College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht

College presenteert jaarrekening en financieel vooruitzicht

Gisteren presenteerde het college de jaarstukken 2021 waarin zij terugkijkt op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn. Tegelijkertijd kijkt het college in de voorjaarsnota vooruit op de komende jaren. Het vasthouden van de ingeslagen koers van financieel solide beleid blijft de komende jaren noodzakelijk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de negatieve bijstelling van de BUIG-uitkering van het Rijk (vergoeding voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen) en de aanbestedingsresultaten van de inkoop van jeugdzorg.

In de jaarstukken 2021 kijkt het college terug op de resultaten die het afgelopen jaar zijn behaald. De stukken laat zien dat de gemeente € 24,1 miljoen minder heeft uitgegeven dan vooraf was begroot. Een groot deel van dit resultaat is ontstaan door incidentele meevallers, deels veroorzaakt door de coronapandemie. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een groot deel van dit positieve resultaat te storten in de algemene reserve.

In de voortgangsrapportage (VGR) rapporteert het college over de uitvoering van de begroting tot nu toe. De 1e voortgangsrapportage laat voor 2022 een financieel nadeel zien van € 2.254.000. Daarmee komt het saldo van de begroting in 2022 uit op € 4.349.000 positief. Ook de drie daaropvolgende jaren laten een negatieve bijstelling zien op de begroting. De belangrijkste reden hiervoor is de negatieve bijstelling van de BUIG-gelden door het Rijk. 

In de voorjaarnota kijkt het college vooruit naar de komende vier jaar. Naast de tegenvaller door de negatieve bijstelling van de BUIG-uitkering van het Rijk houdt het college in de voorjaarsnota ook rekening met een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo door de aanbestedingsresultaten van de inkoop van jeugdzorg. Dit leidt ertoe dat in 2023 een begrotingssaldo van € 0,8 miljoen nadelig wordt verwacht met oplopende tekorten in de jaren daarna.

Voorziene risico’s en robuuste financiën 
Ondanks de verwachte tekorten, is er nog geen reden tot zorg aldus wethouder Financiën Bart Bikkers. “We hadden er al rekening mee gehouden dat deze ontwikkelingen zich konden voordoen en hebben ze daarom ook als risico benoemd in de jaarstukken. Dankzij het robuuste financieel beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, hebben wij voldoende geld in de algemene reserve om deze situatie tijdelijk op te kunnen vangen, mocht dat nodig zijn.” De ruime algemene reserve zorgt ervoor dat de druk om snel structurele oplossingen te zoeken niet acuut is.

Of dekking uit de algemene reserve nodig is, zal de komende maanden moeten blijken. Bikkers: “We houden in voorjaarsnota rekening met de cijfers die nu bij ons bekend zijn. Tegelijkertijd zien we dat er nog veel onzekerheid is over hoe de cijfers zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen. Ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat met name vergoedingen vanuit het Rijk onvoorspelbaar zijn. We houden de komende maanden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.”

Het college pakt de komende maanden ook zelf haar verantwoordelijkheid door op zoek te gaan naar mogelijkheden om de ontstane begrotingstekorten op te lossen. Bikkers: “We willen niet teveel afhankelijk zijn van factoren waar we geen invloed op hebben, zoals vergoedingen van het Rijk. Daarom gaan we zelf ook op zoek naar knoppen waaraan we nog kunnen draaien om de tekorten op te lossen. In het geval van de BUIG-uitkering gaan we samen met StroomOpwaarts bekijken hoe we het aantal bijstandsuitkeringen in Vlaardingen nog verder kunnen verlagen.”

Vervolg
Deze ontwikkelingen tonen de nut en noodzaak van het voeren van solide financieel beleid aan aldus Bikkers. “Door voldoende vet op de botten te hebben, een realistische inschatting te maken van de risico’s die wij op ons af zien komen en vooral door continu weloverwogen om te gaan met onze financiële middelen, kunnen wij nu en in de toekomst klappen opvangen zonder daarbij moeilijke beslissingen te moeten nemen uit pure noodzaak. Wij zetten deze lijn dan ook onverminderd door.”

Bij het aanbieden van de concept begroting aan de gemeenteraad eind september komt het college met voorstellen om de ontstane tekorten op te lossen. Bikkers: “Het college verwacht dit najaar de gemeenteraad een sluitende begroting aan te bieden.” 

De jaarstukken, 1e voortgangsrapportage en voorjaarsnota zijn te vinden bij de Openbare_besluiten

 

01-06-2022