Coalitieakkoord op hoofdlijnen

‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ gepresenteerd

‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ gepresenteerd

De fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP hebben de onderhandelingen om tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen en een nieuw college te komen succesvol afgerond. Het is de fracties gelukt om onder begeleiding van de twee informateurs, Boudewijn Revis en Bert van Alphen, ambities te benoemen voor de komende jaren.

“Het coalitieakkoord op hoofdlijnen is tot stand gekomen dankzij een voortvarend proces waaraan de onderhandelende partijen allemaal constructief hebben bijgedragen”, zo laten de informateurs in een begeleidende brief aan de gemeenteraad weten. Ook Bart Bikkers (VVD) is blij om te kunnen melden dat de partijen er samen snel uit zijn gekomen. “Wij zijn er trots op dat het is gelukt het formatieproces in vijf weken af te ronden. Dit laat zien dat alle partijen de insteek hadden om er uit te komen, zodat we snel aan de slag kunnen voor de stad”, aldus Bikkers. Eerder nog gaf Bikkers aan dat een snelle formatie gewenst was om het vertrouwen van de kiezer te winnen.

Ambities
Het doel voor de komende jaren is om te werken aan een stad waar het fijn, wonen, werken en recreëren is. Om dit te bereiken, benoemt de coalitie acht stadsprogramma’s waar de komende jaren extra aandacht aan geschonken wordt: Nieuwe Rivierzone, Binnenstad, Westwijk en Energie en een Groen, Veilig, Leefbaar en Zorgzaam Vlaardingen.

Met de stadsprogramma’s pakt de coalitie grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan, die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. “Door deze stadsprogramma’s gezamenlijk aan te pakken, met de stad en gemeenteraad, kunnen we echt het verschil maken voor Vlaardingen”, legt Bikkers uit. Daarnaast benoemt de coalitie ook ambities voor andere onderwerpen, zoals wonen, verkeer en mobiliteit, onderwijs en kunst en cultuur. 

Uitgestoken hand
Behalve aan de inhoudelijke ambities, wil de coalitie ook werken aan het herstel van vertrouwen met zowel de stad als de gemeenteraad. Bikkers: ”We geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Om de ambities voor de stad waar te kunnen maken, is het herstel van vertrouwen daarom noodzakelijk. We doen daarin zelf een stap vooruit door te kiezen voor een positieve en constructieve insteek en transparant te zijn over wat we doen en waarom.” 

Over de samenwerking met de gemeenteraad gaat het nieuwe college binnenkort met de gemeenteraad in gesprek. Bikkers: “Door te kiezen voor het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen bieden wij ruimte aan de gehele gemeenteraad om mee te denken over de uitvoering ervan. Daarnaast nodigen wij de oppositie uit om bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota voorstellen te doen die niet in dit akkoord zijn opgenomen. We bieden daar financiële ruimte voor. Ook vragen we het nieuwe college om de komende periode met de gemeenteraad in gesprek te gaan om afspraken te maken over de onderlinge samenwerking.” 

Vervolg
Nu het coalitieakkoord op hoofdlijnen er ligt, is de volgende stap om het te bespreken met de gemeenteraad. De coalitie doet dat op verschillende momenten. Bikkers: “We beginnen daar binnenkort mee tijdens een raadsvergadering. Deze vergadering is wat ons betreft de start van een reeks avonden waarin we het nieuwe college vragen om met de gemeenteraad en de stad, waar mogelijk, de ambities uit dit akkoord verder uit te werken.” De agendacommissie van de gemeenteraad beslist deze week wanneer deze raadsvergadering plaatsvindt.

Wethouderskandidaten
Er is dit keer gekozen voor extra wethouders(kandidaten). Zij worden pas beëdigd als de raad haar toestemming geeft. Er zitten drie bekende gezichten tussen: Ivana Somers (VV2000/LV), Jacky Silos (CDA) en Bart Bikkers (VVD). Nieuw in het te verwachten college zijn: Lianne van Kalken (GroenLinks), de uit Barendrecht afkomstige wethouder Arnoud Proos (CU/SGP) en ... Koen Kegel (D66).

Met name laatstgenoemde mag discutabel worden genoemd. Nog geen termijn geleden hanneste hij anonieme en onder andere naam (een nepaccount) berichten de digitale wereld in. Een lid van de VVD-fractie in de Provinciale Staten van Friesland, Durk Pool, werd ditzelfde feit begin april dit jaar fataal. Hem werd opstappen als enige optie overgelaten. In Vlaardingen kun je er dus (bijna) wethouder mee worden. Benieuwd wat de raad hiervan gaat vinden.

ONS.Vlaardingen & SP
Dat grootzetelhouders ONS.Vlaardingen en de SP (4 stuks elk) uit de boot zijn gevallen mag opmerkelijk heten. Volgens Ivana Somers strookte het programma van de socialisten technisch niet met de ingezette lijn en Ivo Opstelten (verkenner) zag geen mogelijkheid ONS.Vlaardingen in te passen.

Zetels in de coalitie
Met een totaal van 19 zetels houdt de coalitie het heft bij stemming in eigen hand. Het heet dan ook een meerderheidscoalitie. De zetelverdeling:

VVD 4
GroenLinks 4
VV/2000LV 4
CDA 3
D66 2
CU/SGP 2

16-05-2022