De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

'Niet blij met antwoord B&W!'

VV2000/LV en SBV herhalen Artikel 36 vragen?!

VV2000/LV en SBV herhalen Artikel 36 vragen?!
De Brief

Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Vlaardingen,
Postbus 1002,
3130 EB Vlaardingen


Vlaardingen, 17.02.2012

Betreft: Vervolg art.36-vragen n.a.v. de beantwoording van de vragen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen d.d. 09.2012

Geacht College,

Jammer. U had de lucht kunnen klaren. U doet dat niet. Daarmee maakt u er een slepende zaak van. Uw antwoorden zijn geen positieve bijdrage aan het „normaal‟ functioneren van de raad. Door alsnog nadere vragen te stellen, bieden wij wederom de gelegenheid de verhoudingen te normaliseren.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen probeerden volgens u de declaratiekwestie opnieuw op te rakelen. Volgens u buiten de orde. Volgens ons niet. De vragen vloeiden namelijk feitelijk en logisch voort uit de ontwikkelingen tot nu toe. Sprake is daarbij van integriteit, transparantie en de bestuurscultuur. Als u het niet wilt, zegt u het maar. Tot op heden heeft u de vragen ontdoken en kruipt u weg. Weinig verheffend.

Vragen
1. Vindt u het normaal, dat er handgeschreven notulen bestaan, opgesteld door de gemeentesecretaris, die worden gescand, gearchiveerd, maar niet worden vastgesteld? Waar dient dat toe? Levert dat een bijdrage aan helder, duidelijk en transparant bestuur of betere besluitvorming? Wat is de status, betekenis, rechtskracht en nut en noodzaak van dergelijke geheime notulen?

2. Waarom heeft uw college er moeite mee aan te geven wat het reguliere budget is voor cursussen e.d. voor B&W-leden? Waarom geeft u niet aan welke criteria gelden voor gebruik, wie toetst en wat de besluitvorming is over aanwending? Waar ligt het beleid ter zake vast en waar kan dat worden ingezien? Gaarne ontvangen wij een overzicht van het gebruik per wethouder/bestuurder in de vorige en voor-vorige college-periode. Gewoon vragen betreffende de transparantie van bestuur. Mede om onze controlerende functie in te kunnen vullen. Uit de respectievelijke rekeningen en jaarverslagen wordt e.e.a. niet duidelijk.

3. Waarom erkent de burgemeester niet gewoon ruiterlijk, dat hij het cadeau ter waarde van zon 300 Euri eigenlijk niet had moeten aanvaarden – immers betaald uit de begroting van de regio (gemeenschapsgelden)? Hij was toch bekend met de alom in bestuurlijk Nederland gerespecteerde grens van 50 Euri voor een cadeau? Waarom zo halsstarrig? Wees blij, dat er iemand in het college zat die de burgemeester heeft behoed voor een definitieve „faux pas‟.

4. Kijk op forensisch onderzoek
Jammer, dat u weigert in te gaan op de kritiek van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen. Wij ondersteunen die visie. Wellicht is uw visie de basis van uw enigszins verkrampte reactie op de vragen. Gaarne vernemen wij van u een reactie. Het gaat hier niet om gelijk of ongelijk. Het gaat hier om integriteit, transparantie en eerlijkheid van bestuur.

5. Diner als blijk van waardering
Wij gaan er onverwijld van uit, dat de burgemeester 323, 58 Euri terugstort in de gemeentekas. Een beloning van de gemeentesecretaris, hoe verkeerd ook voorgesorteerd, is nog geen beloning voor de burgemeester!

6. Diner bij Loenz op Koninginnedag
Jammer: U had ons ongelijk kunnen bewijzen. Bakzijl moeten halen bij het OM en nog te belabberd om ons ongelijk aan te tonen. Een mieze vertoning.

7. Vakanties en rekeningen laten betalen door lokale ondernemers
U had een uitstekende gelegenheid om aan te tonen, dat VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen uit hun nek kletsten. Dat heeft u niet gedaan. Waarom heeft u dat niet gedaan? Waarom bent u niet bereid op een zelfde manier met de billen bloot te gaan als de eerste de beste bijstandscliënt die u verdenkt van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik?

8. Stadsontwikkeling, het Oude Thuis en het Lever-Fabergé-terrein
Wij wachten uw reactie op het WOB-verzoek af. Wij achten het echter wel uiterst relevant om te vernemen of het vorige college volledig en adequaat is geïnformeerd. De bij de vragen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen meegestuurde bijlage van Bol en Voskuilen schetst wat dat betreft een negatief beeld. Natuurlijk weten wij best, dat partijen zich het meest profitabel proberen te positioneren. Wij vernemen graag wat waar is of niet.

9. Aanschaf I-phones door college
Net als bij de vorige vragenstellerij van eerder genoemde partijen hebben wij daar geen vragen bij.

10. Aanschaf I-pad door college-lid
Wij herhalen met z‟n allen nog eens de vraag van de eerdere vragenstellers. Waarom draait en keert u zo? Waarom probeert u recht te breien wat krom is? Waarom probeert u ons knollen voor citroenen te verkopen? De zaak kortsluiten door gewoon niet te antwoorden, omdat alles afgehandeld zou zijn. Waar verslijt u ons voor?

11. Declaraties door collegeleden
Graag vernemen wij van u hoe u de gesignaleerde belastingproblematiek met de dinsdagmiddaglunches oplost. Zoals reeds in de eerdere vragengesteld, denken wij aan een terugwerktijd van zo‟n 5 jaar. Gaarne vernemen wij van u hoe u e.e.a. denkt te regelen met de belastinginspecteur. Net als ieder Nederlander moet u namelijk over uw gratis genoten lunches gewoon belasting betalen. Dat vindt u toch hopelijk ook?

12. Bovenmatige declaraties
Wij stellen ons gezamenlijk achter de eerder door de twee inmiddels bekende partijen gestelde vragen. Maar er is meer de eerdergenoemde partijen hebben zich in hun vraagstelling nog ingehouden. U kruipt weg voor de beantwoording. Mogelijk, omdat u denkt: hoe is het nou toch mogelijk dat onze topambtenaren in aanwezigheid van getuigen meedelen richting de wethouder Middelen, dat er door ten minste 1 wethouder extra bovenmatig gedeclareerd is? Wij vragen ons af waarom daarvoor niet de Koninklijke weg is bewandeld; Melden in B&W, bestraffend toespreken, het bovenmatige terugstorten en schluss. Wat is dat voor een bestuurscultuur waarin met fakelijstjes wordt geopereerd en mensen dingen niet durven te zeggen?

13. Parkeerkosten en kilometervergoeding
Lullig , dat de parkeerkosten onder het vorige college zo‟n 427 Euri hoger waren dan uw college vermelt. Wij gaan er vanuit, dat die 427 Euri wordt teruggestort in de gemeentekas. Wij delen de mening van de vorige vragenstellers , dat het, met zoveel woorden gesteld, toch niet zo zal zijn, dat door de komst van Kalf en Ten Have opeens parkeerkosten gedeclareerd werden.

Logisch is toch te veronderstellen, dat zoiets voorheen, onder het voor vorige college ook schering en inslag was. Daarom vragen wij van u te inventariseren hoe dat zat onder het voor-vorige college. Bent u bereid dat te inventariseren? Ons dat mee te delen? En bij voorbaat te verklaren, dat u eventueel ten onrechte verkregen declaraties bereid bent terug storten in de gemeente kas? Eerder is daarbij al de termijn van 5 jaar genoemd. Overigens heeft de hele parkeergeldsituatie ons bevreemd. Sinds jaar en dag weet elke bestuurder, dat parkeergelden vallen onder de reiskostendeclaraties. Was u daarover niet geïnformeerd?

