CDA, BvV en CU/SGP trekken aan de bel

Afsluiting parkeerterrein Breeweg: vragen en antwoorden

Afsluiting parkeerterrein Breeweg: vragen en antwoorden

Het onttrekken van een parkeerterrein aan de openbare ruimte, omdat overlast niet kan worden aangepakt vinden wij een brevet van onvermogen. Wij zijn van mening dat de overlastgevers aangepakt moeten worden en niet dat er locaties aan de openbare ruimte onttrokken moeten worden waardoor o.a. recreanten geen gebruik meer kunnen maken van dit parkeerterrein. Vooruitlopend op de formele besluitvorming is de parkeerplaats inmiddels al afgesloten met een slagboom. Tevens is er een bord geplaatst waarop staat “Parkeerplaats opgeheven per 5 april 2021”

1.     De Wegenverkeerswetgeving wordt gebruikt om een openbaar orde aspect op te lossen. Dient hier dan geen verder en uitgebreider onderzoek aan ten grondslag te liggen?

2.    In de beantwoording van de technische vragen geeft u geen volledig antwoord op de vragen 6 en 7. Kunt u alsnog aangeven welke inspanning er is geleverd door politie, de boa’s en Staatsbosbeheer om de overlast te voorkomen?

3.     Door dit parkeerterrein af te sluiten wordt er volgens ons een waterbedeffect gecreëerd als het gaat om de overlast. In hoeverre houdt u zelf rekening met een mogelijk waterbedeffect?

4.    Zijn jongerenwerkers in dit geval ingezet om overlast te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties hebben zij ondernomen en met welk resultaat?

5.    De burgemeester kan een gebiedsverbod instellen voor jeugd die op straat voortdurend overlast veroorzaakt. Is dit overwogen? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Zo, nee waarom niet en bent u bereid om dit te overwegen?

6.     Het parkeerterrein is aangelegd bij de toegang tot een recreatiegebied. Overdag wordt er met regelmaat ook op een juiste manier gebruik gemaakt van de parkeerplaats om de mooie Holiërhoekse polder te bezoeken. Bijv. door bezoekers die gaan wandelen met hun hond of ouderen die daar hun auto parkeren om vervolgens van een stukje natuur te genieten. Waarom maakt u dit onmogelijk? Anders gezegd: Waarom moeten de goeden onder de kwaden leiden? Is meer/betere handhaving geen betere oplossing?

7.     Vooruitlopend op de onttrekking aan de openbaarheid heeft Staatsbosbeheer het parkeerterrein afgesloten in overleg met de gemeente om de overlast voor omwonenden te beperken. Om de parkeerplaats aan de openbaarheid te onttrekken is volgens de Wegenwet een besluit nodig dat door de gemeenteraad of gedelegeerd aan het college genomen moet worden. Voor zover ons bekend was dat besluit er op 5 april 2021 nog niet. Klopt het juridisch dan wel dat volgens de bebording de parkeerplaats al per 5 april is opgeheven? Met andere woorden kunt u aangeven op welke gronden een parkeerterrein mag worden afgesloten als daar nog geen besluit toe genomen is?

8.    Is inmiddels het besluit zoals bedoeld in vraag 7 wel genomen?

9.     Zou het ook een oplossing kunnen zijn om de parkeerplaats alleen in de avond en nacht af te sluiten? Daarmee zou u tegemoet kunnen komen aan de welwillende gebruiker.

10.  Bent u bereid om uw voorgenomen besluit om het parkeerterrein te onttrekken aan de openbare ruimte te heroverwegen voordat u een raadsvoorstel richting de gemeenteraad verstuurd?

 Beantwoording technische vragen: 

1.    Klopt het dat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over dit voornemen c.q. besluit?

2.    Op grond waarvan is dit besluit genomen? Moet een parkeerplaats onttrokken worden aan het openbaar verkeer op grond van artikel 7 lid 2 Wegenwet? Zo nee, waarom niet?

3.    Dient de gemeenteraad dit besluit alsnog te nemen?

4.    Wat is de aard van de overlast?

5.    Hoeveel klachten zijn er binnengekomen?

6.    Hoe vaak is de politie ter plaatse geweest tijdens surveillance?

7.    Hoe vaak hebben boa’s van de gemeente en Staatsbosbeheer gecontroleerd en beboet?

Antwoord vraag 1.

