Brandbrief 23 gemeenteraden over OV in regio Rotterdam Den Haag

Gemeenteraden: openbaar vervoer op het spel

Gemeenteraden: openbaar vervoer op het spel

De toekomst van goed openbaar vervoer staat op het spel. Dat schrijven de 23 gemeenteraden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet.

De tekorten van de regionale vervoerders kunnen de komende jaren als gevolg van de coronacrisis in het zwartste scenario oplopen tot 1.2 miljard euro. ‘Breek niet af wat we samen hebben opgebouwd’, is de boodschap van de raadsleden.

De gemeenteraadsleden wijzen erop dat in de vervoersregio al pijnlijke maatregelen moesten worden genomen. Daarom is nu het Rijk aan zet voor het verzekeren van goed en toekomstbestendig openbaar vervoer. Extra, structurele financiële middelen zijn nodig.

Het kabinet vroeg de vervoerregio’s uiterlijk 1 april met een transitieprogramma te komen. Vervoersbedrijven en decentrale overheden noemen daarin de maatregelen om de verliezen van de vervoerders tegen te gaan. De 23 wethouders Mobiliteit hebben op 24 maart 'met pijn in het hart' een maatregelenpakket vastgesteld. De wethouders hopen dat de maatregelen zo snel mogelijk weer ingetrokken kunnen worden. Ook toen werd benadrukt dat het Rijk over de brug moet komen met extra middelen. De gemeenteraadsleden in de regio sluiten zich daar nu bij aan: ‘Een goed en duurzaam OV-systeem in de toekomst kan alleen met aanvullende en structurele extra financiële steun van het Rijk. ‘

De nood is hoog

Door de coronacrisis is het aantal reizigers fors gedaald en daarmee zijn de inkomsten van de vervoerders fors teruggelopen. De vervoersbedrijven vervullen een vitale maatschappelijke functie die ook door het Rijk voortdurend zo wordt benoemd. Alle inzet is er op gericht om het OV-aanbod in stand te houden, met speciale aandacht voor mensen met een vitaal beroep. De inspanningen voor een zeer beperkt aantal reizigers resulteert in grote tekorten.

Bij verdergaande bezuinigingen komt de cruciale functie van het openbaar vervoer onder druk te staan. Minder OV raakt juist die inwoners die toch al het meest kwetsbaar zijn. Een goed en toegankelijk OV-systeem vormt de toegang tot onderwijs en werk en voorkomt dat jongeren en ouderen in een sociaal isolement komen.:‘De positie van het OV is te kostbaar om verloren te laten gaan. En dat dreigt nu wel te gebeuren ’, schrijven de gemeenteraadsleden in hun brief. ‘Een inclusieve samenleving, verstedelijking en verduurzaming vragen om goed OV en daarvoor is nu een extra financiële impuls door het Rijk noodzakelijk.’

Lees hier de brandbrief:

-       De minister van Infrastructuur en Waterstaat

-       De minister van Financiën

-       De informateur van de Tweede Kamer

-       De Vaste Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat

-       De Vaste Tweede Kamer commissie Financiën

21 april 2021

Onderwerp: Brandbrief - Voortbestaan openbaar vervoer in Metropoolregio Rotterdam – Den Haag onder druk

Geachte dames en heren,

Namens onze inwoners en als één van de 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vragen wij uw dringende aandacht voor het voortbestaan van het openbaar vervoer (OV) in onze regio.

De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Het aantal reizigers is fors gedaald en daarmee zijn de inkomsten van onze vervoerders fors teruggelopen. De vervoersbedrijven vervullen een vitale functie die ook door het Rijk voortdurend zo wordt benoemd. Alle inzet is er op gericht om het OV-aanbod zoveel mogelijk in stand te houden, waarbij speciale aandacht is voor mensen die een vitaal beroep uitoefenen en die in deze crisis in de frontlinie staan. Alle gezamenlijke inspanningen van vervoerders en vervoersautoriteiten voor een zeer beperkt aantal reizigers resulteert in grote tekorten, waardoor de vervoersbedrijven sterk onder druk staan. In het zwartste scenario lopen de tekorten van vervoerders in de Metropoolregio de komende tien jaar op tot 1,2 miljard euro. Een financiële opgave die onmogelijk door de Metropoolregio en de vervoerders op te vangen is.

