Vragen fractie Boers en BVV over huisvesting Deltasport en Cion

Vragen fractie Boers en BVV over huisvesting Deltasport en Cion

Fractie Boers en Beter voor Vlaardingen hebben het college vandaag kritische vragen gesteld over de geplande nieuwbouw voor de voetbalverenigingen Deltasport en Cion aan de Kooikersweg in de Broekpolder.

De vragen gaan onder meer over duurzaam bouwen en de door de beide clubs gewenste extra ruimte, waar ze graag ze direct of indirect aan willen meebetalen.

Achtergrond

In maart 2019 heeft er tot twee maaltoe brand gewoed in de kleedkamers en de sportkantine van Deltasport en Cion. Na de eerste brand was er aanzienlijke schade, de tweede brand heeft nagenoeg alles verwoest. Door deze brand waren beide voetbalclubs genoodzaakt zich in een tijdelijk onderkomen, zogeheten portocabines, te huisvesten.

Uitgangspunt is dat Deltasport en Cion in een nieuw clubgebouw de ruimtes delen.

Het stadsbestuur stelt in april 2021 dat het uitgekeerde verzekeringsgeld à 850.000 euro beschikbaar is voor de nieuwe accommodatie aan de Kooikersweg in de Broekpolder, waar beide clubs voetballen. De gemeenteraad gaat hier in haar vergadering van 20 mei jongstleden mee akkoord.Helaas is er ruim twee jaar na de brand nog niets zichtbaar van enige vorm van nieuwbouw.

SpUk subisdie

De Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun (maximaal 17,5 % van de bouwsom) voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend, komen in aanmerking voor deze uitkering. De SpUk SLA is open van 1 april 2021 09:00 uur tot 1 november 2021 17:00 uur.

Duurzaam
Vlaardingen wil in 2050 een energieneutrale stad zijn. U adviseert burgers actief om duurzaam te (ver)bouwen. Wat u predikt moet u uiteraard ook zelf uitdragen en in praktijk brengen door het goede voorbeeld te geven. In het op 30 maart 2017 door de gemeenteraad unaniem aangenomen amendement op het Actieplan Wonen, staat “Nieuwbouw die we vanaf heden ter hand nemen zal nul-op-de-meter en zonder gasaansluiting worden gerealiseerd, tenzij de Vlaardingse gemeenteraad anders beslist”. 

Amendement

In het unaniem aangenomen amendement van 30 maart 2017 op het Actieplan Wonen staat: “nieuwbouw die we vanaf heden ter hand nemen zal nul-op-meter en zonder gasaansluiting worden gerealiseerd, tenzij de Vlaardingse raad anders beslist voor vanaf heden nog te ontwikkelen projecten”.

Financieringsmogelijkheden 

U geeft op de gemeentelijke website een advies over welke maatregelen er passen bij (ver)bouwen, binnen hoeveel tijd dit is terugverdiend, en hoe inwoners de maatregelen kunnen financieren: www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Openbare_ruimte_en_duurzaamheid/Duurzaamheid/Duurzaam_ver_bouwen

ONZE SUGGESTIES

-        Voldoen aan amendement gasloos bouwen.

-        Zonnepanelen direct plaatsen.

-        Koelventilatiesysteem direct plaatsen

-        Extra meters direct aanbouwen.

Subsidies op tijd aanvragen.

De vragen:

1.       Wij hebben begrepen dat de firma Van de Tempel de aanbesteding is gegund. Kunt u ons aangeven voor hoeveel geld de firma Tempel gaat bouwen?

2.       Is er geld vrijgehouden voor meerwerk? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

3.       Is er geld vrijgehouden is voor NUTS-werkzaamheden? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

4.       Onder meer in de bouw stijgen de (grondstoffen)prijzen de laatste tijd sterk. Kunt u aangeven hoe u met de situatie omgaat als de prijzen verder stijgen? Gaat u dan bezuinigen op het ontwerp of op andere zaken, of wordt er dan alsnog extra geld vrijgemaakt?