Dat klopt. Staatsbosbeheer (SBB) heeft een aanvraag tot onttrekking aan de openbaarheid gedaan. Momenteel is er een Raadsvoorstel in voorbereiding. Vooruitlopend op de onttrekking aan de openbaarheid heeft SBB het parkeerterrein reeds afgesloten om de overlast voor de omwonenden te beperken.

Antwoord vraag 2.

Het besluit moet nog worden genomen. Op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet dient een weg aan het openbaar verkeer te worden onttrokken bij een besluit van de raad der gemeente, waarin de weg is gelegen.

Omdat het een besluit op verzoek is dient er op basis van de Wegenwet voor de opheffing een procedure ex. afd 3.4 Awb te worden gevolgd, waarbij het ontwerp-besluit voorligt voor wensen en bedenkingen vanuit de samenleving.

Het voorstel voor onttrekking ligt eerst 6 weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan het voorstel ongewijzigd voor de 2e keer worden geagendeerd.

Als er wel zienswijzen worden ingediend dient de gemeenteraad hier een standpunt over in te nemen en een besluit te nemen.

Na dit besluit kunnen belanghebbenden vervolgens bezwaar en beroep indienen.

Antwoord vraag 3.

Zie antwoord vraag 2.

Antwoord vraag 4.

Op deze parkeerplaats aan de Breeweg -in het recreatiegebied Holiërhoek- is al lange tijd sprake van (vooral) geluidsoverlast in de avonduren door jongeren. Voor bewoners van een nabijgelegen woning is dit zeer hinderlijk en zij klagen hier veel over. Er is structurele overlast.

Van SBB ontvangen wij informatie over toenemende overlast. Dit gaat vooral over bezoekers met auto’s en harde muziek, ongure handelingen op de parkeerplaats aangezien er afval van drugs en lachgas is aangetroffen. Deze handelingen worden op veel parkeerplaatsen in het buitengebied waargenomen. Wat deze casus anders maakt is dat deze parkeerplaats is ingepakt door bos, tegenover een inrit zit en daarnaast dicht bij bewoning waardoor er meer overlast wordt ervaren. De melders voelen zich onveilig in hun eigen huis en bij het passeren wanneer ze hun hond uit laten. Omdat vele meldingen zijn vastgelegd door geluidsopnames kon de hoge frequentie van overlast en mate van overlast worden vastgesteld. Doordat aanwonenden soms meerdere avonden per week worden verstoord tijdens hun nachtrust en hun woongenot wordt aangetast door een unheimlich gevoel, is de overlast beoordeeld als onhoudbaar.

Antwoord vraag 5.

Vanaf begin 2018 zijn er (met tussenpozen) zeker 70 meldingen bekend bij de gemeente. Ook Staatsbosbeheer en de politie hebben meldingen ontvangen.

Antwoord vraag 6

De politie meldt dat zij heel veel meldingen heeft van overlast vanaf de genoemde locatie. Naar aanleiding van de meldingen is er tot op heden niets schokkends waargenomen door de politie. Er worden regelmatig voertuigen met jongeren aangetroffen die daar aan het “chillen” zijn.

Antwoord vraag 7.

Van Staatsbosbeheer ontvingen wij de volgende informatie:

De boa’s van Staatsbosbeheer hebben minstens 1 avonddienst per week tot max 23:00 uur ’s avonds. Na vele overlastmeldingen zijn er meerdere gesprekken gevoerd vanuit Staatsbosbeheer met aanwonenden en tussen Gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en Politie(wijkagent). Op basis van deze overleggen is de controle geïntensiveerd door Staatsbosbeheer en is tijdens de avonddiensten nagenoeg wekelijks de parkeerplaats aangedaan. Omdat de overlast diep in de nacht plaats vindt en op zeer onregelmatige momenten zijn er door handhavers vanuit Staatsbosbeheer weinig overtredingen geconstateerd. Wel zijn er veelvuldig sporen waargenomen zoals wietzakjes, condooms & doekjes, blikjes, afval etc.

Ook T&H meldt dat er veel klachten van 1 klager zijn ontvangen maar dat er weinig overtredingen worden geconstateerd.

22-04-2021