De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Openbare besluiten van 11 februari 2020

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Beantwoording artikel 34-vragen over stand van zaken DFDS en walstroom 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Voorburg (GroenLinks) over stand van zaken DFDS en walstroom vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat het aanbrengen van walstroom een verbetering is van de leefbaarheid. Het college gaat waar mogelijkheden liggen de bedrijven stimuleren om gebruik te maken van walstroom. Walstroom in de Vlaardingse havens kan plaatsvinden bij individuele bedrijven, maar ook in de publieke havens, zoals de Buitenhaven en KW-haven. Voor de publieke havens geldt dat deze gebieden in ontwikkeling zijn of komen. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, wordt mogelijk geïnvesteerd in walstroomvoorzieningen.

Beantwoording artikel 34-vragen over invoering pasjessysteem restafvalcontainers 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel- 34 vragen van de heer Don (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) over invoering pasjessysteem restafvalcontainers vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34-vragen over de containerpasjes voor de restafvalcontainers in Vlaardingen vastgesteld. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de problemen in de BAR- gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) met de invoering van het pasjessysteem (met alle soorten pasjes bleek de container te openen).  Het pasjessysteem dat Vlaardingen gaat krijgen gaat gebruik maken van een zogenaamde whitelist. Elke chip in een pas (ook die van OV- en bankpassen) heeft een uniek chipnummer. Indien dit nummer niet op de whitelist staat, gaat de container niet open. Vlaardingen gaat dus geen last hebben van het probleem dat in de BAR- gemeenten speelde.

Beantwoording artikel 34-vragen over bladblazers (vervolgvragen)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over bladblazers (vervolgvragen) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting: 

Het college van burgemeester en wethouders geeft in antwoord op vragen over het gebruik van bladblazers aan dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking hebben, onder andere stofmaskers en gehoorbescherming tegen geluid. De gemeente maakt eveneens sinds het jaar 2000 gebruik van milieuvriendelijke brandstof voor de bladblazers. 

Definitief besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans Vastgoed over ontwikkeling Park Vijfsluizen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft definitief besloten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met Heijmans Vastgoed over ontwikkeling van Park Vijfsluizen.

Toelichting

Het college heeft definitief besloten tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Heijmans Vastgoed om in samenwerking een ontwikkelplan voor de locatie Park Vijfsluizen op te stellen. Door het definitief aangaan van een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van Park Vijfsluizen zijn de afspraken over taken, rollen, verantwoordelijkheden, risico's, kosten en samenwerking tussen gemeente en Heijmans vastgelegd. Dit met als doel dat na vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst, de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan gestart kan worden.

Mandaat- en machtigingsbesluit in het kader van de Wvggz 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het mandaat- en machtigingsbesluit in het kader van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) vastgesteld. 

Toelichting

Het college heeft de Wvggz-functionaris bevoegdheden toegekend om namens het college het verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz uit te voeren. Wanneer een betrokkene zich (nog) niet in een crisissituatie bevindt, maar mogelijk wel verplichte zorg nodig heeft, kan het college een procedure voorbereiding zorgmachtiging starten. Het verkennend onderzoek is een onderdeel van deze procedure dat wordt uitgevoerd door de Wvggz-functionaris. 

Procedure en mandaat AVG Wijkteam 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure verzoeken krachtens de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG Wijkteams en het mandaatbesluit vastgesteld. 

Toelichting

De wijkteams verwerken voor de toeleiding naar zorg persoonsgegevens van cliënten. Betrokkenen kunnen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechten uitoefenen zoals het recht op inzage en het recht op correctie van de gegevens. Het college heeft om praktische redenen de wijkteams gemandateerd om de verzoeken van betrokkenen in het kader van de AVG af te handelen. Het college heeft een procedure vastgesteld die beschrijft op welke wijze de verzoeken afgehandeld moeten worden. 

Raadsmemo AED  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo AED vastgesteld. 

Bijlage:

  • AED (pdf, 83 kB)

Toelichting

Het college informeert met dit raadsmemo de gemeenteraad dat zij het financieel ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om buurtAED's te plaatsen niet als haar verantwoordelijkheid ziet. Het is ook geen gemeentelijke taak. Omdat het college zich realiseert dat het snel ter plekke zijn van hulp mensenlevens kan redden, doet het college bij inwoners en diverse maatschappelijke organisaties een beroep op het aanleren en onderhouden van reanimatievaardigheden. Daarnaast wordt de aandacht bij hen erop gevestigd om de aanwezige AED's aan te melden bij het HartslagNu-netwerk. Bovendien meldt de gemeente zelf de AED's aan die nu in het gemeentelijk vastgoed aanwezig zijn. 

Raadsmemo 'Hulploket'

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo 'Hulploket' vastgesteld. 

Bijlage:

Toelichting

De gemeente Vlaardingen voldoet met haar invulling van een 'hulploket', samen met haar beleid zoals omschreven in de 'Visie op dienstverlening' aan de verwachtingen die de Nationale ombudsman in het interview in het dagblad Trouw heeft geschetst. 

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker