Openbare besluiten B&W 07 | 02 | 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W  07 | 02 | 2023

Raadsmemo Woonoverlast en resultaten interventieteam 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Woonoverlast en resultaten interventieteam 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad over de lopende aanpak van (complexe) woonoverlast en de resultaten van het interventieteam. Daarnaast informeren ze de raad over de stand van zaken ten aanzien van de toeristenbelasting arbeidsmigranten en het toekomstige beleid rondom wonen. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente flink ingezet op de aanpak van complexe woonoverlast.
   In 2022 zijn er 125 meldingen van woonoverlast gemeld. Het overgrote deel van deze meldingen zijn opgepakt en afgehandeld. Een aantal (complexere) dossiers lopen nog. Het interventieteam woonoverlast werkt wekelijks tijdens de controles de lijst van binnengekomen signalen af.

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus'
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Kethelweg-Plein Emaus' vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een actueel planologisch-juridisch kader voor de herontwikkeling van het plangebied aan de Kethelweg en Plein Emaus. Hierbij is het voornemen om 37 woningen mogelijk te maken. Het woningbouwprogramma bestaat uit 16 appartementen, 10 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning op het noordelijke deel en 10 rijtjeswoningen in het zuidelijke deel van het plangebied. Omdat de herontwikkeling niet in het nu geldende bestemmingsplan past, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld om het beoogde project juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Vaststellen maximum uurtarief peuteropvang/VVE voor 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft:
Het verhoogde maximale uurtarief voor de peuteropvang/VVE vastgesteld op € 9,12 voor 2023.
De vaste jaarlijkse, verhoogde bijdrage per doelgroepkind binnen de peuteropvang/VVE vastgesteld op € 667,41 voor 2023.
Besloten de nieuwe jaarlijkse bijlage 'VNG-adviestabel-ouderbijdrage-peuterwerk-2023' te gebruiken voor de vaststelling van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2023.

Toelichting:
Het college heeft de vernieuwde tarieven van de voorschoolse voorzieningen voor 2023 vastgesteld. In november 2022 zijn de tarieven voor 2023 ook al vastgesteld. Half december 2022 besloot de minister echter de tarieven nogmaals te verhogen. De gemeente volgt met dit besluit deze wijziging. De kinderopvangorganisaties ontvangen een hernieuwd subsidiebesluit Peuteropvang/VVE 2023.

Raadsvoorstel tot vaststellen antwoordbrief zienswijze op de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen antwoordbrief zienswijze op de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport vastgesteld.

Toelichting:
Het formele traject voor de aanvraag van een nieuwe luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport is van start gegaan. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat beschreven wat er in het milieueffectrapport, dat voor het nieuwe luchthavenbesluit nodig is, wordt opgenomen en onderzocht. De gemeenteraad heeft de wettelijke mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept-NRD.
   Het college stelt de raad voor om in deze zienswijze nogmaals te benadrukken geen groei van RTHA te willen omdat dit haaks zou staan op de ambitie om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in Vlaardingen en in de regio te verbeteren. Daarnaast mag het bestaan van RTHA geen belemmering vormen voor toekomstige woningbouwopgaven in Vlaardingen.

07-02-2023