Het Rijk, de MRDH en de vervoerders hebben hun verantwoordelijkheid genomen en pijnlijke maar noodzakelijke maatregelen getroffen om het financiële tekort op korte termijn het hoofd te bieden. Het gaat daarbij onder meer om het terugschroeven van de dienstregeling en bezuinigingen op de interne organisatie. Als er echter op korte termijn geen afspraken worden gemaakt over aanvullende financiële steun in 2021 en er geen perspectief komt voor extra financiële middelen van het Rijk voor 2022, dan zijn meer en nog ingrijpender maatregelen nodig. De dienstverlening aan de reizigers komt dan op korte termijn in gevaar. Ook de bijdrage van het OV aan diverse maatschappelijke doelen op de langere termijn komt dan onder grote druk te staan. U heeft het belang van OV voor de duurzame ontwikkeling van Nederland onderstreept in het Toekomstbeeld OV. Maar dat belang kan niet worden ondersteund zonder voldoende financiële middelen voor een robuust OV. Een inclusieve samenleving, verstedelijking en verduurzaming vragen om goed OV en daarom is onze klemmende vraag: geef het geld om het OV - passend bij de maatschappelijke ambities - ook in de toekomst mogelijk te maken.

Het OV vervult een vitale functie in onze regio, zowel tijdens de crisis als daarna. Het OV zorgt voor het vervoer van medewerkers in vitale sectoren. Bij verdergaande bezuinigingen komt deze cruciale functie onder druk te staan. Het zal ook leiden tot vervoersarmoede en juist die inwoners raken die toch al het meest kwetsbaar zijn. Een goed en toegankelijk OV-systeem vormt de toegang tot onderwijs en werk en voorkomt

dat jongeren en ouderen in een sociaal isolement komen. Die positie van het OV is te kostbaar om verloren te laten gaan. En dat dreigt nu wel te gebeuren.

Een goed functionerend OV is belangrijk voor de grote maatschappelijke opgaven in de regio, de woningbouwopgave en de transitie naar duurzame mobiliteit. Afschaling van het OV-aanbod kan er toe leiden dat mensen weer meer in de auto stappen, met meer CO2-uitstoot en files tot gevolg. Dit kan grote economische schade opleveren en staat haaks op gestelde milieudoelen.

We realiseren ons dat we niet aan maatregelen ontkomen. Die zijn ook genomen en dat blijven we ook doen. Er is echter een grens aan de maatregelen. We moeten absoluut voorkomen dat we het goed functionerende OV zoals we dat samen hebben opgebouwd afbreken. Daarom werken onze gemeenten binnen de MRDH met u aan een transitieprogramma. Een goed en duurzaam OV-systeem in de toekomst kan alleen met voortgezette, extra financiële steun van het Rijk.

De urgentie is groot, de tijd dringt en daarom doen we een appel op u. Bied de steun en het perspectief waar we om vragen. Zet de continuïteit van het regionaal OV niet op het spel. Geef duidelijkheid over extra financiële middelen voor 2022.

Onze inwoners van nu, morgen en overmorgen rekenen op u.

Hoogachtend,

de gemeenteraad van Albrandswaard

de gemeenteraad van Barendrecht

de gemeenteraad van Brielle

de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel

de gemeenteraad van Delft

de gemeenteraad van Den Haag

de gemeenteraad van Hellevoetsluis

de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel

de gemeenteraad van Lansingerland

de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad van Maassluis

de gemeenteraad van Midden-Delfland

de gemeenteraad van Nissewaard

de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp

de gemeenteraad van Ridderkerk

de gemeenteraad van Rijswijk

de gemeenteraad van Rotterdam

de gemeenteraad van Schiedam

de gemeenteraad van Vlaardingen

de gemeenteraad van Wassenaar

de gemeenteraad van Westland

de gemeenteraad van Westvoorne

de gemeenteraad van Zoetermeer

22-04-2021