Heel De Stad maakt bezwaar tegen spreidingswet

VLAARDINGEN - De media lijken over niets anders te berichten: de spreidingswet houdt Nederland zijn greep. Donderdagavond, tijdens de de gemeenteraadsvergadering nam fractievoorzitter Ron Boers van Heel De Stad de microfoon om het partijstandpunt hierin duidelijk te maken. Aangevuld met een motie.

Heel De Stad maakt bezwaar tegen spreidingswet

Tekst Ron Boers voorafgaande indienen Motie
'Mensen helpen is altijd goed. Daarover is iedereen het eens. Maar elke actie heeft gevolgen.
Willen mensen asielzoekers woningen bieden? Prima. Dat mag. Dat kun je zelfs een nobel
standpunt noemen. Willen mensen de Europese buitengrenzen open blijven houden? Prima, die mening mag. Willen mensen de Nederlandse grenzen openblijven houden? Prima. Dat mag. Willen mensen de spreidingswet accepteren? Prima. Ook dat mag.

Maar laten we wel duidelijk zijn over de gevolgen. Want ook dát mag. De spreidingswet betekent namelijk dat Vlaardingen dit jaar nog honderden extra asielzoekers zal moeten huisvesten. En volgend jaar weer zo’n aantal. En het jaar daarop wéér.

Dat betekent dat Vlaardingers zelf, op misschien een enkeling na, definitief niet meer aan een huis gaan komen. Dat betekent dat de toch al overbelaste gezondheidszorg op instorten staat. Dat betekent dat de lokale economie tot stilstand komt. En het betekent de zoveelste  klap voor de toch al onder grote druk staande leefbaarheid in de wijken.

Heel De Stad dient daarom vanavond een motie in tegen de spreidingswet. Het woord, en de dus de toekomst van Vlaardingen, is aan de gemeenteraad.'

Motie
De gemeenteraad bijeen op donderdag 1 februari 2024, overwegende dat:

- er momenteel al een tekort aan woningen is voor de eigen inwoners van Vlaardingen;
- de nieuwe spreidingswet extra druk legt op gemeenten, waaronder Vlaardingen, om  asielzoekers op te vangen;
- de opdracht om de reeds vastgestelde 351 asielzoekers op te vangen in Vlaardingen niet in lijn is met de beschikbare huisvestingsmogelijkheden en capaciteit van de stad;

constaterende dat:

- burgemeester Bert Wijbenga heeft aangegeven dat Vlaardingen al voldoende aan de opvangcapaciteit doet met de opvang van ongeveer 1.000 Oekraïeners in Mrija;
- de hele regio Rijnmond dit jaar ruim 9.000 asielzoekers onderdak moet bieden, wat drie  keer zoveel is als nu gebeurt;
- de verdeling van duizenden extra asielzoekers over Zuid-Hollandse gemeenten nog  onduidelijk is (maar dat het voor Vlaardingen waarschijnlijk om honderden per jaar gaat), en  weerstand in andere gemeenten oproept, zoals bij de gemeente Westland;

roept het college op om:

- bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe spreidingswet met betrekking tot de opvang van  asielzoekers in Vlaardingen;
- de capaciteit en beschikbaarheid van woningen voor eigen inwoners prioriteit te geven boven het opvangen van extra asielzoekers;

En gaat over tot de orde van de dag.

02-02-2024