Besluiten van het college van B&W

Besluiten van het college van B&W

Openbare besluiten van 1 december 2020

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de collectieve festiviteiten voor 2021 aan te wijzen. 

Toelichting:
Ieder jaar wijst het college de dagen van de collectieve festiviteiten aan. De burgemeester wijst de collectieve verlaatjes aan. Voor 2021 gaat het, als de coronamaatregelen het toelaten, om de volgende dagen: Koningsnacht, maandag 26 april; Koningsdag, dinsdag 27 april; Haring- en Bierfeest, vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni; Zomerterras, zaterdag 14, 21 en 28 augustus;
Tweede Kerstdag, zondag 26 december en Oudjaarsavond, vrijdag 31 december.
Op deze dagen mogen de horecaondernemers tot 02.00 uur afwijken van de geldende geluidsnormen en hun horeca-inrichting in afwijking van hun exploitatievergunning geopend hebben tot 05.00 uur.

Beantwoording artikel 34-vragen over toename onveiligheid Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Thommis (CDA) over toename onveiligheid Vlaardingen vastgesteld. 

Bijlage:
Toename onveiligheid Vlaardingen (pdf, 105 kB)
Toelichting: 
In het rapport 'Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 1e helft 2020' komt naar voren dat het aantal incidenten huiselijk geweld in Vlaardingen in de eerste helft van 2020 flink is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Naar aanleiding van vragen van mevrouw Thommis (CDA) heeft het college de cijfers onderzocht. Er zijn echter geen oorzaken te vinden voor het hogere aantal incidenten in Vlaardingen in de eerste helft van 2020. Door de jaren heen blijken de cijfers sterk te verschillen. De gemeente is via het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in de gemeente. 

Bekrachtiging van het parafenbesluit over de beantwoording artikel 34-vragen over woningbouw Zuidbuurt 75b-77 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit over de beantwoording artikel 34-vragen over woningbouw Zuidbuurt 75b-77 bekrachtigd. 

Bijlage:
Woningbouw Zuidbuurt 75b-77 (pdf, 236 kB)
Toelichting
Het plan voor woningbouw aan de Zuidbuurt 75b-77 is zorgvuldig opgesteld en is meerdere keren bij de welstand en monumentencommissie besproken om tot de huidige opzet te komen. Het plan houdt rekening met de omgangsvormen zoals opgenomen in de gebiedsbeschrijving ter onderbouwing van het Bijzonder Provinciaal Landschap. De huidige situatie bestaat uit vervallen opstallen. Het nieuwe plan is een kwaliteitsverbetering met respect voor de cultuurhistorisch waarden. De huidige 1250m² bebouwing in vervallen staat zal plaatsmaken voor 737m² nieuwbouw in dezelfde stedenbouwkundige lijn. Dit betreft een vermindering van 40% bebouwing en een verbetering van de kwaliteit. Er wordt bij dit project geen weiland volgebouwd. Er is juist met zorgvuldigheid gekeken naar de cultuurhistorie binnen de omgeving om de openheid en het landschap intact te houden zoals opgenomen in de gebiedsbeschrijving landschap Midden-Delfland.

Beantwoording artikel 34-vragen met als onderwerp "meer statushouders in Vlaardingen?"  
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Kloosterman (AOV), met als onderwerp "meer statushouders in Vlaardingen?" vastgesteld. 

Bijlage:
Meer statushouders in Vlaardingen? (pdf, 57 kB)
Toelichting
De taakstelling voor huisvesting van statushouders voor de eerste helft van 2021 is op 5 november van dit jaar bekend gemaakt. Vlaardingen heeft een taakstelling opgelegd gekregen van 57 statushouders. Ter vergelijking: de taakstelling voor het gehele jaar 2020 betrof 55 statushouders. Vlaardingen blijft in 2020 binnen de opgelegde taakstelling. Gemeente Vlaardingen blijft in goed overleg met de woningcorporaties de huidige taakstelling vervullen. Vooralsnog wordt niet voorzien dat de hogere instroom niet gehuisvest kan worden. Ten behoeve van de evenwichtige verdeling van statushouders in de stad Vlaardingen wordt een beroep gedaan op plaatsing van statushouders in de diverse wijken van Vlaardingen en verspreid over de maanden, zodat het vrijkomende aanbod ook via de diverse aanbodmodellen, evenwichtig wordt verdeeld. 

Raadsmemo Metropolitane fietsroute Westland - Rotterdam
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Metropolitane Fietsroute (MFR) Westland - Rotterdam vastgesteld. 

Bijlage:
Rm Metropolitane fietsroute Westland - Rotterdam (pdf, 86 kB)
Toelichting:
De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen 250 km aan Metropolitane Fietsroutes aanleggen. Deze uitnodigende en comfortabele fietsroutes verbinden woonkernen en bedrijventerrein en zorgen voor een extra stimulans voor de inwoners om naar het werk te fietsen in plaats van de auto te pakken. Dat verbetert de regionale bereikbaarheid, vermindert CO2-uitstoot en is gezond. Een van de Metropolitane Fietsroutes is de 27 km lange route Westland - Rotterdam door de gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. In Vlaardingen wordt de  bestaande fietsroute langs de Hoekse Lijn en de Maassluissedijk op delen aangepast om aan de kwaliteit van een Metropolitane Fietsroute te kunnen voldoen. Om in aanmerking te kunnen komen voor MRDH-subsidie moeten de gemeenten de gehele route in gezamenlijkheid aanpakken. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die op 28 oktober 2020 in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH is vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels getekend en de betrokken gemeenten kunnen nu overgaan tot realisatie van de route. In de raadsmemo informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over hoe de aanleg gefinancierd wordt. Er is afgesproken dat de route op 1 maart 2026 gereed is. 

Raadsvoorstel tot Uitvoering MVS Jeugdmodel binnen GRJR
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

Het raadsvoorstel tot uitvoering van het MVS Jeugdmodel binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld, 
De financiële bijlage op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wob in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente onder geheimhouding aanbieden aan de gemeenteraad.
Bijlage:
Rm tot Uitvoering MVS Jeugdmodel binnen GRJR (wordt vervolgd)
Toelichting:
De MVS-gemeenten willen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichtbij het kind en het gezin te organiseren, o.a. direct via lokale partners,  huisartsen, instellingen en scholen. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben hiertoe onlangs het koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. De MVS-gemeenten zijn met verschillende partijen in gesprek over de uitvoering van het Koersdocument.  Ook met de gemeenten uit de GRJR. De gemeenschappelijke intentie om het voor het kind en gezin goed te regelen is binnen de regio Rijnmond groot. De verwachting is dat medio december een besluit wordt genomen over  hoe de MVS-Jeugdhulp precies wordt georganiseerd.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2020 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2020, verstrekken aan de auditcommissie vastgesteld.

Bijlage:
Rv tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2020 (pdf, 246 kB)
Toelichting:
De raad heeft het normen- en toetsingskader 2020 vastgesteld. Dit kader maakt inzichtelijk welke regelgeving moet worden onderzocht tijdens de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole van de accountant. Met deze controle onderzoekt de accountant of de gemeente de wet- en regelgeving op een correcte manier heeft uitgevoerd. Het nomen- en toetsingskader is dit jaar ten opzichte van 2019 aangevuld met de TOZO-regeling voor ondernemers die vanwege de coronacrisis financiële bijstand nodig hebben

Raadsvoorstel tot Uitvoering MVS Jeugdmodel binnen GRJR
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

Het raadsvoorstel tot uitvoering van het MVS Jeugdmodel binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld, 
De financiële bijlage op grond van artikel 10 lid 2 onder b van de Wob in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente onder geheimhouding aanbieden aan de gemeenteraad.
Bijlage:
Rm tot Uitvoering MVS Jeugdmodel binnen GRJR (pdf, 551 kB)
Toelichting:
De MVS-gemeenten willen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichtbij het kind en het gezin te organiseren, o.a. direct via lokale partners,  huisartsen, instellingen en scholen. De gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben hiertoe onlangs het koersdocument MVS Jeugdmodel vastgesteld. De MVS-gemeenten zijn met verschillende partijen in gesprek over de uitvoering van het Koersdocument.  Ook met de gemeenten uit de GRJR. De gemeenschappelijke intentie om het voor het kind en gezin goed te regelen is binnen de regio Rijnmond groot. De verwachting is dat medio december een besluit wordt genomen over  hoe de MVS-Jeugdhulp precies wordt georganiseerd.

03-12-2020