14. Vergoeding voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Wij zijn echt geschokt. Hoe kan het zijn dat de burgemeester ter zake declaraties indient. Of hij dat nou zelf doet of niet,doet er niet toe. Iemand parafeert en het wordt goedgekeurd. Onder zijn verantwoordelijkheid. Raar vinden wij ook de tot op heden afgelegde verklaringen. Eerst ging het over 2 huwelijken, toen opeens over 4. De burgemeester goochelde met netto en bruto bedragen om de zaak maar kleiner te maken.

Laten wij duidelijk zijn. Leuk als een burgemeester iemand trouwt, maar hij krijgt daar geen extra geld voor. Wij gaan er tevens vanuit, dat niet uitgesloten moet worden, dat het onder het voor- vorige college ook voorkwam. Wij verzoeken u ,dat te inventariseren, ons te informeren over de resultaten en wij gaan er vanuit dat de burgemeester de eventuele bruto bedragen retourneert aan de gemeente Vlaardingen.

15. Verschillende overzichten van gemaakte onkosten en verschrijvingen bij lunches
Wij kunnen ons vinden in de eerder gestelde vragen van de inmiddels bekende partijen. Wij vernemen gaarne onder wiens verantwoordelijkheid indertijd, tijdens het vorige college, de 2 verschillende declaratielijstjes in het college van B&W zijn gebracht. Wij nemen aan door de burgemeester. Vreemd, dat hij zich daarna dan van distantieert. Hoe zit dat? Let wel; Het gaat hier om een bestuurscultuur. Je brengt niet eerst iets in B&W en neemt daar vervolgens afstand van. Wie probeer je dan te bedotten? Ons idee is, dat geprobeerd is de zaak te paiseren. Maar dat is mislukt. Collegeleden en ook onze collegeleden zijn fout geïnformeerd. Een kwalijke zaak. Wilt u een voorbeeld? Dat kan.

De Voedsel/drank/genotmiddelen ten bedrage van 566 euri van Hans Versluijs in 2010 en dan praten we nog maar vanaf mei. Tel daar bij op zijn reiskosten ad 1625 euri in dezelfde periode. Daar kan je toch een aardig eindje van weg. Hetzelfde laken en pak voor Cees Oosterom, naast zijn door de gemeentesecretaris aangemelde bovenmatige eet- en drinkdeclaraties ten bedrage van weten wij hoeveel, had hij ook nog een declaratie voor voedsel/drank/genotmiddelen van 215 euri met daarnaast een autokosten- declaratie van 972 euri.

Dat kan natuurlijk allemaal niet waar zijn. Helderheid en duidelijkheid daarover lijkt ons wel op zijn plaats. Ons graaien niet in de kas Ons hebben een goed salaris met een goede onkostenvergoeding en daar moeten we het mee doen. Schiet je onkostenvergoeding als wethouder van 624 euri per maand tekort, dan declareer je. De gemeente hoeft jouw sigaren en cognac niet te betalen.

16. Verschillende kosten bij beveiliging collegeleden
Net als de vorige vragenstellers interesseert ons dat helemaal niet. Iedereen moet veilig wonen. Van wethouders en hun naasten moet lijf en goed beschermd worden. Wellicht hebben wij opmerkingen over de klungeligheid van een en ander, maar die laten wij hier achterwege.

17. De verrekening van het sms-parkeren
Zie de reactie bij 13.

18. Afspraken over declaraties
Gaarne zien wij alsnog uw antwoorden op de bij 18. Gestelde vragen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen. Wij zijn daar zeer in geïnteresseerd.

Kennis hebben wij genomen van het feit, dat u zich nog beraadt over de 3 WOB-verzoeken. Ondergetekenden verklaren hierbij sterk te hechten aan honorering. Wij wensen niet langer in het ootje genomen te worden. Het is wat luchtig geformuleerd, maar de gevoelens zijn er niet minder om. Wij menen door uw college ernstig belemmerd te worden in de uitoefening van onze controlerende functie.

Een bijzonder fenomeen vinden wij uw bijlage; De antwoordbrief van de Commissaris van de Koningin aan de heer Brouwer, fractievoorzitter van Stadsbelangen Vlaardingen. Of de Commissaris van Zuid-Holland nou de eerst aangewezene is om te kunnen oordelen over zaken betreffende integriteit, bestuurlijke transparantie en ten onrechte verkregen middelen of gelden in een functie , laten wij maar in het midden. Als we de media moeten geloven, heeft hij het wat dat betreft met zichzelf al moeilijk genoeg.

Intrigerend vinden wij de laatste strofe van zijn epistel: “Deloitte heeft geconstateerd, dat er geen enkel bewijs is voor de geuite beschuldigingen, noch in de vorm van getuigen, noch schriftelijk. Er is geen enkel reden om aan de integriteit van de burgemeester en wethouders te twijfelen”

Also sprach der Commissar.
Boeiend op afstand te kunnen oordelen. Fracties in de raad zijn niet gehoord. Laat staan twee voormalige wethouders. Waar haalt de Commissaris het vandaan? Wij concluderen, dat de Commissaris zich enkel en alleen baseert op de mededelingen van de burgemeester. Belanghebbende in dit geval. Link van de Commissaris.

De Commissaris vergist zich, wanneer hij constateert, dat “Deloitte heeft geconstateerd, dat er geen enkel bewijs is voor de geuite beschuldigingen, noch in de vorm van getuigen, noch schriftelijk”. Hij moet misgeïnformeerd zijn. Door wie? Driemaal raden!

De Commissaris is ongetwijfeld onkundig van het feit, dat ten minste 2 topambtenaren van de gemeente Vlaardingen in aanwezigheid van meerder getuigen verklaard hebben, dat ten minste 1 wethouder in de betrokken periode bovenmatig gedeclareerd heeft.

De Commissaris is ongetwijfeld onkundig van het feit, dat in de toenmalige B&W quasi-lijstjes zijn gebracht om de declaraties toe te lichten. Lijstjes waarvan de burgemeester heeft verklaard dat ze niet deugden, dat er verschreven was en dat we dat toch moesten begrijpen. Dat alles over de telefoon in aanwezigheid van meerdere personen.

De Commissaris is wellicht onkundig van het feit, dat de burgemeester, zelf object van onderzoek, het onderzoek gemeend heeft zelf te moeten leiden en te sturen. Hoe , wat en waarom hij daartoe besloten heeft, is onduidelijk. Er resteren slechts vermoedens.

De Commissaris is wellicht onkundig van het feit, dat ten minste 3 fractievoorzitters zich aangemeld hadden om in het vervolgonderzoek te getuigen en met belastende verklaringen te komen. Hen was geheimhouding beloofd en die is geschonden. Doelbewust en met instemming en medewerking van de burgemeester. Daarmee is de zaak stukgemaakt. De toegezegde vertrouwelijkheid aan de genoemde fractievoorzitters is geschonden.

Wellicht is de Commissaris verkeerd geïnformeerd door de burgemeester en heeft hij daarop zijn oordeel gebaseerd. Jammer. Moet hij zich maar goed informeren.

Zo ziet u maar. Ook wij nemen een paar dagen en reageren dan op uw powerplay. U had de kans om de lucht te klaren. Die heeft u voorbij laten gaan. U schijnt uzelf nogal erg goed te vinden. Nou; Wij u niet. Wij zien uw verder acties met belangstelling tegemoet en betwijfelen ernstig of Vlaardingen en de Vlaardingers daar beter van worden.

De fracties van
VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Stadsbelangen Vlaardingen

Namens deze
De fractievoorzitters
I.M. Somers-Gardenier
A. Brouwer

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker