Heel De Stad met twee Moties

Sociale media en fysieke beveiliging

VLAARDINGEN - Voorafgaande de raadsvergadering van donderdag 14 december heeft politiek nieuwkomer een tweetal Moties ingediend.

Heel De Stad met twee Moties

Heel De Stad dient niet alle Moties alleen in. Daarom onderaan de naam van medeondertekenaars.

MOTIE I
Toezicht en Handhaving op sociale media

Het is belangrijk dat Toezicht en Handhaving (T&H), los van binnenkomende meldingen via de Buitenbeter-app en telefoontjes naar de buitenlijn, voortdurend en vooral op makkelijke wijze bereikbaar is voor meldingen. Dat kan met een simpele Facebookpagina. Behalve voor binnenkomende meldingen, kan de Facebookpagina ook worden ingezet om vanuit Toezicht en Handhaving op simpele en goedkope wijze te communiceren over komende acties of focuspunten, of het informeren van onze inwoners over wetten en regels op gebied van veiligheid, parkeren en afval.

Ten slotte kan met de Facebookpagina een goed beeld worden gegeven van de taken en verantwoordlijkheden van Toezicht en Handhaving, en kunnen ook de opbrengsten van hun inzet, worden gecommuniceerd. Dit laatste is vooral belangrijk voor het verbeteren van het imago van.

Het hebben van eigen pagina's op sociale media voor de afdeling Toezicht en Handhaving biedt verschillende voordelen:

Directe Communicatie
De pagina's stellen Toezicht en Handhaving in staat om direct te communiceren met burgers. Dit bevordert een snelle uitwisseling van informatie en zorgt voor een efficiënte communicatiestroom.

Meldingen Ontvangen
Het biedt een toegankelijk platform voor het ontvangen van meldingen van burgers. Mensen kunnen problemen melden, wat kan bijdragen aan een snellere respons op problemen en een proactieve benadering van handhaving.

Transparantie
Sociale mediapagina's vergroten de transparantie van de activiteiten van Toezicht en Handhaving. Burgers kunnen op de hoogte blijven van lopende acties, focuspunten en recente resultaten, waardoor er meer begrip en vertrouwen ontstaat.

Voorlichting en Bewustwording
De pagina's kunnen worden gebruikt om burgers te informeren over wetten, regels en beleid met betrekking tot veiligheid, parkeren en afval. Dit draagt bij aan bewustwording en bevordert de naleving van voorschriften.

Imago-Verbetering
Actieve aanwezigheid op sociale media kan het imago van Toezicht en Handhaving verbeteren. Door open en positieve interactie kunnen negatieve percepties worden aangepakt en kan begrip worden gekweekt voor het belang van handhavingstaken.

Community Engagement
Sociale media bieden een platform voor community-engagement. Door te reageren op opmerkingen, vragen en zorgen van burgers, kan Toezicht en Handhaving een betere relatie opbouwen met de gemeenschap die zij bedienen.

Efficiënte Informatiedeling
Snelle verspreiding van informatie over komende acties, evenementen of veranderingen in handhavingsbeleid kan gemakkelijk worden gedeeld via sociale media, waardoor een bredere doelgroep wordt bereikt.

Positieve Interactie
Het bevordert positieve interactie tussen burgers en handhavingsinstanties. Dit kan leiden tot een gevoel van samenwerking en gemeenschapsbetrokkenheid.

Door gebruik te maken van sociale media kan de afdeling Toezicht en Handhaving effectiever inspelen op de behoeften van de gemeenschap, de communicatie verbeteren en bijdragen aan een veiligere en meer geïnformeerde leefomgeving.

De gemeenteraad bijeen op donderdag 14 december 2024, overwegende dat:

- het imago van Toezicht en Handhaving verbetering behoeft;
- het belangrijk is dat Toezicht en Handhaving 24/7 bereikbaar is;
- het goed is om komende acties duidelijk te kunnen communiceren;
- het goed is om opbrengsten van acties te communiceren;
- veel bewoners niet bekend zijn met bepaalde regels en wetten,

constaterende dat:

- tijdens de brainstormsessie dit idee brede steun kreeg van raadsleden en professionals, en ‘op groen’ kon,
draagt het college op om:
- op uiterlijk 1 maart een Facebookpagina voor T&H te realiseren,
- en daarna vervolg te geven aan aanwezigheid op andere populaire sociale media,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekenaars
Heel De Stad & Beter Voor Vlaardingen

MOTIE II
Fysieke beveiliging locaties

In een emotionele bijeenkomst gisteravond in de Stadsgehoorzaal uitten bewoners hun angsten en bezorgdheden over de voortdurende dreiging van aanslagen in onze stad. De zorgen zijn zo groot dat zij niet langer vertrouwen op cameratoezicht als afdoende veiligheidsmaatregel, vooral gezien het aanhouden van de aanvallen zelfs na de installatie van de camera's. De roep om direct fysiek toezicht op de locaties van de bomaanslagen klonk luid en duidelijk.

Ook benadrukken bewoners dat herkenbare auto's van het loodgietersbedrijf, die openbaar aanwezig zijn, een potentieel gevaar vormen voor de veiligheid van deze locaties. Voor hen lijkt het bijna een uitnodiging voor meer aanslagen. Het verlangen naar meer zichtbaarheid en fysiek toezicht lijkt in deze crisissituatie onvermijdelijk.

De gemeenschap staat nu op een kruispunt, waarbij veiligheid boven alles staat. De bewoners eisen daadkrachtige maatregelen om hun angst weg te nemen en een einde te maken aan de voortdurende dreiging van aanslagen. De dringende oproep voor fysiek toezicht op de locaties en het heroverwegen van de openbare aanwezigheid van herkenbare auto's vormt een krachtige stem vanuit de gemeenschap, die smeekt om een veiligere leefomgeving.

De gemeenteraad bijeen op woensdag 8 en donderdag 9 november 2023

overwegende dat:

- de recente bewonersbijeenkomst in de Stadsgehoorzaal heeft laten zien dat de angst en bezorgdheid onder onze inwoners over aanslagen nog steeds zeer levendig is,
- ondanks de installatie van cameratoezicht blijft de dreiging van aanslagen aanhouden, wat de behoefte aan aanvullende veiligheidsmaatregelen benadrukt,

constaterende dat:

- bewoners hebben aangegeven dat zij fysiek toezicht op de locaties van de bomaanslagen als een noodzakelijke en effectieve veiligheidsmaatregel beschouwen.
- de aanwezigheid van herkenbare auto's van het loodgietersbedrijf als een potentieel gevaar wordt gezien, en dat dit mogelijk uitnodigend kan werken voor meer aanslagen,

verzoekt het college:

- onmiddellijk stappen te ondernemen voor de fysieke beveiliging van de locaties waar recentelijk aanslagen hebben plaatsgevonden, om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen,
- te onderzoeken welke vorm van fysiek toezicht het meest effectief en haalbaar is, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de betreffende locatie.
- in samenwerking met de betrokken instanties en bewoners de mogelijkheid te verkennen om de openbare aanwezigheid van herkenbare auto's te minimaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

14-12-2023