Omwonenden en belanghebbenden volstrekt verrast besluit gemeente

Angst voor onrust basisschool in 't Hof

Dinsdag 6 september heeft het college van B&W van de gemeente Vlaardingen via een persbericht naar buiten gebracht dat het verder onderzoek gaat doen naar de bouw van een fusieschool, te vestigen op de Hofsingel 82-84. Hier zijn nu de schooltuintjes gevestigd van de Stichting Stadslandbouw en er is het gebouw voor het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Het betreft de naastgrenzende locaties van het Pannenkoekenhuis in het Hof en zal de sfeer en rust in zowel het Hof als bij het Pannenkoekenhuis ernstig aantasten.

Omwonenden en belanghebbenden volstrekt verrast besluit gemeente

Omwonenden en belanghebbenden waren volstrekt verrast door dit besluit. Hofsingelbewoners hebben voor de zomer weliswaar een brief van de gemeente Vlaardingen ontvangen, maar alle andere omwonenden – bewoners Callenburgstraat, bewoners Emmastraat, niet. Velen wisten dus tot dan toe niets van deze plannen.

In het persbericht zegt het college van B&W dat zij het belangrijk vindt dat omwonenden en betrokken partijen in goed overleg worden meegenomen bij de verdere planvorming. Ook meldt zij dat zij in gesprek zijn gegaan met alle betrokken partijen vanaf juni. Dit is aantoonbaar onjuist: in juni is er slechts geluisterd naar de bezwaren, op eigen initiatief ingebracht door enkele bewoners Hofsingel. Dit initiatief was geen reactie op de door de gemeente gestuurde brief, maar was al eerder genomen nadat het gerucht circuleerde bij bewoners aan de Hofsingel dat er mogelijk een school gebouwd zou worden in het Hof.

Voor velen was dit plan toen nauwelijks voorstelbaar. En dat is het nog altijd: waarom wil men, van alle mogelijke locaties beschikbaar in Vlaardingen, juist hier een school bouwen?

Bezwaren
Er zijn talloze bezwaren op te sommen:

*­ Nieuwbouw in een van de oudste wijken van Vlaardingen zal een permanente verandering van het complete karakter van de wijk teweegbrengen. Mensen die hier wonen hebben bewust gekozen en betaald voor een woonomgeving waar rust en groen overheersen. De impact op het wijkkarakter is groot en de waarde van de omliggende woningen zal dalen.

­* De panden grenzend aan het Hof betreffen oude panden gebouwd rond 1900-1920. De woningen zijn op zand gebouwd en niet onderheid. Zware bouwactiviteiten en aanvoer van bouwmaterialen en machines leiden onherroepelijk tot verzakkingen van en scheuren in woningen. Ook dit leidt tot waardedaling van huizen.

­* De Oostwijk is gebouwd in de tijd van paard en wagen en de straatjes zijn nauwelijks berekend op het huidige verkeer. De beoogde te bouwen school is een fusieschool met regiofunctie: twee van de drie benodigde aanvoerroutes van busjes en auto’s met leerlingen en personeel, zijn smalle straatjes met eenrichtingsverkeer. Extra verkeersbewegingen door de wijk zal zorgen voor overlast en toegenomen verkeersdrukte. Bovendien zal er voldoende parkeergelegenheid moeten komen rond de school, wat ten koste zal gaan van het groen langs de Hofsingel. Dit tast de waarde van huizen aan de Hofsingel wederom aan.

­* Voor de Oostwijkers, maar ook vele andere Vlaardingers, is het Hof “De Groene Long” van hun wijk, een plek om te wandelen, te spelen en uit te rusten. Ook bij het Pannenkoekenhuis waarderen gasten de rust, de stilte en het aangrenzende groen. Dat is straks met een school direct grenzend aan het terras afgelopen.

*­ De Oostwijk is een kwetsbare wijk met voldoende overlast:

­* Oostwijkers liggen ’s nachts wakker van de herrie die bijvoorbeeld bij het aangrenzende DFDS wordt veroorzaakt.

­* Dwars door de Oostwijk loopt een belangrijke verkeersader, de Schiedamseweg. Regelmatig wordt deze straat gebruikt als racebaan. Bewoners hebben genoeg van de geluidsoverlast en het drukke verkeer.

Onbehoorlijk bestuur
Omwonenden en belanghebbenden hebben zich inmiddels verenigd in een appgroep ‘Vrienden van het Hof.’ Buiten de hiervoor genoemde bezwaren is er bij omwonenden en belanghebbenden de overtuiging dat het gedrag van dit College een vorm van Onbehoorlijk Bestuur is. De afgelopen jaren is in de Oostwijk hard gewerkt om de samenwerking tussen gemeente en bewoners te verbeteren en bewoners hebben massaal meegedacht over verbeteringen in de wijk. Het College laat hier nu grove steken vallen, waardoor het vertrouwen in verder overleg tot nulpunt is gedaald en men sterk het gevoel heeft dat actie nodig is.

Alternatieve locatie
In Vlaardingen staan op dit moment een aantal scholen, maar ook andere gebouwen, leeg. Denk bijvoorbeeld aan het voormalige centrum aan de Broekpolderweg. Een gebouw dichtbij het groen en vlakbij doorgaande wegen. Voor de regiofunctie van de fusieschool zou dit een veel logischer en betere locatie zijn, dan die waar het college nu zijn oog op heeft laten vallen. Ten tweede zijn de huidige locaties van de twee scholen die willen fuseren elk ongeveer even groot als de locatie in het Hof. De locatie in de Westwijk is zelfs een stuk groter. Ze kunnen dus al fuseren op een bestaande locatie, waarmee de andere locatie wordt vrijgespeeld. Dit is ook aan de gemeente meegegeven, maar er is niet op ingegaan.

Politiek
Ten slotte nodigen wij partijen uit om met hun programma’s in de hand uit te leggen hoe het besluit overeenkomt met hun groene plannen, dan wel hun plannen voor een transparante politiek. Volgens ons kan dit niet samen.

Achtergrondinformatie locatie
Midden in de Vlaardingse Oostwijk, een wijk grotendeels gebouw aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw ligt het Hof. Een park, al lang geleden de woonplaats geweest van Henri van Ruijtenburgh (de man in het geel op de Nachtwacht) en later door Vlaardingse reders voorzien van mooie bomen. Luisterrijke lanen, singels en heerlijke rustplekjes voor jong en oud. Rondom dit park de Oostwijk met langs de éne rand nieuwere woningen bij de Watertoren en aan de andere kant de panden van eind 19e eeuw met hun karakteristieke geveltjes en hun smalle straten, gebouwd voor paard en wagen. In deze idyllische omgeving heeft het college van B&W dus het voornemen een fusie-basisschool te gaan bouwen voor 300 leerlingen die vele leerlingen van buiten het directe woongebied met privévervoer of busjes naar school zal brengen.

Achtergrondinformatie betrokkenheid bewoners en genomen besluit
Via de politiek hebben we begrepen dat de aanvraag voor een nieuwe school al uit de vorige coalitieperiode stamt. In februari 2022 zijn de directeuren van de twee basisscholen met een architect met tekeningen bij de eigenaren van het Pannenkoekenhuis Het Hof geweest. Tot hun stomme verbazing waren er tekeningen gemaakt waar een groot deel van het groen werd vervangen door parkeerplaatsen en waar de zijgevel van de school tegen het terras van het Pannenkoekenhuis was getekend. De eigenaar van het Pannenkoekenhuis werd vervolgens dringend verzocht hier met niemand over te praten, zeg maar gerust een soort zwijgplicht.

Begin juni kreeg een bewoner van de Hofsingel in de gaten dat er iets dreigde te gebeuren in het Hof. Op eigen initiatief hebben toen de bewoners van de Hofsingel, in tegenstelling tot wat de gemeente beweert, contact gezocht met de gemeente. De bewoners zijn naar het stadhuis geweest en daar met geruststellende woorden ontvangen…..nee, er was nog niets besloten en er werd nagedacht over meerdere locaties in de stad waar onderzoek naar gedaan zou worden. De bewoners zijn vertrokken met de verzekering van de gemeente dat zij zouden communiceren met de bewoners. De bewoners konden rustig van hun vakantie gaan genieten...

Voorafgaand aan het genomen collegebesluit waren enkelen op de hoogte dat er een besluit zou worden genomen. Daarom is op maandagavond 5 september een grote groep bewoners van de Hofsingel, nu inmiddels aangevuld met verontwaardigde bewoners van de Callenburgstraat, in het Hof bij elkaar gekomen om de situatie met elkaar te bespreken. Raadsleden werd gevraagd naar het hoe en wat, maar bij hen was niets bekend over wat te gebeuren stond op dinsdag. Op dinsdag volgde het Collegebesluit, zonder dat er ook maar één omwonende is gehoord of dat er met de wijk is gecommuniceerd.

Op dinsdag 6 september zijn bewoners opnieuw bij elkaar gekomen en hebben zij met elkaar hun ongeloof geuit over het onbehoorlijk bestuur van het College van B&W. De bewoners zijn van plan de wijk verder te mobiliseren. Er wordt gekeken naar de oprichting van een Vereniging Vrienden van het Hof met als belangrijke doel dit rustpunt in een hectische Oostwijk te beschermen tegen de plannen van het College.

12-09-2022