De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 14|05|19

Openbare besluiten B&W 14|05|19

Raadsvoorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Vlaardingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het Raadsvoorstel tot vaststelling Archiefverordening gemeente Vlaardingen 2019 vastgesteld en,
  2. de Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Vlaardingen 2019 vastgesteld.

Bijlage:  Archiefverordening gemeente Vlaardingen 2019 (pdf, 412 kB)

Toelichting:

De nieuwe verordening en het besluit zijn aangepast aan geldende wet- en regelgeving en ontwikkelingen.

Inkoopscan lokale economie 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. De Inkoopscan 2018 vastgesteld;
  2. De raadsmemo Besteding Inkoop Lokale economie vastgesteld.

Bijlage:  Inkoop Lokale economie (pdf, 335 kB)

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Inkoopscan Lokale economie vastgesteld en aangeboden aan de raad. De Inkoopscan Lokale Inkoop 2018 laat zien welk deel van de inkopen 2018 besteed is in de lokale economie (Vlaardingen en MVS).

Raadsvoorstel met betrekking tot de jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 GRJR

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze op ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 en ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vastgesteld en,
  2. kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2018 van de GRJR.

Bijlage: Zienswijze GRJR (pdf, 5 MB)

Toelichting:

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) zijn afspraken gemaakt tussen de aangesloten 15 Rijnmondgemeenten over het besluitvormingsproces met betrekking tot de jaarstukken en begroting. Het college geeft met dit besluit de gemeenteraad inzicht in de jaarrekening over 2018. In verband met een tekort op de begroting, betekent dit voor Vlaardingen een extra inleg van ongeveer 1,1 miljoen euro. Voor de begroting 2019 gaat het voor Vlaardingen om extra uitgaven van 1,5 miljoen euro. Deze zijn nodig voor onder andere Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en specialistische jeugdhulp. De verwachting is dat de begrote uitgaven voor 2020 vergelijkbaar zijn met die in 2019. Het college stelt de raad voor om via een zienswijze voor 25 juni a.s. richting GRJR  kenbaar te maken.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de VRR

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR),
  2. het raadsvoorstel zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld en
  3. de antwoordbrief aan de VRR met tot betrekking tot de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vastgesteld.

Bijlage:  Zienswijze VRR(pdf, 20 MB)

Toelichting:

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel en de antwoordbrief met betrekking tot de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Raadsvoorstel tot het instemmen met de conceptbegroting DCMR 2020 en kennisnemen van het jaarverslag en jaarrekening 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het instemmen met de conceptbegroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2020 en kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2018 vastgesteld.
 
Bijlage: DCMR (pdf, 6 MB)

Toelichting:

Het college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2020 van de DCMR en af te zien van een zienswijze.

Ledenraadpleging beleidsplan College van Arbeidszaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het beleidsplan van het College van Arbeidszaken.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het door het College van Arbeidszaken (CvA) voorgelegde beleidsplan. Het CvA is de werkgeversorganisatie voor alle Nederlandse gemeenten die namens de gemeenten de onderhandelingen voert over de arbeidsvoorwaarden van werknemers van gemeenten. Het CvA heeft een beleidsplan gemaakt waarin de basis wordt gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij past vorm te geven. Via een ledenraadpleging is het beleidsplan voorgelegd aan de gemeenten. De uitkomsten van de ledenraadpleging resulteren in een definitieve CvA beleidsplan 2019-2022.

Adviesbrief ontwerp vervoerplannen 2020 MRDH

Het college van burgemeester en wethouders heeft de adviesbrief ontwerp vervoerplannen 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft de adviesbrief op de ontwerp vervoerplannen 2020 vastgesteld. Jaarlijks stellen de vervoersbedrijven vervoerplannen op, waarin de wijzigingen in het vervoeraanbod worden voorgesteld en toegelicht. De MRDH  heeft deze ontwerp vervoerplannen 2020 naar de colleges van de 23 MRDH gemeenten gestuurd ter consultatie. De voorstellen in het ontwerp vervoerplan RET 2020 leiden niet of slechts in beperkte mate tot wijzigingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer in Vlaardingen. Reden hiervan is de vertraagde indienststelling van de Hoekse Lijn. De majeure wijzigingen die het vervoerplan RET 2018 voor onze gemeente kent zijn daarom nog niet van kracht. Het ontwerp vervoerplan RET 2020 biedt op enkele punten aanleiding voor een inhoudelijke reactie. Deze reactie heeft betrekking op de specifieke dienstregeling van enkele lijnen in onze stad. Daarnaast is het positief dat bij de inwerkingtreding van het vervoerplan RET 2020 elektrische bussen worden ingezet op lijn 56 Vlaardingen West-Holy Noord. 

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het kennis nemen van de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR) vastgesteld.
 
Bijlage:  GGD Rotterdam Rijnmond (pdf, 3 MB)

Toelichting:

De gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond draagt bij aan de gezondheid van de Vlaardingse inwoner door het uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid. Deze taken zijn ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling om ze regionaal op een zo efficiënte mogelijke wijze uit te laten voeren. Het college geeft aan dat prestatieafspraken met de GGD voor vier jaar worden gemaakt. Er wordt geen extra bijdrage gevraagd voor de uitvoering van de basistaken. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord vastgesteld.
 
Bijlage: Zienswijze ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (pdf, 75 MB)

Toelichting:

Het college geeft met dit besluit de gemeenteraad inzicht in de voorlopige jaarstukken 2018. Ook stelt het college voor aan de gemeenteraad om een zienswijze kenbaar te maken over het ontwerp van de begroting voor 2020. De begroting biedt een goede basis om voldoende aanbod van maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen te garanderen. De ontwerpbegroting sluit inhoudelijk aan bij de gemeentelijke beleidsdoelen.

RO-advies uitbreiding bedrijf Kreekweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan provincie Zuid-Holland over uitbreiding terrein van een bedrijf aan de Kreekweg vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een schriftelijk advies uitgebracht aan de provincie Zuid-Holland over de aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen voor de uitbreiding van een bedrijf aan de Zevenmanshaven Oost. Het college adviseert positief over de aanvraag. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is het bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten heeft het besluit aan de DCMR milieudienst Rijnmond gemandateerd. De gemeente is belanghebbend bestuursorgaan voor deze aanvraag in verband met het ruimtelijk kader, namelijk het bestemmingsplan Maasoeverzone.

Raadsvoorstel Zienswijze concept 2de begrotingswijziging 2019,  concept begroting 2020 en de meerjarenraming 2021- 2023 Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Zienswijze concept tweede begrotingswijziging 2019, concept begroting 2020 en de meerjarenraming 2021- 2023 Stroomopwaarts vastgesteld.
 
Bijlage: Zienswijze Stroomopwaarts (pdf, 5 MB)

Toelichting:

Het college van B&W heeft een voorstel voor de zienswijze opgesteld en stelt aan de gemeenteraad voor om deze voor 7 juni vast te stellen en toe te sturen aan Stroomopwaarts. De hoofdambities van Stroomopwaarts voor 2020 sluiten aan bij de wensen van de gemeente Vlaardingen. Het gaat onder andere om het tijdig signaleren van financiële problemen, het beperken van het aantal uitkeringen, zoveel mogelijk inwoners laten deelnemen aan de maatschappij, verder bouwen aan een sterk netwerk van ondernemers en de doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf naar Ontwikkel-Werkbedrijf.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker