Openbare besluiten B&W 01 | 11 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 01 | 11 | 2022

Benoeming openbare ruimte Vergulde hand
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het benoemen van de ontwikkeling ten westen van het industrieterrein De Vergulde Hand waar tijdelijk flexwoningen  komen voor Oekraïense ontheemden (nu bekend als de Oekraïense wijk).

Toelichting:
Het college heeft de namen van drie straten vastgesteld die aangelegd worden op de locatie naast industrieterrein Vergulde Hand West waar tijdelijk een wijk voor Oekraïense ontheemden wordt gebouwd. De straatnamen sluiten aan bij die van de directe omgeving. Het zijn de namen van drie vrouwelijke bètawetenschappers: Marie Curieplein, Gertrude Elionpad en Rosalind Franklinpad. Het vaststellen van straatnamen is onder andere belangrijk voor de vindbaarheid van hulpdiensten.

Raadsmemo erratum concept Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo erratum concept Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 vastgesteld. 

Toelichting:
Onlangs stelde het college de begroting voor 2023 vast en legde deze voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de begroting is opgesteld, is in de begroting toch een aantal onjuistheden opgenomen. Door het vaststellen van dit erratum zijn de onjuistheden verbeterd in de begroting. De gemeenteraadsleden ontvangen de nieuwe versie van de begroting zodat zij de actuele versie kunnen gebruiken voor de bespreking ervan in de gemeenteraad op 9 en 10 november 2022.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad wordt door middel van de voortgangsrapportage op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen op de lopende begroting van 2022. De raad wordt vervolgens voorgesteld om de begroting naar aanleiding van deze afwijkingen aan te passen. 

De 2e voortgangsrapportage laat voor 2022 een financieel voordeel zien van € 7,3 miljoen. Voorafgaand aan de 2e voortgangsrapportage was het saldo van de begroting € 7,0 miljoen positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 14.3 miljoen positief voor 2022. De financiële meevallers hebben grotendeels een incidenteel karakter en hebben daarmee alleen effect op 2022.

De drie daaropvolgende jaren laat een negatieve bijstelling van de begroting zien. In de jaren 2023 tot en met 2025 verslechtert het saldo met ongeveer een € 0,7 miljoen. Het saldo van het jaar 2026 verbetert met circa € 3,2 miljoen. De grootste oorzaak hiervan is dat het effect van de septembercirculaire 2022 waarover de raad via een raadsmemo op 18 oktober 2022 is geïnformeerd. 

Ondanks dat het saldo van de begroting voor de komende jaren negatief is, blijft de begroting voor die jaren wel structureel in evenwicht. Daarnaast blijft de algemene reserve voldoende om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ook ziet het college mogelijkheden, met name door het realistischer ramen van personeelslasten en het doorschuiven van budgetten voor projecten die zijn uitgesteld, om tekorten de komende jaren op te vangen. Hierdoor zijn er volgens het college, ondanks het negatieve effect op het meerjarenperspectief, geen extra maatregelen nodig en kunnen de ambities zoals verwoord in de begroting 2023 doorgang vinden.

Bekrachtiging parafenbesluit beantwoording artikel 34-vragen over kwetsbare arbeidsmigranten door nijpende situatie Nederlandse glastuinbouw
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit beantwoording artikel 34-vragen over kwetsbare arbeidsmigranten door nijpende situatie Nederlandse glastuinbouw bekrachtigd.

Toelichting:
In Vlaardingen voert het ‘interventieteam woonoverlast’ sinds februari dit jaar wekelijks controles uit op woningen waar onder andere arbeidsmigranten worden gehuisvest. Naast de controle op (eventuele) strijdigheden met het bestemmingsplan houdt dit team ook interviews (vaak met tussenkomst van een tolk) met de arbeidsmigranten.

Hierdoor is er ook oog en aandacht voor de situatie waarin de arbeidsmigranten zich bevinden. Alle informatie wordt zorgvuldig vastgelegd en is terug te halen door de zogenoemde vastgoedmonitor die dit jaar is ontwikkeld. Bovendien worden, indien van toepassing, meldingen gedaan bij de arbeidsinspectie. Aan de hand van de database die vanuit deze controles wordt aangelegd komt er steeds meer zicht op welke uitzendbureaus en huisvesters bonafide of malafide zijn.

De insteek is om de malafide partijen uit Vlaardingen te weren door in te grijpen bij misstanden in de huisvesting en meldingen te doen bij instanties zoals de Inspectie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), SNF (Stichting Normering Flexwonen) en de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Beantwoording art. 34 vragen opvang Oekraïne
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording vastgesteld van artikel 34-vragen van de heer van Vugt van de ONS Vlaardingen fractie over het tijdelijke karakter en gebruik van de opvang van Oekraïners. 

Toelichting:
In de antwoorden geeft het college aan dat de locatie naast bedrijventerrein Vergulde Hand West tot uiterlijk medio 2026 beschikbaar is voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De flexwoningen die op de locatie komen worden specifiek voor dat doel betaald door het Rijk. De ontwikkeling van de locatie is daarom ook alleen mogelijk als er 100% Oekraïense ontheemden worden opgevangen. De locatie heeft bovendien een regionale functie. Eerst komen Oekraïners in onze Vlaardingse gemeentelijke opvang (Casa Nova en Broekpolderweg) en particuliere opvang in aanmerking voor een woning. Vervolgens Oekraïense ontheemden uit andere gemeenten in de regio.

Raadsmemo 'Voortgangsrapportage Museum Vlaardingen najaar 2022' 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Voortgangsrapportage Museum Vlaardingen najaar 2022' vastgesteld. 

Toelichting:
Met het Raadsmemo 'Voortgangsrapportage Museum Vlaardingen najaar 2022' brengt het college van B&W de raad op de hoogte van de ontwikkelingen van het Museum Vlaardingen in 2022. De gemeenteraad wordt op deze manier ook geattendeerd op het signaal van het Museum Vlaardingen dat het zich in zwaar weer verkeerd onder andere de hogere kosten voor huisvesting, regulier en groot onderhoud van het monumentale pand, de kosten voor vast personeel, het beheer van de collectie en de museale inrichting voor de lange termijn.

Beantwoording artikel 34-vragen omtrent Regenbooggelden
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen mevrouw Van Wieringen omtrent Regenbooggelden vastgesteld.

Toelichting:
Voor de komende vier jaar is vanuit het ministerie van OCW, jaarlijks weer een bedrag van €20.000,- beschikbaar gesteld vanaf het jaar 2023. Dit is door de minister toegezegd tijdens het Congres Regenboogsteden 2022 op 14 oktober 2022. Het college heeft in haar begroting voor 2023 ook een bedrag van € 20.000,- aan gemeentelijke middelen opgenomen voor Vlaardingen Regenboogstad. De komende jaren blijft het college verdergaan met het door de raad vastgestelde plan ‘Vlaardingen Regenboogstad 2019- 2023’. Dit plan richt zich op de pijlers: Kennis en informatie, Ontmoeting en Ondersteuning. Het college blijft ook in 2023 een bijdrage leveren aan de beoogde doelstellingen die voor iedere pijler zijn geformuleerd.

Bekrachtiging parafenbesluit over het raadsmemo Niet in behandeling nemen raadsvoorstel ‘Aanvullend krediet Palet Holy’
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit raadsmemo Niet in behandeling nemen raadsvoorstel ‘Aanvullend krediet Palet Holy’ bekrachtigd.

Toelichting:
In de collegevergadering van 18 oktober heeft het college gesproken over het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de uitbreiding en renovatie van Palet Holy, Kraanvogellaan 99. Het bijbehorende raadsvoorstel waarin het college aan de gemeenteraad voorstelt om dit krediet beschikbaar te stellen, is aangeboden aan de gemeenteraad. Het college verzoekt in bijgaand raadsmemo de gemeenteraad dit eerder vastgestelde raadsvoorstel niet in behandeling te nemen.

Het schoolbestuur heeft onlangs een nieuw plan gedeeld om voor tien jaar tijdelijke lokalen te plaatsen om de groei van de school op te kunnen vangen. Over tien jaar wordt vervolgens nieuwbouw gerealiseerd voor beide locaties. Hierdoor worden de geplande maatregelen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) nu nog niet uitgevoerd, waardoor aanvullend krediet  nu nog niet nodig is.

Door deze nieuwe informatie is een nieuwe bestuurlijke afweging noodzakelijk en is het eerder vastgestelde raadsvoorstel niet meer actueel. Een (aangepast) raadsvoorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad als het college meer inzicht heeft in de gewijzigde plannen rondom Palet Holy.

Raadsmemo Advies verkeersveiligheid Holysingel
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

Raadsmemo 'Advies verkeersveiligheid Holysingel' vastgesteld.
Tot het uitvoeren van de pilot rijbaanversmalling conform het onderzoeksrapport van RHDHV met als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren besloten.
Besloten om in afwachting van de beoordeling van het Openbaar Ministerie (OM) een mobiele flitscamera te plaatsen op de Holysingel conform het onderzoeksrapport van RHDHV met als doel om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Toelichting:
Het college legt het onderzoeksrapport van RoyalHaskoning voor aan de gemeenteraad. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het noodlottige ongeval afgelopen juni waarbij een jonge stadsgenote om het leven kwam. In het onderzoeksrapport worden verschillende maatregelen genoemd die bij zouden kunnen dragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid.

Het college geeft bij de raad aan dat het voorstelt om te kiezen voor twee pilots op de Holysingel. Ten eerste wil het college een proef doen met het terugbrengen van de rijrichtingen van 2 stroken naar 1 strook op het noordelijk deel van de Holysingel. De proef moet uitwijzen of deze maatregel inderdaad de snelheid van het verkeer omlaag brengt zonder dat het een doorstromingsprobleem oplevert tijdens de drukke uren. Met de tweede pilot wil de gemeente uitproberen of plaatsen van mobiele snelheidscamera's effect heeft op het aantal snelheidsovertredingen.

02-11-2022