleem dat om een integrale aanpak vraagt.

De gemeente Vlaardingen zet in op een preventieve aanpak en ontwikkelt, in samenwerking met de politie en Minters (jongerenwerk), een campagne tegen wapenbezit onder jongeren. Ook wijzen we veiligheidsrisicogebieden aan waar de politie preventief fouilleert om zo wapens van straat te halen.

Sinds kort beschikt Vlaardingen over een politieagent Jeugd die zich o.a. focust op de bewustwording onder jongeren over de gevolgen van wapenbezit. Ten slotte zal de gemeente zich aansluiten aan bij het schooladoptieplan ‘Doe Effe Normaal’ waarbij wapenbezit een lesonderwerp kan zijn.

Benoemingen openbare ruimte Unilever terrein District U
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het benoemen van de ontwikkeling Unileverterrein e.o. (District U) waarvoor drie nieuwe straatnamen nodig zijn.

Toelichting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de namen van drie straten vastgesteld die aangelegd worden op District U. De straatnamen sluiten aan bij die van de directe omgeving. In 1962 zijn op en rond het Unileverterrein de straten benoemd rond het thema ontdekkingsreizigers.

Door veranderingen in de openbare ruimte zijn de Hudsonstraat en de Mercatorweg in de loop der jaren verdwenen. Het college heeft besloten deze straatnamen,  vijftig jaar na dato, terug te laten komen in het - om verwarring te voorkomen iets aangepaste - Henry Hudsonplein en de Gerardus Mercatorweg en als derde naam daaraan toe te voegen de Gudridlaan.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2023 vaststellen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen 2023 vastgesteld. 

Toelichting:
Ieder jaar moet de gemeenteraad de belastingtarieven voor het volgende jaar vaststellen. Voor het jaar 2023 zijn de uitgangspunten voor de belastingtarieven: 

Indexering met 1,5%. 
De OZB-opbrengsten worden verhoogd met 4,5%, bestaande uit de algemene indexering van 1,5% vermeerderd met 3% op basis van het Herstelplan.

De rioolheffing is gebaseerd op het vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Wettelijk voorgeschreven maximumtarieven door het Rijk worden overgenomen, zoals de tarieven voor de reisdocumenten en de rijbewijzen.

Voor de tarieven van het zeehavengeld en het binnenhavengeld wordt de gemeenschappelijke regeling gevolgd. 

Inwoners met een inkomen op of onder bijstandsniveau mogen vanaf 1 januari 2023 extra eigen vermogen hebben om alsnog in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De bedragen van de verhoging zijn als volgt:

Echtgenoten € 2.000;
Alleenstaanden € 1.500;
Alleenstaande ouders € 1.800.

Aangezien de verhoogde vermogensnorm zal gelden voor alle inwoners met inkomen op of onder bijstandsniveau, komen door deze bredere doelgroep meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding. Deze inwoners krijgen nu de mogelijkheid om een buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven. Ook inwoners die hun vermogen tijdelijk zagen stijgen door energietoeslag, wordt de kwijtschelding nu niet ontnomen. 

Raadsmemo beantwoording nagekomen schriftelijke technische vragen meerjaren-begroting 2023 - 2026 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo beantwoording nagekomen schriftelijke technische raadsvragen over de concept meerjarenbegroting 2023 - 2026 vastgesteld. 

Toelichting:
Op 9 en 10 november 2022 bespreekt de gemeenteraad de concept begroting 2023 - 2026. Voorafgaand aan de behandeling, zijn de raadsfracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over de begroting. In de raadsmemo worden de nagekomen vragen van Beter voor Vlaardingen, AOV en ONS Vlaardingen beantwoord. De overige ingekomen vragen van andere partijen zijn op 18 oktober al beantwoord door het college.

Raadsmemo verlenging tijdelijk verhuur Zeevaardersbuurt 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

ingestemd met het verlengen van de vergunning voor tijdelijke verhuur conform de Leegstandswet tot 1 december 2023 aan Woningstichting Samenwerking Vlaardingen voor de woningen gelegen aan de Nieuwe Kerkstraat 28 t/m 58 (even), Nieuwe Kerkstraat 7 t/m 33 (oneven), Cornelis Houtmanstraat 2 t/m 24 (even), Cornelis Houtmanstraat 3 t/m 45 (oneven) en Jacob van Heemkerkstraat 2 t/m 34 (even), ingestemd met het verlengen van de vergunning voor tijdelijke verhuur conform de Leegstandswet tot 1 december 2023 aan Waterweg Wonen voor de woningen gelegen aan de Jacob van Heemskerkstraat 1-27 (oneven), 2e van Leyden Gaelstraat 71-99 (oneven) en W. Barentszoonstraat 2-24 (even), 
de brief aan Woningstichting Samenwerking vastgesteld, de brief aan Waterweg Wonen vastgesteld, de raadsmemo 'Verlenging tijdelijke verhuur Samenwerking Zeevaardersbuurt' vastgesteld.

Toelichting:
De herstructurering (sloop/nieuwbouw) van de verouderde woningen in de Zeevaardersbuurt van Waterweg Wonen en Samenwerking staat al langere tijd gepland. Het gaat om een totaal van 122 woningen, waarvan 81 van Samenwerking en 41 van Waterweg Wonen.

De verouderde woningen worden straks gesloopt en hier komen nieuwe kwalitatieve sociale huurwoningen voor in de plaats. Dit is onderdeel van het huidige woningbouwprogramma en past geheel in Woonvisie 'Samen bouwen aan Vlaardingen'. De verwachting is dat in het najaar van 2022 een gezamenlijk plan wordt opgeleverd en de sloop volgend jaar (2023) kan gaan plaats vinden.

De huidige vergunning voor de tijdelijke verhuur loopt per 1 december af. Het college van B&W heeft ingestemd om beide vergunningen met een jaar te verlengen tot 1 december 2023. Deze verlenging maakt het voor beide corporaties mogelijk hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Hiermee kunnen de corporaties ook de huurcontracten van de zittende (tijdelijke) huurders tot aan de daadwerkelijke sloop verlengen (2023). 

Raadsvoorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021 met artikel Opkoopbescherming
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvoorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening beheer woonruimtevoorraad gemeente Vlaardingen 2021 met artikel Opkoopbescherming vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgmeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om, in navolging van buurgemeenten Rotterdam en Schiedam per 1 januari 2023 het instrument Opkoopbescherming in te voeren.

Dit instrument heeft als doel de verdringing op de koopmarkt door beleggers tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2023 mag in woningen tot een WOZ waarde van €300.000,- in de wijken Centrum, Westwijk, Vlaardinger Ambacht, Oostwijk, Holy Noord en Holy Zuid de woning slechts nog bewoond worden door de eigenaar van de woning. Het verhuren van een woning kan dan slechts nog via een vergunning worden aangevraagd.

Het college zal deze vergunning verlenen in de volgende twee situaties: verhuur aan eerste graad bloed- en aanverwanten (naaste familie) of verhuur voor een tijdelijke duur (maximaal 12 maanden) in afwachting van het moment dat koper de woning zelf kan gaan bewonen.

Raadsmemo Jaarverslag Leerrecht 2021-2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2021/2022 vastgesteld. 

Toelichting:
Het Jaarverslag leerplicht MVS, schooljaar 2021/2022 wordt op de website van Leerrecht gepubliceerd zodat schoolbesturen en andere partners in LEA (Lokaal Educatieve Agenda) en REA (Regionaal Educatieve Agenda) er kennis van kunnen nemen.

Het college heeft het jaarverslag van Leerrecht over het schooljaar 2021/2022 vastgesteld. Leerrecht voert voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Leerplichtwet uit.

Het college informeert de gemeenteraad met het jaarverslag over het in schooljaar 2021/2022 gevoerde leerplichtbeleid en over de Regionale Meld- en coördinatiefunctie voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de leerplichtwet en het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Doordat de scholen in december 2021 nogmaals de deuren sloten vanwege corona, was het waarborgen van het recht op onderwijs, de preventieve taken en het realiseren van maatwerkoplossingen ook dit schooljaar uitdagender dan in andere jaren. 

Scholen hebben 593 verzuimmeldingen gedaan van Vlaardingse leerlingen tot 18 jaar. In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam deden de scholen daarnaast 533 verzuimmeldingen voor leerlingen van 18 tot 23 jaar. De leerplichtambtenaar of de trajectbegeleider van Leerrecht onderzoekt bij deze meldingen wat de achtergrond van het verzuim is en heeft meerdere middelen om het verzuim te stoppen: het geven van een waarschuwing, het doorverwijzen naar bureau Halt, het voeren van gesprekken en/of het inschakelen van hulpverlening (bijv. het wijkteam). De leerplichtambtenaren werken samen met de scholen, wijkteams en andere organisaties om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden.

Raadsvoorstel tot vaststellen Verordening Leerlingenvervoer gemeente Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen Verordening Leerlingenvervoer gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel met betrekking tot de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld. In deze verordening zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan een leerling aanspraak kan maken op leerlingenvervoer.

Ieder kind heeft immers recht op passend onderwijs, waarbij ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van hun kind naar school. Wanneer vanwege de afstand of de handicap van de leerling ouders dit redelijkerwijs niet zelf kunnen verzorgen, kan een vervoersvoorziening nodig zijn en kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak bestaan op Leerlingenvervoer.

Het uitgangspunt van de regeling is dat het openbaar vervoer bekostigd wordt. Wanneer de leerling door een structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, zelfs niet met begeleiding, komt hij of zij in aanmerking voor aangepast vervoer. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023 vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft het raadsvoorstel met betrekking tot de verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2023 vastgesteld. Deze verordening is een vertaling van het koersdocument MVS Jeugdmodel dat eind 2020 is vastgesteld.

In de verordening zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan een jeugdige aanspraak kan maken op jeugdhulp. De bestaande verordening is op een aantal punten aangepast op basis van het koersdocument. Daarnaast zijn enkele bepalingen uit de verordening geactualiseerd vanwege jurisprudentie of omdat het beter aansluit op de praktijk. Er is een overeenkomst gesloten met Mevis om vanaf 1 januari 2023 te zorgen voor de uitvoering van het MVS Jeugdmodel.

Beantwoording artikel 34-vragen over tekorten in de jeugdzorg
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Huizen (VVD) over tekorten in de jeugdzorg vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 34-vragen van mevrouw Van Huizen (VVD) over tekorten in de jeugdzorg beantwoord. In de vastgestelde beantwoording geeft het college aan dat binnen de regio Rijnmond zorgaanbieders moeite hebben met het werven van personeel.

Tot nu toe is alleen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bekend dat het personeelstekort ook tot problemen in de uitvoering van de taken leidt, met oplopende wachtlijsten als gevolg. Mevis start in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam per 1 januari 2023 met de uitvoering van bijna alle jeugdhulp. Mevis geeft aan dat de werving voorspoedig verloopt. Interventies lijken nog niet aan de orde. 

Vaststellen 'Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2022 (coronaschade circulaires 2021)'
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2022 (coronaschade circulaires 2021)' vastgesteld. 

Toelichting:
De culturele instellingen ondervonden in 2022 nog aanzienlijke negatieve gevolgen van de coronacrisis en uitblijvend herstel in de corona-nafase. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld om de culturele instellingen te ondersteunen bij het opvangen van deze negatieve gevolgen. In totaal is in Vlaardingen € 256.167,- beschikbaar als compensatie van de verder opgelopen coronaschade in 2022.

Het college heeft nu de 'Subsidieregeling Noodsteun culturele instellingen 2022 (coronaschade circulaires 2021)' vastgesteld met nadere regels om dit gedeelte van het geld door middel van een incidentele subsidie aan de betreffende culturele instellingen uit te kunnen keren. De subsidie draagt bij aan het behouden van de culturele basisinfrastructuur van Vlaardingen. 

Beantwoording artikel 34-vragen over aantallen kinderen voor locatieonderzoek 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots over aantallen kinderen voor locatieonderzoek vastgesteld. 

Toelichting:
Raadslid Rots heeft aan het College van B. en W. artikel 34-vragen gesteld over de uitgangspunten die het college zal hanteren voor het (nieuwe) locatieonderzoek voor het onderwijs in Vlaardingen. Het college heeft deze vragen beantwoord. De strekking luidt dat het locatieonderzoek voorziet in een nieuwe, actuele aantallen leerlingen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

De resultaten worden medio januari 2023 verwacht. Tot slot wordt in de beantwoording aangegeven dat de kinderopvang geen onderdeel is van de analyse. Op basis van ervaring cijfers van de kinderopvang, de landelijke, politieke ontwikkelingen én de woningbouwontwikkelingen kan wel een inschatting gemaakt worden van wat mogelijk in de kinderopvang te verwachten is.

Antwoordbrief Vrienden van 't Hof over de locatie Hofsingel 82-84 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Vrienden van 't Hof over de locatie Hofsingel 82 - 84 vastgesteld. 

Toelichting:
De groepering Vrienden van 't Hof heeft op 28 oktober 2022 een brief aan het college gezonden. Zij geeft aan de passie te hebben om 't Hof groen te houden en verzoekt om toegang te verkrijgen tot de locatie Hofsingel 82 - 84 om de gebouwen te bekijken om een nieuwe invulling daaraan te geven. Het college heeft geantwoord niet in te gaan op het verzoek.

Eerder was de Vrienden van 't Hof al meegedeeld dat er binnen de gemeente beperkte ruimte is in de stad en dat er alleen al om die reden keuzes moeten gemaakt voor initiatieven en ontwikkelingen. Het college verwacht deze ruimte zelf nodig te hebben voor het invullen van de opgaven in de stad. In het licht van het afwegen van de mogelijkheden, passen onder andere de resultaten van het stadsbrede locatieonderzoek basisonderwijs. Dit wordt in de eerste helft van 2023 uitgevoerd.

Het college heeft Stadslandbouw en Maaltijd op Maandag geïnformeerd dat zij in de tussentijd hun activiteiten op de locatie kunnen voortzetten. Met de reactie op de brief van groepering Vrienden van ’t Hof maakt het college kenbaar open te staan voor initiatieven vanuit de stad. Voor zowel ruimtelijke als sociale initiatieven is een instrument ontwikkeld waarmee we elk initiatief integraal kunnen bespreken, wegen en beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. De groepering Vrienden van ’t Hof zijn uitgenodigd om hierover met de gebiedsmanager en wijkmanager van de Oostwijk in gesprek te gaan.

10-11-2022