Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

In een aantal gevallen is sprake van hardnekkige en langdurige overlast waar bemiddeling en andere interventies niet werken. Woonoverlast kan een grote invloed hebben op het woongenot en gevoelens van veiligheid van omwonenden. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren met regelmaat aandacht gevraagd voor de aanpak van woonoverlast in Vlaardingen. 

Wethouder Ivana Somers: “Het is natuurlijk verschrikkelijk als je woongenot wordt aangetast. Juist thuis moet je veilig en prettig kunnen voelen. Wij als gemeente vertegenwoordigen het algemeen belang van onze inwoners en moeten een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Om die redenen is het voorkomen en terugdringen van woonoverlast een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 en het Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen en is per 1 januari 2021 een regisseur aanpak woonoverlast gestart.”

In het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 wordt beschreven hoe we woonoverlast aanpakken. Vooropgesteld: we beginnen niet bij nu. We zetten al enkele jaren stevig in op de aanpak van woonoverlast. Niet alleen op het gebied van casuïstiek, waar we met partners als politie en de woningcorporaties complexe woonoverlastzaken gezamenlijk aanpakken, maar ook bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van volkshuisvesting (o.a. het nemen van een voorbereidingsbesluit in 2019, het paraplubestemmingsplan Wonen in 2020 en de Woonruimteverordening 2021). 

Door het aanstellen van een regisseur aanpak woonoverlast en met het vastleggen van onze aanpak in een uitvoeringsprogramma geven wij daar meer structuur en invulling aan. Daarnaast besteden we in het uitvoeringsprogramma aandacht aan beleidsmatige en toekomstige ontwikkelingen waardoor we onze aanpak verder kunnen verstevigen. Het uitvoeringsprogramma geldt voor een periode van twee jaar (2021 en 2022). In 2021 ligt de focus vooral op het versterken van het professionele netwerk, een goede toeleiding van klachten, het opzetten van een Casus Regie Overleg en het ontwikkelen van een Monitor Vastgoedmisbruik. In 2022 werken we verder toe naar een nog meer integrale aanpak (zoals interventieteams) en willen we de focus meer leggen op preventie.

 

Bron foto: Gemeente Vlaardingen

08-06-2021