DENK pleit voor verbeterde aanpak Racisme en Discriminatie in Vlaardingen

Ter gelegenheid van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie' op 21 maart, wil Denk Vlaardingen laten weten dat de Gemeente Vlaardingen zich onvoldoende inspant om allen die zich in de gemeente bevinden, gelijk te behandelen in gelijke gevallen.

DENK pleit voor verbeterde aanpak Racisme en Discriminatie in Vlaardingen

Een krachtige aanpak tegen racisme en discriminatie ontbreekt in Vlaardingen, voelen 
minderheidsgroepen zich anno 2023 nog steeds gediscrimineerd, achtergesteld en ervaren  haast dagelijks verschil in behandeling en waardering.

Aangezien Denk een klankbord vormt voor minderheidsgroepen, beleeft de partij haast  dagelijks de gevoelens van onbehagen van personen die zich beklagen bij de partij. Het gaat om voornamelijk personen uit groepen die zich gemarginaliseerd voelen binnen Vlaardingen ten opzichte van andere gemeentes in Nederland.
   Als de gemeente van oordeel is dat ze  zich wel degelijk inzet tegen racisme en discriminatie is dat volgens Denk een farce vanuit  de bril van vooral de inwoners met migratieachtergrond die van mening zijn dat het streven  'gelijke behandeling' door de gemeente slechts vanuit eenkleurig perspectief in beschouwing wordt genomen.
   Tegen deze achtergrond pleit de partij voor een meer  evenwichtige aanpak en benadering van racisme en discriminatie vanuit de gemeente. Het gevoel van erbij horen en worden meegeteld in Vlaardingen moet door iedereen beleefd  kunnen worden, ongeacht verschillen in culturele achtergrond, afkomst en geloof.

De partij grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor het benoemen of aanstellen van  een coördinator tegen Discriminatie en Racisme zoals wij dat reeds kennen van andere  gemeentes in Nederland omdat het een beproefd concept blijkt te zijn en het werkt prima. Voorts moet de gemeente werken aan een actieplan tegen Racisme en Discriminatie.
   Denk benadrukt dat zo’n actieplan pas de gewenste resultaten kan opleveren als  minderheidsgroepen worden betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming. De  gemeente moet beginnen aan beleid en plannen om Racisme en Discriminatie aan te  pakken binnen Vlaardingen wat momenteel nog ontbreekt. Het actieplan moet aanslaan bij  groepen die het meest geraakt worden door racisme, discriminatie en ongeoorloofd  onderscheid in Vlaardingen.

21-03-2023