Openbaar besluiten B&W 05 | 07 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbaar besluiten B&W 05 | 07 | 2022

Brief verenigd bedrijfsleven nav ontbreken citymarketing en vrijetijdseconomie in coalitieakkoord
Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan verenigd bedrijfsleven over ontbreken vrijetijdseconomie en citymarketing in coalitieakkoord vastgesteld.

Toelichting:
Het verenigd bedrijfsleven heeft in een brief aan het college haar teleurstelling uitgesproken over het ontbreken van citymarketing en vrijetijdseconomie in het coalitieakkoord. Het college kan zich goed voorstellen dat de teleurstelling vanwege het niet opnemen van de thema’s vrijetijdeconomie en citymarketing in het coalitieakkoord groot zijn. Zeker omdat het bedrijfsleven niet alleen het initiatief hiertoe genomen heeft, maar ook omdat zij veel tijd en middelen gestoken hebben en nog wil steken in beide thema’s. Dat het initiatief van ondernemerszijde in citymarketing komt is vrij uitzonderlijk. Het komt in Nederland niet vaak voor dat ondernemers zoveel tijd en middelen willen investeren in citymarketing. Het college is zich van deze unieke situatie bewust en waardeert de inspanningen zeer. Ook onderstrepen zij nogmaals het belang van citymarketing om Vlaardingen positief op de kaart te zetten bij bewoners, bezoekers, ondernemers, partners en MBO-studenten. Het is noodzakelijk om de strategische ambities zoals het hebben van een levendige binnenstad, het zijn van innovatieve MBO-opleidingsstad en het zijn van een prettige woonstad te bereiken. Citymarketing is randvoorwaardelijk voor bepaalde ambities die zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

De keuze om vrijetijdseconomie en citymarketing niet op te nemen in het coalitieakkoord is eerder een financieel gedreven keuze, dan een inhoudelijk gedreven keuze geweest. Het onderwerp is ruimschoots meegenomen in het overdrachtsdossier met informatie over lopende zaken, maar is vanwege financiële beperkingen niet opgenomen in het coalitieakkoord. Wanneer de raad van mening is dat er structureel geld beschikbaar moet komen voor vrijetijdseconomie en citymarketing kan zij bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 7 juli aanstaande hiertoe een besluit nemen. Zo niet, dan zegt het college toe op alle mogelijke andere manieren op zoek te gaan naar budget voor vrijetijdseconomie en citymarketing.

Raadsmemo toelichting voortgang en knelpunten kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo toelichting voortgang en knelpunten kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Hollland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt, ter compensatie van het aanleggen van de Blankenburgverbinding.

De herinrichting van het Krabbepark verloopt volgens planning, maar bij twee andere lopende projecten zijn er knelpunten gerezen. Zo bleek het benodigde budget niet toereikend voor een fietstunnel die het Oeverbos en het Krabbepark verbindt. Ook een ander project kampt met een tegenvaller. Een door het Hoogheemraadschap te bouwen Zoetwaterfabriek, die uit afvalwater door een extra zuivering schoon oppervlaktewater zou halen, werd geconfronteerd met nieuwe normen voor bromaat. Bij het zuiveringsproces verandert bromide in bromaat en de Nederlandse normen voor bromaat in het oppervlaktewater zijn onlangs verscherpt, waardoor het zuiveringsproces zoals het was ontworpen niet meer mogelijk is. Alle betrokken partijen zijn nu in overleg om te bekijken hoe de doelen toch behaald kunnen worden, namelijk verbetering van de bereikbaarheid van de recreatiegebieden en verbetering van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling in de omgeving van de Blankenburgverbinding.

Raadsvoorstel tot begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de financiële effecten van de meicirculaire 2022. Met de meicirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente.

Voor de begroting over de jaren 2022 (+ € 2.629), 2023 (+ € 3.475), 2024 (+ € 1.930), 2025 (+ € 2.479) en 2026 (+ € 538) heeft de meicirculaire deze effecten voor het begrotingssaldo van Vlaardingen. De effecten van deze meicirculaire voor 2022 worden via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2022. De effecten op de jaren 2023 en verder worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Ontwerpuitwerkingsplan 'Goudvogel (Holy Zuidoost Midden, 7e uitwerking)'
Het college van burgemeester en wethouders:

heeft ingestemd met het ontwerpuitwerkingsplan 'Goudvogel (Holy Zuidoost Midden, 7e uitwerking)',
vrijgegeven voor tervisielegging (zienswijzen) van het ontwerpuitwerkingsplan, tezamen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Toelichting:
Het voorliggende zevende uitwerkingsplan voor Holy Zuidoost Midden (De Nieuwe Vogelbuurt) maakt het bouwen van maximaal 52 grondgebonden woningen mogelijk in deelplan De Goudvogel. De ontwikkeling is voorzien in het oostelijke deel van Holy Zuidoost Midden (De Nieuwe Vogelbuurt) en wordt ontwikkeld rondom de bestaande openbare basisschool 'het Breinpaleis' van IKC Samen Wijs.

Instemmen met voorontwerpbestemmingsplan 'Westhavenkade (t.o. de Pelmolen)'
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de melding van het voornemen tot het nemen van een Stap 3; besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering vastgesteld;
ingestemd met voorontwerpbestemmingsplan 'Westhavenkade (t.o. de Pelmolen)';
het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor het wettelijk vooroverleg met instanties ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Toelichting:
Het belangrijkste doel van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van de locatie aan de Westhavenkade, gelegen tegenover de Pelmolen. Dit wordt ontwikkeld naar een woongebied met maximaal 143 woningen, bestaande uit 132 appartementen en 11 grondgebonden woningen en een maximale oppervlakte van 500 m² aan kleinschalige maatschappelijke voorzieningen en commerciële functies. De gewenste ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan 'Maaswijk', omdat woningen op deze locatie niet zijn toegestaan. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in een passende regeling voor de nieuwbouw.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Heemtuinen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Heemtuinen vastgesteld.

Toelichting:
Het belangrijkste doel van het nieuwe bestemmingsplan is het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader om de herontwikkeling van het plangebied aan de Frank van Borselenstraat mogelijk te maken. De woningbouwontwikkeling bevat maximaal 183 woningen (zowel grondgebonden woningen als appartementen), bestaat uit twee bouwblokken en één zelfstandig appartementengebouw en volgt uit de Herijking gebiedsvisie-centrum Westwijk, waarin het plan is opgenomen. De sloop van de sporthallen staan voor dit jaar gepland. Na de sloop wordt het ontwikkelgebied bouwrijp gemaakt, de waterleiding verlegd en start de woningbouw.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Parkweg 2'
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Parkweg 2' vastgesteld.

Toelichting:
Het doel van het bestemmingsplan is het creëren van een juridisch-planologische basis voor de bouw van een twee-onder-één-kap-woning aan de Parkweg 2. Op deze locatie - dat grenst aan de Parkweg (noordkant), Beukestraat (oostkant) en bestaande woningen aan de Beukestraat (zuidkant) staat nu een rijksmonumentale villa. Het oranjepark ligt ten westen van het plangebied. Aan de oostkant van deze woning, in de bestaande tuin, is een bouwvlak opgenomen. In dit bouwvlak is de het toegestaan een vrijstaande woning te bouwen. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt. De reden voor de wens van de initiatiefnemer een twee-onder-één-kap-woning te realiseren is dat er meer (markt)vraag is naar dit type woningen dan naar een vrijstaande woning. Het plan voor de bouw van de twee-onder-één-kap-woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan 'Oostwijk-Noord'. Voor het planologisch mogelijk maken van het plan is voorliggend bestemmingsplan 'Parkweg 2' opgesteld.

Selectie vastgoedontwikkelaar Zuidbuurt
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het in samenwerking met Waterweg Wonen opgestelde selectiedocument 'Partnerselectie Zuidbuurt' en publicatie daarvan op TenderNed, om een vastgoedontwikkelaar voor de Zuidbuurt te selecteren.

Toelichting:
In deze aanbesteding wordt een projectontwikkelaar geselecteerd die een stedenbouwkundig ontwerp zal maken voor de Zuidbuurt. Een hiervoor opgestelde selectieleidraad geeft richting aan het proces om de uiteindelijke projectontwikkelaar te selecteren.

Beantwoording artikel 34-vragen over Nieuwbouw Floris de Vijfdelaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Hogewoning over Nieuwbouw Floris de Vijfdelaan vastgesteld.

Toelichting:
Tijdens het installeren van de heistelling voor de start van de bouwwerkzaamheden op de nieuwbouwlocatie Floris de Vijfdelaan is er een olieleiding gesprongen met als gevolg dat tientallen liters olie onder druk uit het gesloten systeem zijn geperst. De olie is in de omgeving terechtgekomen. De aannemer is verantwoordelijk voor het opnemen van de schade bij omwonenden en het vergoeden daarvan. Dat geldt ook voor eventuele milieuschade. De gemeente heeft de bouw na de melding van het incident stilgelegd en de calamiteitendienst ingeschakeld. De bouw zal enkele weken zijn vertraagd.

Beantwoording artikel 34-vragen over inspectierapporten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Haren (ONS.Vlaardingen) over inspectierapporten vastgesteld.

Toelichting:
Via landelijke nieuwsberichten is op 8 juni 2022 aan de orde gesteld dat gemeenten misstanden in de Wmo en Jeugdhulp -jarenlang- geheim houden en inspectierapporten over deze misstanden niet publiceren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop via artikel 34-vragen van ONS.Vlaardingen geantwoord dat Vlaardingen en samenwerkende gemeenten inspectie- en onderzoeksrapporten over zorgaanbieders voor Wmo en Jeugdhulp hebben vrijgegeven. Daarbij hebben Vlaardingen en partnergemeenten ook informatie verstrekt over de genomen maatregelen om misstanden bij deze zorgaanbieders tegen te gaan.

Toezeggingsbrief matchinggelden Erfgoed Deal
Het college van burgemeester en wethouders heeft de toezeggingsbrief Matchinggelden Erfgoed Deal vastgesteld.

Toelichting:
In deze brief geeft het college aan dat Vlaardingen na toekenning van de Erfgoeddeal subsidie gaat investeren in een erfgoed-inclusief programma Rivierzone. De gemeente Vlaardingen dient op 13 september een aanvraag in voor een uitkering Erfgoed Deal voor het project KW-haven. De Erfgoed Deal is een financiële regeling voor gemeenten om een grootstedelijke opgave met als speerpunten klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke groei erfgoed-inclusief te maken. Bovendien is de gemeente van mening dat 'placemaking' (het betrekken van belanghebbende bij de nieuwe inrichting van het gebied) hier van toegevoegde waarde is. Het geld dat de gemeente in het gebied gaat investeren, zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2022 en de programmabegroting 2022-2025, dient als 'Matchingsgeld”( een voorwaarde voor subsidieaanvraag is dat de aanvragende gemeente zelf ook in het gebied investeert) voor het aanvragen van een Erfgoed Deal.

Project WarmtelinQ
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de uitvoeringsovereenkomst Vlaardingen-Den Haag leiding tussen gemeente en LdM CV vastgesteld,
de overeenkomst financiële tegemoetkoming voor de leiding Vlaardingen-Den Haag vastgesteld,
ingestemd met de locatie van het Warmteoverdrachtstation aan de Burgemeester Heusdenslaan,
de raadsmemo project WarmtelinQ vastgesteld.

Toelichting:
Met het vaststellen van de uitvoeringsovereenkomst en het aanwijzen van een locatie voor een warmteoverdrachtstation komt de aanleg van de WarmtelinQ van Vlaardingen naar Den Haag dichterbij. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven door Zuid-Holland voert waar het kan worden gebruikt om huizen en bedrijven te verwarmen. Restwarmte is een van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. Het plan sluit daarmee goed aan bij het stadprogramma Nieuwe Energie met als belangrijkste doel om als stad minder afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen.

In september kan in Vlaardingen de eerste schep de grond in voor de leiding van Vlaardingen naar Den Haag. Bij de aanleg van de nieuwe warmteleiding zal WarmtelinQ na de werkzaamheden niet alleen de groenstructuur weer herstellen, maar compenseert het Vlaardingen ook met een bedrag van € 330.000 voor het vergroenen van pleinen en met een bedrag van € 293.000 voor het vernieuwen van paden in het park rondom fietspad Achterlangs.

Pro forma bezwaarschrift tegen besluit minister inzake basisschool
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten Pro forma bezwaar te maken tegen het besluit van de minister om de basisschool Ababil Vlaardingen met ingang van 1 augustus 2023 voor bekostiging in aanmerking te brengen.

Toelichting:
De Stichting Islamitisch College mag van de minister een school vestigen in Vlaardingen. Op grond van de nieuwe Wet meer ruimte van scholen hebben zij hierover 30 mei jl. een positief besluit gekregen van de minister. Op grond van de oude wetgeving loopt er nog een beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Als het beroep van de stichting gegrond wordt verklaard, zou de stichting tegelijkertijd een tweede basisschool mogen vestigen. Het tegelijkertijd huisvesten van een tweede school is niet wenselijk, de school moet eerst nog groeien en dat kan niet als twee scholen tegelijkertijd gaan starten. Het college had verwacht dat de stichting het beroep bij de Raad van State zou intrekken met het positieve besluit van de minister omdat ze geen belang meer hebben bij de uitspraak. Nu dit niet is gebeurd, ziet het college geen andere mogelijkheid dan in bezwaar te gaan tegen het recentelijke besluit van de minister om te voorkomen dat er straks twee scholen gehuisvest moeten worden. Mocht dit risico zich niet meer voordoen dan zal het bezwaar worden ingetrokken.

Raadsmemo stand van zaken blaashal
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken blaashal vastgesteld.

Toelichting:
In december 2021 stelde de raad budget beschikbaar voor de aanschaf van een blaashal. De blaashal biedt een oplossing voor het wegvallen van binnensportruimte voor met name bewegingsonderwijs en trainingen en wedstrijden van hand- en korfbalvereniging Twist. De binnensportruimte viel weg na de onverwachte sluiting van de Westwijkhallen, veroorzaakt door veiligheidsrisico’s rondom de verlichting. Het college van burgemeester en wethouders informeerde de raad begin april 2022 waarom het dit voorjaar helaas niet lukte om de blaashal neer te zetten. De schroefankers van de beoogd aan te schaffen blaashal bleken niet toereikend en de februaristorm benadrukte extra het belang van nader onderzoek om een veilige constructie te waarborgen.

Inmiddels is de gemeente in gesprek met een leverancier die een blaashal kan leveren conform de gevraagde eisen in het bouwbesluit (constructief en veilig). In deze blaashal zit een staalconstructie. Door de snelle prijsstijgingen van met name staal betekent verder uitstel van aankoop direct een toename van de te verwachten kosten. De nu beschikbare blaashal kan voor de herfstvakantie staan. De huidige investeringsraming wordt naar verwachting met 25% overschreden en brengt een hogere kapitaallast van circa € 7.000 voor 10 jaar met zich mee. Gezien de noodzaak en onuitstelbaarheid van de aanschaf kiest het college ervoor de raad via een memo te informeren en in de tweede voortgangsrapportage van 2022 een dekkingsvoorstel voor de extra kapitaallasten op te nemen.

De aanschaf van de blaashal is volgens het college nog steeds de beste keuze voor het oplossen van het gebrek aan binnensportruimte na het wegvallen van de Westwijkhallen. De blaashal geeft de gemeente Vlaardingen extra ruimte totdat de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan gerealiseerd is. Verder is een blaashal inzetbaar voor diverse andere doeleinden in Vlaardingen in de aankomende tien jaren.

Raadsmemo actualiseren onderzoek naar verzelfstandigen sportaccommodaties
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo actualiseren onderzoek naar verzelfstandigen sportaccommodaties vastgesteld.

Toelichting:
In het herstelplan is een lijst opgenomen met mogelijkheden om werk/taken van de gemeente beter, efficiënter en goedkoper uit te voeren. Dit is de zogenaamde oranje lijst. Op de oranje lijst staat dat het college verzelfstandiging van sportaccommodaties opnieuw wil onderzoeken. Het college licht nu aan de raad in een memo toe dat deze actie van de oranje lijst wordt gehaald, omdat een vastgoedbeleid en een maatschappelijk accommodatiebeleid in de maak zijn. De eigendomspositie en onderhoudsverantwoordelijkheid van al het gemeentelijke vastgoed - waaronder sportaccommodaties – komen hierin aanbod. Het is beter om eerst een integraal standpunt in te nemen over alle gemeentelijke panden en over hoe om te gaan met huisvesting van maatschappelijke Vlaardingse partners. Mocht er aanleiding zijn om na het vaststellen van het vastgoedbeleid en het maatschappelijk accommodatiebeleid terug te komen op het onderzoek naar verzelfstandiging van sportaccommodaties, dan wordt de raad daarvan op de hoogte gebracht.

Raadsmemo motie werken met een uitkering
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo met betrekking tot de motie 'werken met een uitkering' vastgesteld.

Toelichting:
Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad de motie werken met een uitkering aangenomen. In de motie vraagt de gemeenteraad aan het college om te onderzoeken of proeven die in Amsterdam en Rotterdam worden gedaan om uitkeringsgerechtigden te laten werken met behoud van een uitkering ook in Vlaardingen mogelijk zijn. Stroomopwaarts geeft met de Surplus regeling en het toepassen van de maximale vrijlating van parttime inkomsten al voor een belangrijk deel invulling aan het werken met een uitkering, daarnaast heeft de minister recent plannen gepresenteerd om de Participatiewet te herzien. In de raadsmemo wordt dit verder toegelicht.

06-07-2022