De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

CU/SGP geïnteresseerd in seksinrichting

Openbare besluiten B&W 11|06|19

Openbare besluiten B&W 11|06|19

Beantwoording artikel 34-vragen over seksinrichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen door de heer Van Pienbroek (CU/SGP) over een seksinrichting vastgesteld.

Bijlage: Seksinrichting (pdf, 108 kB)

Toelichting:

Er ligt momenteel geen aanvraag voor een seksinrichting. Een eerdere aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken. In alle bestemmingsplannen is het vestigen van een seksinrichting uitgesloten, met uitzondering van een locatie aan het Grote Visserijplein. Daarnaast bepaalt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat slechts één exploitatievergunning kan worden verleend. Aspecten van openbare orde en veiligheid worden beoordeeld bij de afweging om al dan niet exploitatievergunning te verlenen.

Aanpassen omgevingsvergunning medisch centrum Hoog Lede n.a.v. tussenuitspraak rechtbank van 3 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de omgevingsvergunning voor het realiseren en gebruiken van een medisch centrum aan de Francijntje de Kadtlaan aangepast, zodat het medisch centrum slechts van maandag tot en met vrijdag tot 18:00 uur geopend mag zijn,
  2. besloten de afdelingsmanager Stedelijke Ontwikkeling te mandateren de definitieve tekst van de wijziging vast te stellen.

Toelichting:

Tegen de omgevingsvergunning voor het realiseren en gebruiken van het medisch centrum Hoog Lede lopen nog beroepszaken. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank de meeste beroepsgronden afgewezen.  De rechtbank heeft daarbij wel vastgesteld dat de bepalingen uit de omgevingsvergunning die een beperkte openingstelling in de avonduren en op de zaterdag mogelijk maken, onvoldoende gemotiveerd zijn en buiten de grondslag van de aanvraag vallen. De rechtbank gaf de gemeente de mogelijkheid dit in de vergunning te herstellen. Van deze mogelijkheid heeft het college gebruik gemaakt, door in de vergunning te bepalen dat het medisch centrum alleen van maandag tot en met vrijdag  open mag zijn tot 18:00 uur.

Brief gemeenteraad over Coalitieakkoord versus Raadsprogramma

Het college van burgemeester en wethouders heeft de brief gemeenteraad over Coalitieakkoord en Raadsprogramma vastgesteld.

Bijlage: (pdf, 32 kB)

Toelichting:

Het college heeft de brief aan de gemeenteraad vastgesteld waarin het college aangeeft dat voor het zomerreces de gemeenteraad geïnformeerd wordt over wat de gevolgen/consequenties van het Coalitieakkoord "Handen uit de mouwen” zijn voor het Raadsprogramma.

Ruimtelijke procedure windmolens Oeverbos-Oost

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van 2 windturbines en vrijgegeven voor tervisielegging,
  2. ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan "Windpark Oeverwind" en vrijgegeven voor tervisielegging.

Toelichting:

De  Windvogel is voornemens om gezamelijk met het lokale Vlaardings Energie Collectief (VEC) twee windturbines te gaan ontwikkelen op de locatie Oeverbos-Oost. De beoogde locatie voor de realisatie van de windturbines is in strijd met het huidige bestemmingsplan "Buitengebied West". Ook het Tracébesluit laat de realisatie van de windturbines niet toe. Om dit toch mogelijk te maken wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Verlenen uitgebreide omgevingsvergunning bestemmingswijziging en evenementenvergunningen (maximaal 12 feesten voor proefperiode van 1 jaar) ten behoeve van de bierbrouwerij, aan de Oosthavenkade 92

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. een omgevingsvergunning voor een bestemmingswijziging op de locatie Oosthavenkade 92 wat betreft de bierbrouwerij, winkel, café en terras  verleend.
  2. in afwijking van het gestelde in de nota Parkeerbeleid Vlaardingen 2008, op grond van de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk, het parkeren voor de functies bierbrouwerij, winkeltje, café en terras in de openbare ruimte toe te staan.
  3. maximaal 12 aanvragen evenementenvergunningen voor feesten/partijen verleend voor een proefperiode van 1 jaar.,
  4. besloten uw eerdere besluit van 28 mei 2019 over dit onderwerp in te trekken (1719350).

Toelichting:

Burgemeester en wethouders hebben besloten medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging voor een bierbrouwerij, winkel, café en terras op/bij Oosthavenkade 92. Het ontwerp van de vergunning ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Tevens is de bereidheid uitgesproken een evenementenvergunning te verlenen voor een proefperiode van 1 jaar en maximaal 12 feesten/partijen als de aanvrager een passende parkeeroplossing aanlevert.

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker