Openbaar besluit B&W 31 | 02 | 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbaar besluit B&W 31 | 02 | 2023

Beantwoording van artikel 34-vragen over preventief fouilleren
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van D66 over preventief fouilleren vastgesteld.

Toelichting:
In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Vlaardingen meerdere malen gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Op dit moment geldt een aanwijzing voor de periode van zes maanden voor het centrumgebied, Vlaardingen-West, Holy, Vlaardingen-Ambacht en de bedrijventerreinen Groot Vettenoord en De Vergulde Hand. Het aanwijzingsbesluit loopt af op 29 juni 2023. Omdat preventief fouilleren een relatief zwaar middel is om in te zetten, wordt iedere keer kritisch gekeken naar de resultaten van het preventief fouilleren, de wapengerelateerde incidenten en eventuele andere ontwikkelingen in de stad. 

In 2022 hebben er in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden in totaal 24 preventieve fouilleeracties plaatsgevonden waarbij 2 vuurwapens, 40 steekwapens, 3 slagwapens en 3 overige wapens zijn aangetroffen. Ook heeft de politie in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 mei 2022 71 wapengerelateerde incidenten geregistreerd. In de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 oktober 2022 ging het om 79 wapengerelateerde incidenten. Omdat het aantal wapenincidenten en wapenopbrengsten in de genoemde gebieden nog steeds hoog is, blijft preventief fouilleren noodzakelijk.

Beantwoording artikel 34-vragen over buurtpreventie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ONS.Vlaardingen over buurtpreventie vastgesteld.

Toelichting:
Inmiddels bestaan er meerdere manieren waarop inwoners kunnen bijdragen aan de veiligheid in de gemeente Vlaardingen. Dit jaar worden deze verschillende vormen - waaronder buurtpreventie - onder de loep genomen, om te bezien of zij de gewenste resultaten bereiken en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Afhankelijk van de resultaten daarvan, wordt bekeken of de buurtpreventie (in de huidige vorm) blijft bestaan.

Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 'Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen 2023' vastgesteld.

Toelichting:
Om eventuele hinder of gevaarlijke situaties door reclame-uitingen van politieke partijen in de openbare ruimte te voorkomen zijn bijgaande beleidsregels voor verkiezingsreclame opgesteld. Met deze 'Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente Vlaardingen 2023' worden aan de politieke partijen de mogelijkheden, met daarbij voorschriften, aangegeven voor trotters en sandwichborden voor de verkiezingen, ten behoeve van de openbare orde en (verkeers)veiligheid.

Daarnaast heeft het college kennisgenomen van de locaties van de stembureaus in Vlaardingen voor de verkiezingen van 15 maart 2023. Hieronder bevindt zich ook een oefenstembureau voor inwoners die een beperking hebben of laaggeletterd zijn, die naast het 'echte' stembureau wordt ingericht op de locatie van Kerkgenootschap Leger des Heils.  

Raadsmemo Gemeentelijk programma Vlaardingen 750 jaar
Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Gemeentelijk programma Vlaardingen 750’ met dekking van de kosten uit de programma's 'Bestuur, Participatie en Dienstverlening' en 'Kunst, Cultuur en Erfgoed' vastgesteld en de raadsmemo Gemeentelijk programma Vlaardingen 750 jaar vastgesteld. 

Toelichting:
In 2023 heeft Vlaardingen een 750-jarig jubileum. De Stichting Vlaardingen 750 organiseert het stadsprogramma, in samenwerking met Vlaardingse inwoners en organisaties. De gemeente Vlaardingen stelt aan de stichting financiën en andere steun/faciliteiten beschikbaar om de jubileumviering mogelijk te maken en organiseert daarnaast eigen activiteiten voor het vieren van Vlaardingen 750. De gemeente draagt bij om de stad in feeststemming te brengen, bijvoorbeeld door het laten maken van een muurschildering bij Station Centrum, door het startsein van het feestjaar te geven op de nieuwjaarsreceptie, door te vlaggen en door het stadhuis te voorzien van jubileumbanieren.

Maar ook fleurt de gemeente stadsentrees met extra groen op, krijgen pasgeboren baby's een jubileum-t-shirt cadeau, verzorgt het stadsarchief historische lezingen en artikelen, lopen gemeentelijke wandelaars mee met de stadsrechtenstoet en communiceert de gemeente over het jubileumjaar.

Verder organiseert de gemeente een officiële jubileumviering in de Grote Kerk voor gasten van binnen en buiten Vlaardingen op 14 mei, in aansluiting op de stadsrechtenstoet die dan op de Markt wordt onthaald. Een ander gemeentelijk programmaonderdeel, waarmee we de stadsverjaardag vieren, is het trakteren in verzorgingstehuizen in de feestweek 'Vlaardingen Viert!' in mei. Het college heeft het gemeentelijke programma Vlaardingen 750 vastgesteld, waarbij de kosten uit de programma's 'Bestuur, Participatie en Dienstverlening' en 'Kunst, Cultuur en Erfgoed' worden gedekt door zo goed mogelijk gebruik te maken van beschikbare budgetten en het college de daadwerkelijke realisatie en eventuele afwijkingen meldt via de voortgangsrapportages.

Raadsmemo gevolgen decembercirculaire 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen december-circulaire 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de financiële effecten van de decembercirculaire 2022. Met de decembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die zij krijgen uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dit belangrijke informatie voor het actualiseren van de begroting en het opstellen van de jaarrekening. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. 

Het Rijk stelt extra geld beschikbaar voor de komende jaren. Deze circulaire laat dan ook een beperkt positief effect zien voor het begrotingssaldo van de jaren 2023 tot en met 2026. Met name voor het uitkeren van de energietoeslag is veel extra geld beschikbaar gesteld (€ 2,4 miljoen). De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geadviseerd om de energietoeslag voor 2023 nog niet uit te betalen, omdat er nog geen landelijke wetgeving is die dit mogelijk maakt. Deze wetgeving zal naar verwachting medio 2023 gereed zijn. Het college bekijkt wel welke opties er zijn voor uitbetaling.

Ook voor 2022 is er € 3,7 miljoen meer beschikbaar dan voorzien. Omdat het begrotingsjaar al is afgesloten, worden in de jaarstukken diverse voorstellen gedaan om dit geld over te hevelen naar 2023. Op die manier kan het geld komend jaar ingezet worden. 

Raadsmemo Start werkzaamheden reconstructie Marathonweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Start werkzaamheden reconstructie Marathonweg vastgesteld.

Toelichting:
Met de raadsmemo informeert het college de raad over de start van de werkzaamheden voor de reconstructie van de Marathonweg. Daarnaast laat het college weten dat het fietspad langs de Marathonweg verbreed wordt tussen de Marnixlaan en de Floris de Vijfdelaan. Zo is het fietspad in de toekomst geschikt voor tweerichtingsverkeer. Het was een wens van de raad om de situatie zo veiliger te maken voor fietsers.

Voor deze verbreding was geen mogelijkheid binnen het project reconstructie Marathonweg, maar omdat het fietspad aan groot onderhoud toe was, kan het nu bekostigd worden vanuit budgetten voor het beheer. Het college realiseert zich dat er mogelijk nog meer werkzaamheden komen langs de Marathonweg. Zo heeft WarmtelinQ een oog op de Marathonweg voor de aanleg van een warmtetransportleiding. Gezien het belang dat het college hecht aan een goed fietspad met aandacht voor verkeersveiligheid, wil het college echter mogelijke toekomstige ontwikkelingen niet afwachten.

Huurovereenkomst flexwoningen De Meeuw t.b.v. Oekrainewijk Mrija 
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de huurovereenkomst voor 339 woningen met De Meeuw voor de duur van 3 jaar vastgesteld, de raadsmemo over de huurovereenkomst met de Meeuw en de Bruikleenovereenkomst vastgesteld, geheimhouding opleggen voor wat betreft de huurovereenkomst op grond van artikel 5.1, lid 2, onder f van de Wet open overheid.

Toelichting:
Het vaststellen van de huurovereenkomst is een belangrijke stap in het realiseren van de tijdelijke wijk Mrija voor de opvang van ontheemde Oekraïners. De gemeente Vlaardingen huurt na het ondertekenen van de overeenkomst 339 flexwoningen van leverancier De Meeuw tot uiterlijk 1 juli 2026.
   Deze 339 woningen vormen het merendeel van de in totaal 387 flexwoningen die het komende half jaar (tot 1 juli 2023) tijdelijk op het terrein naast bedrijventerrein Vergulde Hand West worden geplaatst en waar 1.000 Oekraïners onderdak krijgen. Het gaat om ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen die nu in Vlaardingen in gastgezinnen en gemeentelijke opvanglocaties worden opgevangen en 700 Oekraïners uit andere gemeenten in de regio.  

De gemeente huurt verschillende typen woningen: studio's (1p), en 2- en 3-kamerwoningen. Het gaat om woningen van goede kwaliteit die demontabel zijn en verplaatsbaar. De woningen worden in woonblokken van 2 en 3 lagen in de tijdelijke wijk geplaatst. In de huurovereenkomst worden afspraken vastgelegd over het plaatsen en afwerken van de woningen door de leverancier.
   Nadat de woningen zijn geplaatst, duurt het nog een aantal weken voor de woningen bewoonbaar zijn. Er zijn dan allerlei werkzaamheden nodig zoals schilderen, het aanleggen van water, leidingen en elektriciteit en het inrichten van de woningen. Wij verwachten nu dat eind april de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van een (nood)opvanglocatie naar een flexwoning. 

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is bovenop alle inspanningen die we als gemeente doen op het gebied van wonen, gaat niet ten koste van het bestaande woningaanbod voor woningzoekenden en ook niet van de toekomstige woningvoorraad. Het realiseren van de langdurige opvang voor Oekraïense vluchtelingen is bovendien alleen mogelijk omdat het Rijk de kosten vergoedt. De kosten van de huur van de woningen worden dan ook betaald uit de vergoeding van het Rijk. 

Vaststellen bruikleenovereenkomst-om niet met de bewoners van de flexwoningen in de wijk Mrija
Het college van burgemeester en wethouders heeft: de bruikleenovereenkomst-om niet met bijlagen tussen de Gemeente Vlaardingen en de toekomstige Oekraïense bewoners van de flexwoningen in de wijk Mrija, de langdurige opvang voor Oekraïners (LOO) vastgesteld,
het mandaat verleend aan de burgemeester om de bruikleenovereenkomst-om niet met bijlagen te wijzigen, indien de wijzigingen niet wezenlijk zijn en geen financiële gevolgen hebben.

Toelichting:
De gemeente gaat de bruikleenovereenkomst hanteren voor het vastleggen van afspraken met Oekraïense ontheemden die tijdelijk onderdak krijgen in een flexwoning in Mrija. Ongeveer 1.000 Oekraïners die nu in Vlaardingen of een andere gemeente in de regio worden opgevangen, krijgen na ondertekening van de overeenkomst tot uiterlijk medio 2026 een flexwoning in bruikleen van de gemeente. 

In de bruikleenovereenkomst staan de rechten en plichten en de verantwoordelijkheden die onderdeel uitmaken van het tijdelijk wonen in de wijk Mrija. De gemeente Vlaardingen volgt de regelgeving van het Rijk. Op dit moment wordt de langdurige opvang van Oekraïense ontheemden door het Rijk vergoed. Het Rijk heeft eind 2022 aangegeven dat dit mogelijk gaat veranderen en Oekraïners een bijdrage in de woonkosten moeten gaan betalen.
   Als dat het geval is, wordt de overeenkomst met wederzijdse instemming gewijzigd of beëindigd en wordt er een nieuwe overeenkomst afgesloten. Dit staat zo opgenomen in de overeenkomst. Ook staat duidelijk in de overeenkomst dat de opvang in Mrija tijdelijk is: de overeenkomst eindigt op 1 juli 2026.  

Onderdeel van de overeenkomst zijn ook huisregels. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de Oekraïense vluchtelingen prettig en veilig samen kunnen wonen, werken en leven in Mrija. Ook is er een huishoudelijk reglement dat voor alle bewoners geldt. Net zoals er nu locatiemanagement aanwezig is op de  gemeentelijke opvanglocaties (Casa Nova en de Broekpolderweg) is dit er straks ook in Mrija. 

De bruikleenovereenkomst wordt vertaald in het Russisch, Engels en Oekraïens. De Oekraïense ontheemden krijgen voordat zij de overeenkomst ondertekenen in hun eigen taal en op een begrijpelijke manier (o.a. met een digitale tutorial) uitleg over het tijdelijk wonen in Mrija en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, rechten en plichten.

Planologische procedure en erfpachtovereenkomst huisvesting arbeidsmigranten James Wattweg Vergulde Hand West 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

Ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor de tijdelijke huisvesting (onder noemer van logies) van arbeidsmigranten aan de James Wattweg.

Planologische procedure opgestart om medewerking te kunnen verlenen aan de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten (onder de noemer van logies) aan de James Wattweg voor een termijn van maximaal 15 jaar.

Het voornemen uitspreken om ca. 9.500m2 grond aan de James Watteweg aan Tradiro Park B.V. voor 15 jaar in erfpacht uit te geven met afkoop van de verplichting tot jaarlijkse canonbetaling en voor het overige onder de voorwaarden als opgenomen in de bijgevoegde concept-erfpachtovereenkomst.

Het raadsvoorstel tot het afwijken van het vigerend gemeentelijke erfpachtbeleid ten behoeve van de voorgenomen uitgifte in erfpacht voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld.

Toelichting:
De raad heeft in 2020 het besluit genomen om drie locaties aan te wijzen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Eén van deze locaties betreft een perceel aan de James Wattweg op het bedrijventerrein Vergulde Hand. Hier worden voor een termijn van 15 jaar ca. 270 arbeidsmigranten gehuisvest in drie gebouwen. Aangezien dit in strijd is met het bestemmingsplan moet een omgevingsvergunning worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan.
   Hiervoor wordt nu de procedure gestart. Daarnaast zijn de ontwikkelaar en de gemeente voornemens een erfpachtovereenkomst te sluiten voor de duur van 15 jaar. Met het voorzien in deze ontwikkeling levert de gemeente een bijdrage, een provinciebrede behoefte aan tijdelijke huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Omdat de erfpachtovereenkomst met Tradiro op twee punten afwijkt van het gemeentelijke erfpachtbeleid dient moet de gemeenteraad met deze afwijkingen instemmen.

Raadsmemo Inclusieve speelplekken
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo motie 'Inclusieve speelplekken' vastgesteld.

Toelichting:
De openbare ruimte is er voor iedereen, daarom onderstreept de gemeente Vlaardingen het belang van inclusie. Spelen, ontmoeten, sporten of recreëren, het kan allemaal in een van onze vele prachtige parken of speelplekken. Juist voor kwetsbare groepen is het belangrijk om zo normaal mogelijk mee te kunnen doen. Daarom worden speeltoestellen die aan vervanging toe zijn, waar mogelijk vervangen voor inclusieve varianten. Dit zijn niet alleen rolstoeltoegankelijke toestellen maar bijvoorbeeld ook zandtafels, geluidstoestellen of speciale schommels. Eind 2023 komt het college met een nieuw beleidsplan spelen. Inclusie vormt hier een nadrukkelijk thema in.

Raadsmemo 'Vlaardingen Regenboogstad 2023 - 2026'
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het plan 'Vlaardingen Regenboogstad 2023-2026' en het indienen daarvan bij het Ministerie van OCW vastgesteld, het raadsmemo 'Vlaardingen Regenboogstad 2023 - 2026'  vastgesteld.

Toelichting:
Ook de komende vier jaar is Vlaardingen Regenboogstad. Met de activiteiten die in het plan staan, richt Vlaardingen Regenboogstad zich op het educatie en voorlichting, ontmoeting en ondersteuning. Vlaardingen Regenboogstad is een samenwerking tussen verschillende Vlaardingse organisaties en bewoners.

Raadsmemo Armoede en Energiebesparing januari
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo armoede en energiebesparing januari vastgesteld.

Toelichting:
De gemeenteraad wordt met een raadsmemo maandelijks op de hoogte gesteld van ontwikkelingen op het gebied van armoede en energiebesparing. In 2022 zijn er 6902 aanvragen voor de Energietoeslag gedaan, waarvan 75% wordt toegekend. Aanvragen worden niet toegekend wanneer iemand meer verdient dan 120% van het bijstandsniveau of wanneer een aanvraag dubbel wordt ingediend.
   Het college geeft aan overvallen te zijn door de berichtgeving van het Rijk, waardoor het nu niet mogelijk is de Energietoeslag 2023 zoals voorgenomen volledig uit te betalen. Samen met de MVS-gemeenten onderzoekt Stroomopwaarts welke mogelijkheden er wel zijn om tot uitbetaling van de Energietoeslag 2023 over te gaan. Verder geeft het college aan een reactie te hebben ontvangen van de Stichting Urgente Noden op de door de raad aangenomen motie Energiearmoede en hier op korte termijn het gesprek over aan te gaan met het bestuur van de stichting.

In het kader van energiebesparing heeft de gemeente energiecoaches ingezet om energiebesparende maatregelen uit te delen en eventueel te installeren. Ook zijn er verschillende communicatiemomenten geweest waarop deze maatregelen en tips onder de aandacht zijn gebracht.
   Zo zijn er op de gemeentelijke communicatiekanalen berichten verschenen en zijn er inloopspreekuren geweest en posters opgehangen op door de doelgroep druk bezochte locaties. Ook zijn vrijwilligersorganisaties ingezet om de doelgroep te bereiken en zijn de woningbouwcorporaties aan de slag gegaan met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in hun woningen. 

Aanvullend krediet Palet Holy
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het raadsmemo ‘Raadsvoorstel aanvullende krediet Palet Holy alsnog in behandeling nemen’ vastgesteld. Het aangepaste Raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99 vastgesteld.

Toelichting:
Op 18 oktober 2022 is het raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99 in het college behandeld en vastgesteld. Op basis van toen zeer recente ontwikkelingen was dit voorstel op dat moment niet meer actueel en heeft het college de gemeenteraad gevraagd om het raadsvoorstel nog niet in behandeling te nemen. SIKO heeft inmiddels aangegeven dat de renovatie en uitbreiding van de school, zoals dit in het Integraal huisvestingsplan is opgenomen, alsnog op deze manier uitgevoerd kan worden. Om deze reden wordt de raad verzocht om het raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy alsnog in behandeling te nemen.

01-02-2023