5.       Gaat u (SpUk- of andere) subsidie aanvragen voor dit project?Zo ja, hoeveel subsidie betreft de aanvraag? Zo nee, waarom niet?

6.       Gaat u, gezien eerdere slechte ervaringen met het niet of te laat aanvragen van subsidies, deze keer wel tijdig subsidie aanvragen?

7.       Hoe belangrijk vindt u het bouwen van duurzame sportaccommodaties?

8.       Behandelt u alle (nieuwe) accommodaties gelijk?

9.       Wij hebben vernomen dat er op de Kooikersweg niet gasloos gebouwd gaat worden.Klopt dit? Zo ja, waarom is dat?En hoe verhoudt zich dat dan tot het hierboven genoemde amendement van de gemeenteraad uit 2017?

10.   Bent u van plan zonnepanelen te plaatsten op de nieuwbouw? Zo nee, waarom niet?

11.   Bent u van plan om sedumdaken te realiseren? Zo nee, waarom niet?

12.   Welke energiebesparende of milieu-ontlastende maatregelen worden nog meer toegepast bij de nieuwbouw?

13.   In verband met corona is de aanwezigheid van een goed (koel)ventilatiesysteem erg belangrijk. Wij hebben vernomen dat dit (koel)ventilatiesysteem is geschrapt in de nieuwbouwplannen. Klopt dit? Zo ja, waarom is dat? Bent u het met ons eens dat een dergelijk systeem belangrijk is in een ruimte waarin veel mensen samenkomen?
Bent u bereid alsnog een (koel)ventilatiesysteem te realiseren?

14.   De kosten voor de tijdelijke portocabins bedragen ruim twee ton. Zit dit bedrag al in het door de verzekering uitgekeerde bedrag? Zo nee, hoe kan die twee ton worden betaald?

15.   Wat is de taxatiewaarde van de na de brand overgebleven (on)roerende zaken?

16.   De oude accommodatie was verzekerd voor 1.2 miljoen. De verzekering betaalt ruim acht ton. Klopt dat? Zo ja, wat is daarvan de specificatie en wat is daarvoor de verklaring?

17.   Klopt het dat de verzekering het geld heeft overgemaakt onder de voorwaarde dat de nieuwe locatie uiterlijk op 30 juli 2022 wordt opgeleverd? Gaat u die datum halen? Wat gebeurt er als die datum niet wordt gehaald?

18.   De verenigingen Deltasport en Cion hebben aangegeven twee nu nog ‘loze’ hoeken in het nieuw te realiseren pand te willen laten bebouwen, zodat zij een betere verdeling/scheiding kunnen maken, waarmee voor beide clubs voldoende ruimte ontstaat. Zij zijn ook bereid daarvoor een hogere huur te gaan betalen. De gemeente stelt dat het meenemen van deze hoeken in de nieuwbouw 230.000 euro kost. Waarop is dit gebaseerd?Veelal is meerwerk tijdens de initiële bouw immers goedkoper dan later aparte aanbouw. Wij vinden de genoemde meerprijs vrij hoog. Kunt u aangeven waarop die meerprijs is gebaseerd?

19.   Is het gegeven dat beide verenigingen meer huur willen betalen bij bebouwing van de twee hoeken, voor u reden om deze toch vast aan te bouwen of op zijn minst vast fundering aan te leggen? Zo nee, waarom niet? De verenigingen betalen dan feitelijk voor de waardevermeerdering van het gebouw.

20.   Wij hebben begrepen dat de fundering onlangs is gekeurd. Wat is de uitkomst van die keuring?

21.   Wat is uw plan als die fundering wordt/is afgekeurd?

22.   Waarom wordt/werd die fundering nu pas gekeurd en niet al veel eerder?

23.   Bent u bereid om de opbrengsten van de zonnepanelen (gedeeltelijk) weg te strepen tegen de kosten voor de meerbouw? Zo nee, waarom niet?

Fractie Boers
BVV

06-09-2021