Openbare besluiten B&W 08 | 03 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 08 | 03 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over boetes bij messenbezit
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Fractie Boers) over boetes bij messenbezit vastgesteld.

Toelichting:
Het inzetten van een last onder dwangsom bij messenbezit kan bijdragen in de aanpak om wapenbezit tegen te gaan, maar moet altijd onderdeel zijn van een totaalaanpak. De gemeente Rotterdam - die deze bestuurlijke maatregel als onderdeel van de aanpak wapenbezit inzet - evalueert dit jaar deze en andere bestuurlijke maatregelen. Het college wacht de resultaten met belangstelling af en volgt de (landelijke) jurisprudentie inzake opgelegde dwangsommen.

Raadsmemo aanwijzingsbesluit lachgas
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

het aanwijzingsbesluit lachgas Vlaardingen 2022 vastgesteld,
de raadsmemo aanwijzingsbesluit lachgas vastgesteld.

Toelichting:
In 2021 is in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen (APV) een verbod opgenomen voor het bezit of gebruik van lachgas als dit gepaard gaat met overlast of de openbare orde verstoort. Het college kan daarnaast in een aanwijzingsbesluit plaatsen aanwijzen waar het bezit en gebruik van lachgas hoe dan ook verboden is ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat. Met het vaststellen van dit aanwijzingsbesluit wordt lachgas verboden in onder meer winkelcentra, parkeergarages, speelplaatsen, het (horeca)centrumgebied, wijkparken, recreatiegebieden en bij evenementen.

Bekrachtiging parafenbesluit dd 28 februari jl. brief over ICT-voorzieningen nieuwe gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad per brief geïnformeerd over ICT-voorzieningen voor nieuwe (steun)raadsleden. Het college laat weten dat het verschillende mogelijkheden heeft gewogen waarbij gekeken is naar functionaliteit, beschikbaarheid, veiligheid en kosten. De nieuwe raadsleden krijgen beschikking over I-pads met accessoires om ook online overleg te ondersteunen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Heemtuinen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het besluit dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van maximaal 183 woningen (bestemmingsplan Heemtuinen) hoeft te worden opgesteld,
de brief met concept-m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Toelichting:
Er ligt een plan voor de realisatie van maximaal 183 woningen in het plangebied ten noorden vanaf de Floris de Vijfdelaan, vanuit het westen vanaf de Dirk de Derdelaan en vanaf het oosten de Jacoba van Beierenstaat/Frank van Borselenstraat (bestemmingsplan Heemtuinen).
   De DCMR heeft de notitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is, omdat de ontwikkeling onder de drempelwaarde van 2.000 woningen valt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat advies overgenomen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor de diverse milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan.

Beantwoording artikel 34-vragen over het Herinrichtingsplan Indische Buurt kwadrant 3
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Pienbroek over het Herinrichtingsplan Indische Buurt kwadrant 3 vastgesteld.

Toelichting:
In de beantwoording licht het college toe dat belanghebbenden tijdens het gehele project betrokken worden. In de voorbereidingsfase is informatie opgehaald bij bewoners, bedrijven en overige stakeholders. Dit is verwerkt in een voorlopig ontwerp dat met de belanghebbenden gedeeld is.
   De reacties op het voorlopige ontwerp worden verzameld waarna beoordeeld wordt of deze leiden tot aanpassingen aan het ontwerp. In de uitvoeringsfase zal de gemeente bewoners informeren over de stand van zaken, de werkwijze en de planning van waar en op welk moment er gewerkt wordt.

Beantwoording artikel 34-vragen over isolatiesubsidie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers over isolatiesubsidie vastgesteld.

Toelichting:
In beantwoording van de brief licht het college toe dat Vlaardingen een bedrag toegekend heeft gekregen van € 432.468 voor de aanpak van energiearmoede bij huishoudens met een laag besteedbaar inkomen en hoge energielasten. Met deze bijdrage kan de gemeente energiearmoede bestrijden door bewoners te helpen om hun woning duurzamer te maken om zo de energiekosten terug te brengen. Een voorstel voor besteding van het geld is in de maak.

Raadsmemo naar aanleiding van technische vragen van dhr. Boers over de kapwerkzaamheden op de Golfbaan Broekpolder
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo naar aanleiding van technische vragen van dhr. Boers (Fractie Boers) over de kapwerkzaamheden op de Golfbaan Broekpolder vastgesteld.

Toelichting:
Het college licht toe dat de golfclub de golfbaan renoveert en voor de kap van bomen melding heeft gedaan bij de omgevingsdienst. In de toestemming van de omgevingsdienst is de verplichting opgenomen dat er evenveel oppervlakte bosplantsoen terug wordt geplant.

Raadsmemo kaderbrief Stroomopwaarts begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de schriftelijke reactie op kaderbrief SOW begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld,
de raadsmemo kaderbrief SOW begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft een Kaderbrief ontvangen van Stroomopwaarts. Hierin staan de hoofdlijnen van de begroting voor 2023 en toekomstige beleidskeuzes. De Kaderbrief sluit aan op de onlangs door de gemeente vastgestelde Strategische visie Werk & Inkomen van Stroomopwaarts.
   In haar reactie aan Stroomopwaarts geeft het college aan deze gezamenlijk vastgestelde ambities uit de strategische visie te herkennen in de Kaderbrief. Verder geeft het college aan dat zij ervan uitgaat dat Stroomopwaarts in de verdere uitwerking van ambities en doelstellingen rekening houdt met de financiële aannames die de gemeente in het Herstelplan heeft gedaan. Hierover gaan zij graag in gesprek met Stroomopwaarts.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB - Jeugdwet
Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit toezichthouder PGB - Jeugdwet vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft besloten een toezichthouder aan te wijzen die toezicht houdt op de kwaliteit en rechtmatigheid van de jeugdhulp die met een persoonsgebonden budget (pgb) wordt ingekocht. De toezichthouder zal steekproefsgewijs en op basis van signalen onderzoek doen naar de besteding van pgb's en het college hierover rapporteren en adviseren. Als sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb of als de met een pgb ingekochte jeugdhulp onvoldoende aansluit bij de hulpvraag kan de pgb worden ingetrokken en/of teruggevorderd.

Raadsmemo Update maatregelen aanpak discriminatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Update maatregelen aanpak discriminatie vastgesteld.

Toelichting:
In januari 2021 heeft de gemeente de raad tijdens een raadscommissie uitgebreid geïnformeerd over het thema 'Aanpak racisme en discriminatie'. Naar aanleiding daarvan heeft het college in februari 2021 de raad een overzicht verstrekt van de maatregelen rond discriminatie in Vlaardingen op verschillende beleidsterreinen. Nu een jaar later geeft het college hier een update van.

Raadsmemo Toeristenbelasting tijdelijke inwoners
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Toeristenbelasting tijdelijke inwoners vastgesteld.

Toelichting:
De gemeente Vlaardingen gaat per 1 januari 2023 actief toeristenbelasting heffen voor huisvesting van tijdelijke inwoners die niet staan ingeschreven bij de gemeente. De partij die de overnachtingsmogelijkheid (tegen een vergoeding) aanbiedt, wordt als belastingplichtige aangemerkt en zal per kwartaal een aangiftebiljet ontvangen van de Regionale Belastinggroep (RBG). In het geval dat iemand tijdelijke huisvesting faciliteert en geen aangiftebiljet heeft ontvangen, is diegene verplicht om een aangiftebiljet aan te vragen bij de RBG.

Momenteel wordt onderzocht wie volgens de verordening toeristenbelasting belastingplichtig is en een aangiftebiljet zal ontvangen in 2023. Hiervoor hebben alle eigenaren van langdurig leegstaande panden eind 2021 een informatie uitvraag ontvangen van de gemeente waarmee een begin is gemaakt van het in beeld brengen van belastingplichtigen. Komende maanden zal dit overzicht verder worden aangevuld op basis van vervolgonderzoek. De gemeenteraad zal later dit jaar een voorstel ontvangen voor het aanpassen van de verordening Toeristenbelasting zodat deze met ingang van het nieuwe belastingjaar in werking kan treden.

Raadsmemo interventieteam
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo interventieteam vastgesteld.

Toelichting:
Vorige maand is het zogenaamde interventieteam gestart. Met dit interventieteam wil de gemeente zicht krijgen op malafide partijen (zoals sommige uitzendbureaus, investeerders, huisvesters/verhuurders) en deze vervolgens aanpakken. Het doel: een duidelijk signaal afgeven wat moet resulteren in het vertrek van deze partijen. Bij de twaalf panden die het team de afgelopen vier weken onderzocht zijn allemaal overtredingen geconstateerd. Onder andere op het gebied van overbewoning.

Bij elf panden werden vier personen of meer aangetroffen die geen duurzame relatie met elkaar hadden, dat is in strijd met paraplubestemmingsplan. Van deze elf panden was er bij acht panden ook sprake van strijdigheid met het Bouwbesluit; waaronder drie met woonfunctie voor kamergewijze verhuur (verhuur van meer dan vijf kamers) en één gesplitst pand.

De pandeigenaren worden aangeschreven en krijgen - nadat zij eerst hun zienswijze kenbaar kunnen maken - een last onder dwangsom opgelegd. De pandeigenaren krijgen acht weken om de situatie te herstellen, daarna volgt een hercontrole. Als de situatie niet is hersteld, wordt de last onder dwangsom van rechtswege verbeurd.

Raadsmemo procesafspraken Zwembad de Kulk
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo over procesafspraken Stichting Zwem- en Recreatiebad de Kulk vastgesteld.

Toelichting:
In de commissievergadering van 17 februari 2022 is aan de gemeenteraad informatie toegezegd over de procesafspraken die de gemeente Vlaardingen met Stichting Zwem- en Recreatiebad de Kulk heeft gemaakt om te komen tot een toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen en tot een bijbehorende uitwerking van diverse scenario’s.

Momenteel ligt er een conceptvisie zwemmen in Vlaardingen voor, waarin de uitgangspunten voor het zwemmen in Vlaardingen worden geschetst. Deze visie wordt aangevuld met de resultaten van de enquête onder de inwoners van Vlaardingen en met de input uit de raadscommissie van 17 februari.

De visie wordt uitgewerkt in een aantal scenario’s, waarbij inzichtelijk wordt wat de gevolgen van elk scenario zijn op het gebied van investering, exploitatie en duurzaamheid. Bij de uitwerking van de scenario’s trekt de gemeente samen met De Kulk op. Dit betekent dat er, parallel aan het onderzoek naar de toekomstvisie en scenario’s, gezamenlijk met de Kulk stappen genomen worden in de vertaalslag van de diverse scenario’s. Met bovenstaande afspraken hebben zowel de Kulk als gemeente Vlaardingen voldoende vertrouwen in een goede samenwerking om te komen tot een goede uitwerking waarmee het zwemmen in Vlaardingen geborgd kan blijven.

Anterieure Overeenkomst Herontwikkeling Museumkwartier met wensen en bedenkingen op overeenkomst grondverkoop
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het aangaan van de 'Anterieure Overeenkomst Museumkwartier Vettenoordsepolder / Warmelolocatie' met BPD Ontwikkeling B.V.,
besloten tot het voornemen de 'Koopovereenkomst terzake de grond en opstallen 'Warmelolocatie' en 'Locatie Stadswoningen' (Museumkwartier)' met BPD Ontwikkeling B.V. aan te gaan,
de raadsmemo wensen en bedenkingen 'Koopovereenkomst terzake de grond en opstallen 'Warmelolocatie' en 'Locatie Stadswoningen' (Museumkwartier)' met BPD Ontwikkeling B.V. vastgesteld,
de financiële bijlage en de koopovereenkomst, op grond van artikel 10 lid 2 onder b en g Wet openbaarheid van bestuur tot passering van de akte onder geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden,
besloten dat, indien geen wensen en bedenkingen worden geuit, het onder punt 2. bedoelde voornemen definitief is,
publiceren van het voornemen tot het verkopen van diverse onroerende zaken aan BPD Ontwikkeling B.V. met bijgaande publicatie.

Toelichting:
Op 7 november 2018 is er een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en BPD Ontwikkeling B.V. met als doel een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van het Museumkwartier. De onderhandelingen zijn intensief geweest, mede gelet op de aard van het gebied, de door de gemeente te verhalen kosten op de ontwikkelaar en het feit dat er beeldbepalende en deels monumentale panden aan de orde zijn.

Het college heeft nu een anterieure overeenkomst vastgesteld, waarin vooral het kostenverhaal is geregeld. Daarnaast heeft het college een voorgenomen besluit genomen over de grondverkoopovereenkomst.

Om de gemeenteraad in positie te brengen, zal het college niet eerder een definitief besluit over die koopovereenkomst nemen dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om daarover wensen en bedenkingen te uiten. Daartoe heeft het college een raadsmemo vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 'Parkweg 2'
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Parkweg 2',
voor tervisielegging (zienswijzen) van het ontwerpbestemmingsplan, tezamen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder vrijgegeven.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een juridisch-planologische basis voor de bouw van een twee-onder-één-kap-woning aan de Parkweg 2. Op deze locatie - dat grenst aan de Parkweg (noordkant), Beukestraat (oostkant) en bestaande woningen aan de Beukestraat (zuidkant) - is op dit moment een rijksmonumentale villa gesitueerd. Het Oranjepark ligt ten westen van het plangebied.
   Aan de oostkant van deze woning, in de bestaande tuin, is een bouwvlak opgenomen. Ter plaatse van dit bouwvlak is de oprichting van een vrijstaande woning toegestaan. Van deze bouwmogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt. De reden voor de wens van de initiatiefnemer een twee-onder-één-kap-woning te realiseren is dat er meer (markt)vraag is naar dit type woningen dan naar een vrijstaande woning.
   De twee beoogde woningen bevinden zich deels buiten het aangewezen bouwvlak en deels in de bestemming 'Tuin'. Het plan is hiermee in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Oostwijk-Noord'. Voor het planologisch mogelijk maken van het plan is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

08-03-2022