Openbare besluiten B&W 07 | 06 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over overlast parkeren deelscooters

Openbare besluiten B&W 07 | 06 | 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Heel de Stad, ChristenUnie/SGP en Beter voor Vlaardingen over overlast parkeren deelscooters vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders geeft op de vragen over overlast van fout of hinderlijk geparkeerde deelscooters van de fracties Beter voor Vlaardingen, ChristenUnie SGP Vlaardingen en Heel de Stad aan dat de gemeente Vlaardingen (nog) geen specifiek beleid en/of beleidsregels voor deelmobiliteit heeft, maar dat op dit moment wel wordt gewerkt aan deelmobiliteitsbeleid en regelgeving op dit terrein. De gemeente kijkt hierbij ook naar de landelijke ontwikkelingen en stelt het beleid in samenwerking met andere gemeenten op. Wij verwachten dat de beleidsregels aan het einde van het derde kwartaal van 2022 gereed zijn. 

Zoals bij meerdere gemeenten, die nog geen beleid hebben voor deelaanbieders, leggen we in goed overleg met de aanbieders afspraken vast in een zogenaamde 'gentlemen's agreement'. Sinds GO Sharing actief is in Vlaardingen wordt er conform deze afspraken elk kwartaal geëvalueerd. 

Tijdens deze evaluatie deelt de aanbieder het aantal meldingen, klachten en het gebruik van de deelscooters. Vanuit de gemeente worden eventuele aandachtspunten ook onder de aandacht gebracht bij de aanbieder. Met Felyx is een gentlemen's agreement in de maak, maar ook met dit bedrijf is er bij gemelde en/of geconstateerde overlast direct contact hierover. Zodra het nieuwe beleid in werking treed vervallen de afspraken met de aanbieders en moeten zij een vergunning/ontheffing aanvragen en zich aan de dan geldende regels houden.

Raadsmemo afdoening motie en toezeggingen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo afdoening motie en toezeggingen vastgesteld. 

Toelichting:
Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting 2022 eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen en zijn door de wethouder Financiën toezeggingen gedaan. Met de raadsmemo informeert het college de gemeenteraad over hoe zij invulling hebben gegeven aan de motie en toezeggingen.

Het college geeft aan dat zij, in lijn met de motie, bij de 1e voortgangsrapportage het resterende bedrag uit de reserve sociaal domein heeft ingezet om het tekort bij de GRJR (gemeenschappelijk regeling jeugdhulp Rijnmond) op te vangen. Hierdoor is de reserve sociaal domein volledig benut en kan er van daaruit niets worden gestort in de algemene reserve zoals was toegezegd. Daarnaast geeft het college in de jaarstukken 2021 een overzicht van het beleid dat in 2021 niet is uitgevoerd en het beleid dat vanuit 2021 wordt doorgeschoven naar 2022 zoals was toegezegd.

Raadsmemo motie Scholingsfonds
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie Scholingsfonds vastgesteld. 

Toelichting:
In dit raadsmemo gaat het college in op een onderzoek waar de raad om had verzocht. De raad wilde graag weten of het mogelijk was om net als in de gemeente Rotterdam een initiatief te ontwikkelen waarbij mensen gestimuleerd worden zich te laten omscholen voor een baan in een sector waar tekorten zijn. De gemeente Rotterdam werkt hierin samen met het onderwijs en werkgevers en er is een voucher van € 2.500 beschikbaar per persoon voor een opleiding bij één van de aangesloten partners in de samenwerking. 

Uit het onderzoek blijkt dat Vlaardingen mee kan doen aan de regeling met de vouchers in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Stroomopwaarts is de uitvoerende partij voor de regio. Naast de regeling met de scholingsvouchers zijn er drie andere regelingen in onze stad met een vergelijkbaar doel.

07-06-2022