De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten B&W 10|09|19

Openbare besluiten B&W 10|09|19

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over de wijkconciërge

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34- vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over de wijkconciërge vastgesteld.

Bijlage:  wijkconciërge (pdf, 43 kB)

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34- vragen van de heer Thiel over de wijkconciërge vastgesteld. In de beantwoording laat het college weten dat in Vlaardingen in de Zuidbuurt (Westwijk) en Babberspolder Oost al sociale wijkmeesters actief zijn in dienst van Waterweg Wonen. Zij staan in nauw contact met bewoners, wijkteams en diverse instanties en hebben daardoor op het gebied van schoon, heel en veilig een preventieve werking. Daarnaast zijn er andere functionarissen met verantwoordelijkheden op dit terrein. Het college ziet daarom geen meerwaarde van het invoeren van wijkconciërges in Vlaardingen.

Beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers over poepveld De Pijpelaar 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van fractie Boers over poepveld De Pijpelaar vastgesteld.

Bijlage:  De Pijpelaar (pdf, 78 kB)

Toelichting:

Het college heeft de artikel 34-vragen van de fractie Boers over poepveld De Pijpelaar vastgesteld

Besluit op bezwaarschrift Stichting Moravská Trebová

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit op het bezwaarschrift van de  Stichting Moravská Trebová vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft een besluit genomen op de bezwaren van de stichting Moravská Trebová. In dit besluit wordt de subsidie aan de stichting geweigerd, omdat de activiteiten van de stichting niet bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen of niet passen binnen het gemeentelijk beleid.

Beantwoording art. 34-vragen over 'Zorgcowboys'

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen de heer De Reus (ChristenUnie/SGP Vlaardingen), mevrouw Solleveld en mevrouw Versteeg (PvdA) over 'Zorgcowboys' vastgesteld.

Bijlage:  Zorgcowboys (pdf, 1 MB)

Toelichting:

De artikel 34-vragen zijn gesteld naar aanleiding van een tv-uitzending over zogenoemde 'Zorgcowboys’: zorgorganisaties die extreme winsten maken onder meer door aan cliënten minder zorg te verlenen dan waar zij recht op hebben. Het college benadrukt in de beantwoording dat de kans op dergelijke ontsporingen in Vlaardingen klein is: onze uitvoeringsorganisatie ROGplus heeft speciale kwaliteitsmedewerkers in dienst die het handelen van zorgaanbieders zo goed mogelijk volgen. Daarnaast hebben cliënten volop de mogelijkheid om klachten en bezwaren kenbaar te maken als ze het gevoel hebben door zorgaanbieders te worden benadeeld.

Ontwerp Verordening leerlingen- en jeugdhulpvervoer Vlaardingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpverordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Vlaardingen 2020 vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak en ter advisering voorgelegd aan de adviesraad Sociaal Domein.

Toelichting:

In de ontwerpverordening Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Vlaardingen 2020 zijn onder andere bepalingen opgenomen die gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling/jeugdige. Inwoners kunnen de stukken op www.officielebekendmakingen.nl of bij de balie op het Stadskantoor inzien en hun zienswijze kenbaar maken gedurende de periode van 12 september tot en met 24 oktober 2019.

Ontwerp Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de geactualiseerde ontwerp Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2020 vastgesteld, vrij gegeven voor inspraak en ter advisering voorgelegd aan de adviesraad Sociaal Domein.

Toelichting:

Het college heeft besloten de geactualiseerde ontwerp Verordening Jeugdhulp Vlaardingen 2020 vast te stellen, vrij te geven voor inspraak en ter advisering voor te leggen aan de adviesraad Sociaal Domein. Inwoners kunnen de stukken inzien op www.officielebekendmakingen.nl of bij de balie op het Stadskantoor en hun zienswijze kenbaar maken gedurende de periode van 12 september tot en met 24 oktober 2019.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020 vastgesteld.

Toelichting:

Jaarlijks dienen schoolbesturen aanvragen in bij de gemeente voor bekostiging van huisvestingsvoorzieningen voor de scholen. Op grond van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Vlaardingen 2015 wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria.

Verzoek om instemming om voor het project Leiding door het Midden een Provinciaal InpassingsPlan op te stellen en voor verschillende vergunningen de provinciale coördinatieregeling toe te passen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Ingestemd met de toe te passen procedure van een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) en de Provinciale coördinatie regeling van toepassing verklaard voor het project Leiding door het Midden en
  2. de brief waarin de Provincie Zuid-Holland wordt geïnformeerd over het besluit van het college vastgesteld.

Toelichting:

De Leiding door het Midden gaat door zes gemeenten. Door coördinatie van vergunningverlening kan een efficiënte afhandeling van de vergunningverlening plaatsvinden. Het college heeft ingestemd met het verzoek van de zes gemeenten voor een Provinciaal InpassingsPlan.

Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Oeverwind in het Oeverbos-Oost  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Oeverwind in het Oeverbos-Oost vastgesteld.

Bijlage:  Windpark Oeverwind (pdf, 25 MB)

Toelichting:

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het raadsvoorstel voor de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Windpark Oeverwind. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk maken dat de twee windmolens worden gebouwd en het verkrijgen van een actueel planologisch-juridisch kader.

Op woensdag 31 januari 2019 is een informatieavond gehouden over het plan voor windturbines in het Oeverbos en om daarover in gesprek te gaan met bewoners van Vlaardingen en Maassluis. Vervolgens heeft op 16 april 2019 een informatieavond plaatsgevonden over de actuele stand van zaken van het te bouwen windpark met meer informatie over participeren in het windpark en besteding van opbrengsten.Ten tijde van de tervisielegging heeft er op 2 juli jl. een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en belanghebbenden in het gebied.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: