Openbare besluiten B&W 02 | 08 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 02 | 08 | 2022

Raadsmemo stand van zaken regionale woonontwikkelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de stand van zaken in de regionale woonontwikkelingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een memo geinformeerd over tal van zaken en ontwikkelingen die op het gebied van wonen spelen binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Dit samenwerkingsverband bestaat uit veertien gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan de IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De regionale zaken die nu spelen zijn o.a. de actualisatie woningbouwtaakstelling, de woonruimteverordening monitor en de herziening van provinciale omgevingsbeleid.

Raadsmemo Tussentijdse evaluatie interventieteam Woonoverlast
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de tussentijdse evaluatie van het interventieteam Woonoverlast vastgesteld

Toelichting:
Er liggen grote opgaven op het gebied van ondermijning, woonoverlast/woonfraude en de verbinding van de domeinen zorg en veiligheid. De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in capaciteit, beleid en instrumentarium, waardoor een goede basis is gelegd voor de verdere aanpak van de veiligheidsthema's. In februari 2022 is een slagvaardig, integraal interventieteam gestart en dit zetten we de komende tijd voort. Het doel van het interventieteam woonoverlast is zicht krijgen op en het aanpakken van malafide partijen die verantwoordelijk zijn voor misstanden op het gebied van onder andere huisvesting, arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Daarnaast wordt in sommige gevallen overlast ervaren door omwonenden. Door de inzet van het interventieteam bestrijden we deze overlast en geven we een duidelijk signaal af aan de malafide partijen dat deze activiteiten niet worden getolereerd in Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen van fractie HEEL DE STAD inzake verdeling sociale huurwoningen onder statushouders.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van fractie HEEL DE STAD inzake verdeling sociale huurwoningen onder statushouders vastgesteld.

Toelichting:
Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland opgeroepen om statushouders tijdelijk versneld te huisvesten. Waar andere gemeenten niet altijd voldoen aan hun taakstelling geldt dat voor Vlaardingen wel. Vlaardingen houdt zich aan de taakstelling. Het college geeft in antwoorden op de vragen van fractie HEEL DE STAD aan dat ze niet kiest voor de aanpak van de gemeente Utrecht waarbij tijdelijk alle vrij te komen sociale huurwoningen verhuurd worden aan statushouders.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg over waterkwaliteit
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Voorburg over waterkwaliteit vastgesteld.

Toelichting:
In het oppervlaktewater in de regio Delfland worden bestrijdingsmiddelen waargenomen. Het Hoogheemraadschap van Delfland voert waterkwaliteitsmetingen uit in Vlaardingen, maar onderzoekt deze niet op bestrijdingsmiddelen. Zodoende kan niet gezegd worden of en waar bestrijdingsmiddelen in de Vlaardingse wateren aanwezig zijn. Het college blijft in de gesprekken met het hoogheemraadschap het belang van schoon en gezond water benadrukken.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg over het Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van de heer Voorburg over het Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft de artikel 34-vragen van de heer Voorburg over het Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport beantwoord. De vragen gaan in de kern over de positie van de gemeenteraad in dit dossier. In de beantwoording geeft het college aan dat de gemeenteraad in een commissievergadering is geïnformeerd over dit onderwerp. De raad als bevoegd orgaan wordt later een formeel besluit voorgelegd over het definitieve pakket en kan dat bijvoorbeeld amenderen.

Bekrachtiging parafenbesluit antwoordbrief Hoogheemraadschap van Delfland AWZI
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit antwoordbrief Hoogheemraadschap van Delfland over AWZI bekrachtigd.

Toelichting: 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een brief gestuurd aan het college waarin zij aandacht vragen voor de komst van de langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraine in relatie tot een eventuele verhuizing van de AWZI de Groote Lucht naar hetzelfde terrein, Vergulde Hand West. Het college geeft aan dat de business case voor de opvang van Oekraïners opvang voor 3 jaar behelst en dat is ook voor het college de tijdshorizon. Het college ziet goede mogelijkheden om met een tijdige voorbereiding het terrein gefaseerd leeg te maken, waardoor het Hoogeheemraadschap de benodigde grond medio 2026 ter beschikking kan krijgen voor de nieuwbouw. Uiteraard nog onder voorbehoud van een akkoord over de anterieure overeenkomst en instemming door de gemeenteraad.

Zienswijze Omgevingsbeleid module Energietransitie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief met de gemeentelijke zienswijze op het Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid module Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland vastgesteld.

Toelichting:
Met de Ontwerp herziening van het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland wordt een kader opgesteld voor (ruimtelijk) beleid die energietransitie mogelijk moet maken. Samen met gemeenten en maatschappelijke partners werkt de provincie aan het mogelijk maken van de overgang naar duurzame energie. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven over de herziening van het omgevingsbeleid via een zienswijze. Het college heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo de Vlaardingse belangen op het gebied van onder andere windenergie onder de aandacht te brengen. Eind 2022 neemt de provincie hier een definitief besluit over.

Beantwoording artikel 34-vragen van Mw. S. Solleveld over uitvoering motie Scholingsfonds
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van Mw. S. Solleveld inzake de uitvoering van de motie Scholingsfonds vastgesteld.

Toelichting:
In eerste instantie gaat het college experimenteren met de inzet van scholingsvouchers voor de groep in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Aan de hand van resultaten van deze aanpak wordt onderzocht of en op welke wijze de scholingsvouchers structureel (ook voor een bredere leeftijdsgroep) ingezet kan worden en op welke wijze dit bekostigd kan worden. Het college wil eerst de bevindingen van het experiment afwachten, voordat bepaald wordt of deze aanpak en het oprichten van een lokaal Scholingsfonds voldoende meerwaarde heeft in de regionaal functionerende arbeidsmarkt.

03-08-2022