Openbare besluiten B&W 05 | 10 | 2021

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Openbare besluiten B&W 05 | 10 | 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld. 

Toelichting: 
Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 13 september 2021 de 2e begrotingswijziging 2021 behandeld en besloten deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Aangezien de wijzigingen geen invloed hebben op het niveau van de dienstverlening en de gemeentelijke bijdrage aan de VRR stelt het college voor aan de gemeenteraad in te stemmen met de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld.  

Toelichting: 
Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft op 22 september jl. het Regionaal Risicoprofiel (RRP) behandeld en besloten het profiel aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Het college stelt voor aan de gemeenteraad in te stemmen met het RRP. Het RRP eens in de vier jaar worden herzien. Het RRP geeft inzicht in de risico's waar de VRR rekening mee moet houden en het laat zien met welke geschatte impact en waarschijnlijkheid dit gepaard gaat. Voorbeelden van die risico’s zijn extreem weer, overstromingen en nucleaire incidenten.

Aanwijzingsbesluiten toezichthouders in kader van de Alcoholwet 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het aanwijzingsbesluit Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) gemeente Vlaardingen vastgesteld, twee aanwijzingsbesluiten voor toezichthouders van de gemeente Vlaardingen vastgesteld. 
Toelichting: 
Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze vervangt de Drank- en Horecawet. Deze juiste benaming moet daarom worden opgenomen in drie aanwijzingsbesluiten.

Vaststellen Nota Standplaatsenbeleid (derde herziening standplaatsenbeleid 2011) 
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de nota Standplaatsenbeleid (derde herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011) vastgesteld,
de tweede herziening Nota Standplaatsenbeleid 2011 (2015) ingetrokken.

Toelichting: 
Het te koop aanbieden van goederen als vis, snacks, bloemen, loempia’s en kerstbomen vanaf een vaste standplaats in de openbare ruimte, verlevendigt de stad, verschaft werkgelegenheid en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Zonder al te hoge investeringen en zware verplichtingen kan bij de gemeente een vergunning worden gevraagd voor het innemen van een standplaats in de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders stelt de voorwaarden voor deze vorm van ambulante handel. Wanneer de gevraagde locatie aan alle criteria voldoet, stelt het college deze locatie tegen vergoeding beschikbaar. De gemeentelijke tussenkomst is noodzakelijk, omdat een standplaats ook overlast of onveilig verkeersgedrag kan veroorzaken of het straatbeeld juist kan ontsieren. Het college heeft nu het standplaatsenbeleid uit 2015 aangepast. Op diverse punten is wet- en regelgeving gewijzigd en is ook de plek van enkele standplaatsen gewijzigd. Zo zijn bijvoorbeeld de standplaatsen bij het winkelcentrum in de Westwijk aan de Dr. Wiardi Beckmansingel verplaatst vanwege een vergroting van de Albert Heijn. Het besluit van het college wordt gepubliceerd op  www.officielebekendmakingen.nl. Betrokkenen, zoals de standplaatshouders die in 2021 een vergunning hebben gekregen en winkeliersverenigingen, worden rechtstreeks op de hoogte gebracht.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV) 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van Fractie Boers inzake Stichting Lokale Omroep Vlaardingen (SLOV) vastgesteld.

Toelichting: 
Het college licht in de brief toe dat de vrijwilligersorganisatie Stichting Lokale Omroep Vlaardingen inderdaad een redactiestatuut heeft en vertelt hoe de stichting de gemeente informeert over ontwikkelingen. Verder gaat het college in de brief in op hoe de stichting vorm geeft aan goed bestuur. In 2023 komt een einde aan de bestuurstermijn van bestuursleden. De stichting is daarom gestart met werving van nieuwe bestuursleden. Als laatste geeft het college aan dat het nog niet kan zeggen of er geld overblijft door de Wet open overheid. 

Raadsmemo Stichting Winterterras ten behoeve van Gemeenteraad Vlaardingen vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Stichting Winterterras ten behoeve van de gemeenteraad van Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college informeert de raad over de voortgang van de organisatie van het Winterterras 2021 en de afspraken die gemaakt zijn met de organisatie. De Stichting Winterterras heeft aangegeven rondom het Winterterras net als in 2019 enkele extra activiteiten te gaan organiseren. Ook kijkt de stichting of er in samenwerking met de Nederlandse Schaatsbond en met de Binnenstad Vlaardingen nog extra activiteiten rondom het Winterterras kunnen plaatsvinden. 

Optimaliseren rioolgemaal Oost
Het college heeft het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de pompen Rioolgemaal Oost vastgesteld.

Toelichting:
Rioolwater loopt van de woningen via een stelsel van rioolbuizen af naar de kelder van een rioolgemaal. Hiervandaan wordt het rioolwater via pompen en persleidingen afgevoerd naar een volgend rioolgemaal en uiteindelijk naar de waterzuivering. Rioolgemaal Oost zorgt voor het transport van afvalwater uit de Oostwijk, Babberspolder en Holy naar de waterzuivering De Groote Lucht. Het water wordt over een lengte van 5 kilometer verpompt en moet ruim 7 meter hoogte overbruggen. Voor het transporteren van rioolwater over dit traject is veel energie nodig. In het rioolgemaal worden aanpassingen doorgevoerd om de afvoer van afvalwater te optimaliseren en de kans op wateroverlast te verkleinen. Aanleiding is dat de waaiers van twee pompen beschadigd zijn door vuil, aantasting en door het aanzuigen van lucht. Door de aanpassingen wordt het rioolgemaal zuiniger, onderhoudsvriendelijker en minder gevoelig voor storingen. Daarnaast neemt de levensduur van de pompen door de aanpassingen toe.

06-10-2021