Openbaar besluit B&W 18 april 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbaar besluit B&W 18 april 2023

Voorlopige vaststelling concept jaarstukken 2022 t.b.v. de accountantscontrole
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept jaarstukken 2022 ten behoeve van de accountantscontrole voorlopig vastgesteld.

Toelichting:
De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2022 gevoerde beleid en de financiële gevolgend daarvan. De stukken zijn in conceptvorm gereed en worden daarom door het college beschikbaar gesteld aan de accountant. Het is een formele eis dat de accountant de controle uitvoert op een concept dat is vastgesteld door het college, zodat er geen discussie ontstaat welke versie van de jaarstukken onderwerp is van de controle.

Definitieve vaststelling van de jaarstukken 2022 vindt plaats nadat de accountant de controle van de jaarstukken heeft afgerond en mogelijke correcties die uit deze controle zijn gekomen zijn verwerkt. De definitieve vaststelling door het college van B&W staat gepland op dinsdag 6 juni 2023.

Advies Concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030 Regio Rotterdam
Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies aan MRDH inzake Concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030 Regio Rotterdam vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft positief gereageerd op de plannen van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) voor het tramnet in de regio. In het Concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030 Regio Rotterdam zet de MRDH de plannen uiteen om het regionale tramnet te verbeteren op een (kosten)efficiënte manier.

De plannen leveren een forse verbetering op voor de bereikbaarheid van Vlaardingen Holy doordat lijn 24 in de toekomst vaker gaat rijden. Daarnaast zijn er ook plannen om de fysieke omgeving van de trambaan- en haltes te verbeteren. Het college kijkt hier in principe positief tegenaan, maar geeft aan dat de wenselijkheid en haalbaarheid van deze aanpassingen wel eerst verder onderzocht moeten worden.

Het is daarbij van belang dat de bereikbaarheid van de haltes, met name voor kwetsbare groepen niet achteruitgaat. Het plan ligt ook ter goedkeuring voor bij andere gemeenten in de regio. Pas als alle gemeenten hebben ingestemd met de plannen, kan begonnen worden met het uitwerken ervan. 

Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen Werken en Werelderfgoed
Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen Werken en Werelderfgoed vastgesteld.

Toelichting:
Gedeputeerde staten hebben bij besluit van 20 december 2022 het ontwerp van de Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed vastgesteld. Het gaat om een gedeeltelijke wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Het ontwerp heeft betrekking op meerdere onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen voor Vlaardingen zijn o.a. : ruimtelijke kwaliteit, bedrijventereinen, grote ruimtevragers en wonen.

Met het indienen van zienswijzen maakt de gemeente Vlaardingen van de mogelijkheid gebruik om te reageren op het Omgevingsbeleid, vragen te stellen en haar zorg uit te spreken voor eventuele risico's/effecten voor Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen van omtrent klachten ouderenvervoer
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Jonkers-de Jong (AOV) omtrent klachten ouderenvervoer vastgesteld. 

Toelichting:
Bij het AOV zijn signalen binnengekomen over een verminderde kwaliteit van het ouderenvervoer. Er zijn meerdere klachten binnengekomen. Rogplus is in opdracht van de drie MVS-gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van de ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Daaronder valt het ouderenvervoer. Rogplus zag in 2022 de kwaliteit van dienstverlening voor het Wmo-vervoer achteruit gaan. Daarop is Rogplus met aanbieder Noot in gesprek gegaan. Uit die gesprekken bleek dat de achteruitgang deels te verklaren was doordat chauffeurs en wagens ingezet werden om leerlingen op tijd van en naar school te vervoeren. 

Ondertussen hebben de maatregelen die zijn getroffen geleid tot een verbetering van de dienstverlening. Doordat Noot te kampen heeft met personeelskrapte is helaas niet helemaal te voorkomen dat ritten bijvoorbeeld worden verplaatst. Wel zijn duidelijke afspraken gemaakt dat dokters- en ziekenhuisbezoeken altijd gepland en uitgevoerd kunnen worden.  

Beantwoording artikel 34-vragen over het chippen van katten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Wieringen over het chippen van katten vastgesteld. 

Toelichting:
In januari heeft landbouwminister Adema besloten om het chippen en de registratie van huiskatten te verplichten. Hiervoor wordt nu een plan uitgewerkt en vervolgens wordt een invoerdatum bekend. In afwachting van de landelijke richtlijnen is het momenteel niet wenselijk om in onze gemeente zelfstandig een onderzoek te doen naar de chip-en registratieplicht of om een pilot te starten.

Beantwoording artikel 34-vragen over basisvaardigheden
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Rots over basisvaardigheden vastgesteld. 

Toelichting:
Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden  kunnen door een aantal organisaties in Vlaardingen geholpen worden om hun niveau te onderhouden of te verhogen. Met deze organisaties worden doelen afgesproken, zodat kan worden bepaald of het programma effectief is. Wanneer de situatie er om vraagt, worden afspraken bijgesteld zodat het aantal deelnemers en de beoogde resultaten zoveel mogelijk bereikt kunnen worden. 

Raadsmemo verhogen giftengrens bijstandsuitkeringen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo verhogen giftengrens bijstandsuitkeringen vastgesteld.

Toelichting:
De giftengrens is in Vlaardingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar €2.250. Op dit moment is er een wetsvoorstel in de maak die de giftengrens beperkt tot €1.200. De verhoging naar €2.250 geldt totdat deze nieuwe wet officieel in werking treedt.

Vaststellen vervangingsbesluit voor Stroomopwaarts
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Handboek Vervanging Stroomopwaarts vastgesteld.

Toelichting:
Stroomopwaarts ontvangt op dit moment nog steeds fysieke stukken van cliënten die gearchiveerd moeten worden. Om cliëntendossiers volledig digitaal te maken is een vervangingsbesluit nodig. Dit vervangingsbesluit is vastgelegd in het Handboek Vervanging Stroomopwaarts. De papieren documenten worden in het vervolg gedigitaliseerd opgenomen in het cliëntensysteem en bewaard volgens de eisen die de archiefwet hieraan stelt. 

Raadsvoorstel over de visie op dienstverlening
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van de visie op dienstverlening gemeente Vlaardingen vastgesteld.

Toelichting:
In de visie op dienstverlening wil het college duidelijk zijn over de wijze waarop de gemeente met de inwoners, ondernemers en instellingen in de stad omgaan en wat zij mogen verwachten van de gemeente.

De dienstverlening wordt de komende jaren gericht op drie uitgangspunten: betrouwbaar, bereikbaar en betrokken. Aan de hand van deze visie wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin concrete (verbeter)acties komen te staan. Daarbij maakt het college dankbaar gebruik van de gegeven input van de inwoners, ondernemers en raadsleden.

Dit alles moet leiden tot een glimlach op het gezicht van de Vlaardingse inwoners, ondernemers en instellingen uitgedrukt in een 7,5 voor inwoner- en ondernemerstevredenheid eind 2024.

ENSIA-Audit verklaring over 2022 met betrekking tot informatieveiligheid 
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ENSIA-collegeverklaring inclusief inhoudelijke bijlage Suwinet (Incl. TPM-verklaring) en ENSIA-Assurancerapport vastgesteld,  
Gemeente Vlaardingen BAG-BGT-BRO 2022 ENSIA vastgesteld, 
Gemeente Vlaardingen WOZ 2022 ENSIA vastgesteld, 
Gemeente Vlaardingen BIO-rapportage 2022 ENSIA vastgesteld,
Uittreksel BRP vastgesteld, 
Op basis van artikel 87 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid  2 onder i geheimhouding opleggen op de stukken als genoemd onder beslispunt 1 tot en met 5.

