College investeerde ruim 300 miljoen in de stad in 2022

College investeerde ruim 300 miljoen in de stad in 2022

Het afgelopen jaar heeft het college 301 miljoen geïnvesteerd in de stad. De totale begroting voor 2022 was € 323,5 miljoen. Daarmee sluit de gemeente het jaar af met een positief saldo van € 22,5 miljoen. Dat laten de jaarstukken 2022 zien. De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de gemeenteraad over het in 2022 gevoerde beleid en de financiële gevolgen daarvan. Er is onder andere geïnvesteerd op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en woningbouw.

In dit eerste jaar van het college is er veel gebeurd en daarmee valt er ook veel te verantwoorden in deze jaarstukken. “Zo hebben we het afgelopen jaar alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om inwoners warm de winter door te helpen”, aldus wethouder Bart Bikkers (Financiën). “Dankzij nieuwbouwprojecten zoals de Nieuwe Vogelbuurt en tijdelijke flex-woningen in District-U hebben we Vlaardingers een nieuw dak boven hun hoofd kunnen bieden. De toetreding van de Westwijk tot het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid biedt kansen om de wijk een boost te geven. Door heel de stad heen hebben wij groen toegevoegd aan de openbare ruimte door tegels te wippen. Ook hebben wij ons als stad gastvrij getoond door een nieuwe wijk te realiseren voor diegenen in nood. Ook is er veel in de steigers gezet, waar de stad later de vruchten van gaat plukken. De ontwikkelingen in de Rivierzone en rondom de MBO-campus op District U bijvoorbeeld bieden de Vlaardingers een mooi perspectief.”

Investeren in de stad
Een deel van het geld dat niet is uitgegeven (€ 22,5 miljoen), was al bekend bij het vaststellen van de tweede voortgangsrapportage in december. Daarnaast is een groot deel van het positieve resultaat ontstaan door de (late) ontvangst van rijksmiddelen die het afgelopen jaar niet meer ingezet konden worden, vertraging in  investeringen, hogere opbrengsten en eenmalig lagere uitgaven bijvoorbeeld door de verbonden partijen zoals Stroomopwaarts.  

Een groot deel van het overgebleven geld gaat in de spaarpot van de gemeente, de Algemene Reserve. Deze groeit daardoor flink waardoor mogelijke risico’s opgevangen kunnen worden. “Het voorlopige resultaat van de jaarrekening zorgt ervoor dat wij nog steviger in onze (financiële) schoenen staan dan was verwacht, maar sparen is geen doel op zich”, aldus wethouder Bikkers. “Daarom hebben we in de Voorjaarsnota 2023 aan de raad voorstellen gepresenteerd waarmee we de komende jaren weloverwogen kunnen investeren in de stad.”  

Controle
De jaarstukken zijn nog niet definitief. De controle van de accountant duurt langer dan voorzien. Om de gemeenteraad toch voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de behandeling van 5 en 6 juli, heeft het college besloten om nu alvast concept-jaarstukken aan te bieden. Het definitieve resultaat van 22,5  miljoen kan dus nog wijzigen. 

08-06-2023