Openbare besluiten B&W 06 | 12 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 06 | 12 | 2022

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit om tijdens de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 over te gaan tot centrale stemopneming op 16 maart 2023 (centraal tellen) vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft besloten voor de gecombineerde Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 over te gaan tot centraal tellen op 16 maart 2023 op kandidaatniveau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen. Het centraal tellen gebeurt in Sporthal Holy in Korhoenlaan 6. Op 15 maart wordt op de stembureaus al decentraal op lijstniveau geteld.

Raadsmemo jaarverslagen 2020 en 2021: klachten gemeente Vlaardingen, Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften en Kinderombudsman
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo jaarverslagen 2020 en 2021: klachten gemeente Vlaardingen, Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften en Kinderombudsman vastgesteld. 

Toelichting:
In de bestuurlijke reactie die in het raadsmemo staat, geeft het college aan dat de aanbevelingen en opmerkingen in de rapporten van de Algemene Kamer Commissie Bezwaarschriften en de Kinderombudsman, waardevolle aanknopingspunten bieden voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Om de opvolging daarvan te borgen en om te zetten in concrete verbeteracties gaat het college deze opnemen in de visie op dienstverlening en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan.  

Indexatie verbonden partijen 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het indexeringspercentage voor 2024 (bij ongewijzigd beleid) voor de vier in het voorstel opgenomen gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op + 8,40%;
ingestemd met het versturen van de bijgevoegde brief over het indexeringspercentage 2024 aan de gemeenschappelijke regelingen door de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Toelichting:
Jaarlijks wordt in de regio Rijnmond een gezamenlijk indexatiecijfer opgesteld voor de verbonden partijen. Dit cijfer compenseert de verbonden partijen voor prijsstijgingen. Deze partijen kunnen daarmee bij het opstellen van hun begroting voor volgend jaar rekening houden hiermee. Het toekennen van het indexatiecijfer leidt dus niet tot extra financiële middelen en (beleids)ruimte bij de verbonden partijen. Het stelt hen slechts in staat om te  doen wat ze deden en compenseert voor prijsstijgingen.

Dit jaar heeft het college het indexatiecijfer voor de partijen in de Rijnmondregio vastgesteld op 8,4%. Dit geldt voor de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de DCMR milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Dit is in vergelijking met de afgelopen jaren relatief hoog, maar in lijn met de huidige actualiteit.

De verbonden partijen kunnen nu aan de slag met het opstellen van hun begroting voor 2024. Deze begrotingen ontvangt de gemeente in april.

Raadsmemo reactie op bevindingen Interim managementletter 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ‘Reactie op de Boardletter Deloitte 2022’ vastgesteld.

Toelichting:
Elk jaar rapporteert de accountant in de Boardletter over het verloop van de interim controle, de eventuele geconstateerde fouten en verschillen, zijn visie op de financiële positie van de gemeente en doet hij aanbevelingen ter versterking van processen en bedrijfsvoering. Het college heeft een bestuurlijk reactie opgesteld op de Boardletter naar aanleiding van de interim controle 2022.

Hierin zijn de aanbevelingen van de accountant vertaald in verbeteracties op de korte en lange termijn. Ook zijn er nog enkele bevindingen die met een kleine aanpassing opgelost kunnen worden. Het college concludeert dat de kwaliteitsverbetering is ingezet, omdat de bevindingen van de accountant worden aangepakt.

In de bestuurlijke reactie informeert het college de raad over de aanbevelingen van de accountant en de acties die zij nemen om invulling te geven aan deze aanbevelingen. Deze reactie sturen zij ter kennisname naar de gemeenteraad

Vaststellen uitwerkingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De uitwerkingsplannen Holy Zuidoost Midden, 1e t/m 5e uitwerking (Toekomst Noord, deelplannen 1 tot en met 6a) vastgesteld;

Het uitwerkingsplan Samuel Esmeijerstraat, 2e fase vastgesteld;
Het uitwerkingsplan Babberspolder Oost 1e uitwerking (deelplannen 7 en 8) vastgesteld;
Het wijzigings- en uitwerkingsplan Babberspolder Oost 2e uitwerking (deelplan 10a) vastgesteld.

Vrijgegeven voor tervisielegging van de bovengenoemde vast te stellen uitwerkingsplannen en de bijbehorende besluiten hogere waarden Wet geluidhinder.

Toelichting:
Het college van B&W heeft op 6 december 2022 acht uitwerkingsplannen vastgesteld. Dit zijn plannen waarin een toekomstige ontwikkeling van een gebied staat beschreven en waarbij de gemeenteraad nog invloed kan uitoefenen op de verdere uitwerking van deze ontwikkeling.

Het gaat hierbij om vijf uitwerkingsplannen die vallen onder het bestemmingsplan Holy Zuidoost Midden, twee uitwerkingsplannen die vallen onder het bestemmingsplan Babberspolder Oost en een uitwerkingsplan voor de Samuel Esmeijerstraat.

Het vaststellen van deze uitwerkingsplannen is nodig om een actueel en compleet planologisch beeld te hebben voor heel Vlaardingen voordat de Omgevingswet op 1 juli 2023 wordt ingevoerd. 

Raadsmemo Wonen & Zorg voor ouderen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Wonen & Zorg voor ouderen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over het gevolgde en nog te volgen proces en de inhoudelijke opgave rondom wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Begin 2022 is een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente, woningcorporaties, enkele zorgorganisaties, zorgkantoor DSW en ROGplus. Via een projectmatige aanpak is gezamenlijk gewerkt om tot een concept woonzorgvisie te komen, als opmaat naar een concreet integraal uitvoeringsprogramma. De planning is dat dit uitvoeringsprogramma in het eerste kwartaal van 2023 wordt opgesteld. 

Bekostigingsplafond Programma onderwijshuisvesting 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het bekostigingsplafond voor het Programma onderwijshuisvesting 2023 vastgesteld op € 515.000.

Toelichting:
In de onderwijswetten is opgenomen dat het college jaarlijks verplicht is het bekostigingsplafond vast te stellen. Het bekostigingsplafond is het bedrag dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs. De schoolbesturen dienen elk jaar een aanvraag in voor het Programma Onderwijshuisvesting 2023. Met het vastgestelde bekostigingsplafond kan de gemeente deze aanvragen beoordelen. 

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Jaarlijks dienen schoolbesturen aanvragen in bij de gemeente voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor de scholen. Op grond van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen 2015 wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. 

Raadvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Museumkwartier
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Museumkwartier vastgesteld.

Toelichting:
De eigenaar heeft het voornemen het Museumkwartier te herontwikkelen. In het braakliggende gebied dat wordt begrensd door de Westhavenkade, Vetteoordskade, achterkant Prins Hendrikstraat en achterkant detailhandel Parallelweg komt nieuwbouw. Daarnaast worden de bestaande monumentale panden aan de Westhavenkade getransformeerd naar woningen. In totaal worden ca. 130 woningen gerealiseerd.

Voor de transformatie stelt het college een wijzigingsplan vast. Voor de nieuwbouw wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Daarnaast wordt de procedure gestart om over te gaan tot sloop van een rijksmonument binnen het plangebied. Dit is noodzakelijk om de planontwikkeling te kunnen realiseren.

Vaststellen wijzigingsplan Museumkwartier
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Wijzigingsplan Museumkwartier vastgesteld,

Met inachtneming van beslispunt 1 het gewijzigde Wijzigingsplan Museumkwartier met planidentificatienummer NL.IMRO.0622.0311wp01MuKw2021-0030 vastgesteld,
Geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Toelichting:
De eigenaar heeft het voornemen het Museumkwartier te herontwikkelen. Onderdeel hiervan is de transformatie van de bestaande monumentale panden aan de Westhavenkade tot 45 woningen. Hiervoor stelt het college een wijzigingsplan vast. Dit plan voldoet aan de voorwaarden die de raad eerder heeft gesteld.

Op het achtergelegen braakliggende gebied dat wordt begrensd door de Westhavenkade, Vetteoordskade, achterkant Prins Hendrikstraat en achterkant detailhandel Parallelweg zal nieuwbouw komen. Voor deze nieuwbouw wordt de gemeenteraad separaat voorgesteld een bestemmingsplan vast te stellen. 

Voorbereidingsprocedure starten sloop rijksmonument nabij Westhavenkade 66
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te starten met Wabo-procedure tot sloop van rijksmonument Kuiperij aan de Westhavenkade nabij 66 (oxvid 7706).

Toelichting:
In het plangebied Museumkwartier staan verschillende rijksmonumenten. Deze monumenten worden gerestaureerd en herbestemd tot woningen. Er is echter één rijksmonument, de Kuiperij, waarvoor een procedure gestart wordt om over te gaan tot sloop. Het college betreurt het dat dit rijksmonument verloren zal gaan, maar is van mening dat de sloop noodzakelijk is om een kwalitatieve planontwikkeling te kunnen realiseren. Dit komt ten goede aan de bereikbaarheid, lucht, licht en ruimte in het achtergebied. Daarbij vindt het college het van het grootste belang dat het cultuurhistorische verhaal van de Vlaardingse visserij in dit gebied afleesbaar blijft.

Voor de Kuiperij is onderzocht wat het meest waardevol is van het pand. De waarde van het gebouw zit hem niet in de stenen, maar in de samenhang met de overige historische bebouwing en het cultuurhistorische verhaal van verwerking van de vis. In het nieuwe inrichtingsplan wordt rekening gehouden met het cultuurhistorische verhaal. De Kuiperij zal herkenbaar terugkomen als stedenbouwkundige ‘footprint’ en de naastgelegen tonnensteeg met authentiek grondpeil blijft intact.

07-12-2022