Toelichting: 
Jaarlijks worden gemeenten vanuit verschillende ministeries verplicht om door middel van ENSIA-zelfevaluaties (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) te toetsen op informatieveiligheid. De vastgestelde verantwoordingsrapportages moeten elk jaar voor 1 mei over het voorgaande jaar worden ingediend bij de toezichthouder(s). De uittreksels Reisdocumenten en BRP moeten eveneens jaarlijks worden vastgesteld en ingediend worden bij de toezichthouders.

Plan van Aanpak 2022 - 2026 energieregio Rotterdam Den Haag (RES)
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het Plan van Aanpak 2022 - 2026 energieregio Rotterdam Den Haag (RES) vastgesteld;
de raadsmemo Plan van Aanpak 2022 - 2026 vastgesteld.

Toelichting:
Het herziene Plan van Aanpak vormt het gezamenlijke vertrekpunt voor de partners van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de aankomende bestuursperiode van gemeenten (2022-2026), en specifiek in 2023. Nieuwe ontwikkelingen rondom de RES-procedure zijn de aanleiding geweest om het Plan van Aanpak aan te scherpen.

De tussentijdse resultaten van de monitor laten zien dat een verdere versnelling om te komen tot locaties voor realisatie van grootschalige opwek van elektriciteit gewenst is. Ook zijn nieuwe inzichten opgedaan omtrent de complexiteit rondom netcongestie, innovatie en de impact van verdere elektrificatie.

Het Plan van Aanpak geeft richting aan de stappen die genomen moeten worden om de samen vastgestelde ambities zoals opgenomen in de RES 1.0 tijdig waar te kunnen maken.

Voortgangsrapportage 2023 energieregio Rotterdam Den Haag
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

de voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag vastgesteld,
raadsmemo De Voortgangsrapportage 2023 RES Rotterdam Den Haag vastgesteld.

Toelichting:
De Voortgangsrapportage beantwoordt de vraag in welke mate de regio op koers ligt voor het behalen van de ambitie zoals vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hierin wordt vooral ingezet op (opwek van) elektriciteit en de optimale inzet van regionale beschikbare bronnen voor wat betreft warmte.

Met het vaststellen van de voortgangsrapportage erkent het college dat er in regionaal verband nog fikse uitdagingen zijn te overwinnen om de ambities, zoals vastgesteld in de RES 1.0, te realiseren.

Hoewel op vele fronten hard gewerkt wordt, vraagt tijdige realisatie van de regionale ambitie op korte termijn om versnelling op alle onderdelen van de ambitie. Deze intensivering en versnelling van de realisatie wordt ondersteund door de beschikbaar gekomen rijksmiddelen. Aangevuld met de bijbehorende bestuurlijke actiebereidheid en benodigde transparantie, waartoe inmiddels al is opgeroepen, biedt dit goede handvatten om de regionale ambitie waar te maken.

Bekrachtiging parafenbesluit brief Stichting Groeiend Verzet
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit brief Stichting Groeiend Verzet bekrachtigd.

Toelichting:
De Stichting Groeiend Verzet heeft zowel schriftelijk als mondeling haar zorgen geuit over de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op het terrein van Vergulde Hand West. In de brief gaat het college in op de zorgen van de stichting en schetst het verdere proces. Op dit moment wordt er een raadsvoorstel voorbereid over mogelijke nieuwbouw van een hypermoderne afvalwaterzuiveringsinstallatie op Vergulde Hand West. In het tweede kwartaal van 2023 doet het college een voorstel aan de raad. Het voorstel gaat over:

De principe-uitspraak of de gemeente een ruimtelijke inpassing van de nieuwe AWZI op deze locatie onderschrijft. De te sluiten samenwerkingsovereenkomst met het  Hoogheemraadschap,  inclusief alle maatregelen die het Hoogheemraadschap zal treffen om de mogelijke gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. De randvoorwaarden voor de  mogelijke verkoop van de gemeentegrond voor de nieuwe locatie.

19-04-2023