Meerjarenbegroting 2023-2026: een acht en drie vijven

College investeert in de stad

Op 20 september heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2023 – 2026 vastgesteld. Het college biedt deze nu met gepaste trots ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. In deze eerste begroting van het nieuwe college zijn de ambities uit het coalitieakkoord verwerkt. Het college wil een nieuwe weg inslaan. Na jaren van financiële uitdagingen, wil zij haar blik vooruit richten en investeren in de stad én het herstel van vertrouwen.

Meerjarenbegroting 2023-2026: een acht en drie vijven

De begroting voor 2023 is sluitend. De drie jaren daarna laten een tekort zien. Structureel is de begroting echter tot 2026 in evenwicht. Wethouder Bikkers (Financiën) legt uit: “De begroting laat elk jaar plussen en minnen zien. De minnen zijn veelal incidenteel. Dat wil zeggen dat er tegenvallers of uitgaven zijn die zich eenmalig voordoen. De inkomsten en uitgaven die we elk jaar hebben, wegen wel tegen elkaar op. Hierdoor is de begroting dus structureel wel in evenwicht.” Alleen in 2026 is dat niet het geval. Dat wordt veroorzaakt doordat de inkomsten die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt via het gemeentefonds met bijna € 10 miljoen daalt in 2026. Wethouder Bikkers maakt zich vooralsnog nog geen zorgen: “Alle gemeenten in Nederland worden geconfronteerd met dit probleem. We verwachten dan ook dat het Rijk met een oplossing komt. Daarom kiezen we ervoor om toch weloverwogen te blijven investeren in de stad.”

Ambitieus maar behoedzaam
Het investeren in de stad is volgens het college noodzakelijk, omdat de stad daarom vraagt. Bikkers legt uit: “Er zijn een aantal zaken die nu direct onze aandacht vragen, zoals het woningtekort. Daarnaast zijn er zaken waarmee we echt het verschil kunnen maken in de stad. Deze hebben we benoemd in onze stadsprogramma’s.”

De achterliggende periode waarin de gemeentelijke financiële situatie onder druk stond, heeft het college wel behoedzaam gemaakt. “Wij zijn ambitieus en enthousiast om kansen voor Vlaardingen te verzilveren, maar doen dat niet roekeloos”, aldus Bikkers. “We hebben in deze begroting een reële inschatting gemaakt van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Onze risico’s hebben we beter in kaart. Om zaken op te vangen die zich toch nog onverwacht voordoen, blijft het voeren van solide financieel beleid het uitgangspunt zodat de gemeente een structureel sluitende begroting heeft met genoeg vet op de botten in de algemene reserve.”

Herstel van vertrouwen
Het college beseft dat zij de ambities niet alleen kunnen realiseren. Bikkers: “Daarom werken we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en verenigingen.” Het college legt eind dit jaar, en in sommige gevallen ook voor die tijd, de uitvoeringsprogramma’s van de stadsprogramma’s ter bespreking voor aan stad en raad. “Met elkaar, het liefst zo gezamenlijk mogelijk, willen wij werken aan groei en bloei voor Vlaardingen”, besluit Bikkers. 

Behandeling in de gemeenteraad
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren op de begroting door in te spreken tijdens het Sprekersplein gedurende de raadscommissie op 20 oktober of 3 november. Aanmelden kan via griffie@vlaardingen.nl. Op 9 en 10 november behandelt de raad de begroting. 

22-09-2022