Volgende stap aanleg WarmtelinQ restwarmteleiding

Volgende stap aanleg WarmtelinQ restwarmteleiding

Vlaardingen zet weer een belangrijke stap in de warmtetransitie. Het college van B&W heeft vandaag besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het zuidelijk tracé Vondelingenplaat – Vlaardingen van WarmtelinQ. De warmtetransportleiding gaat aansluiten op de leiding die op dit moment al aan de randen van de Holy wordt aangelegd naar Den Haag.

WarmtelinQ legt de ondergrondse warmteleiding (heet waterleiding) aan om gebruik te kunnen maken van de restwarmte die vrijkomt in de Rotterdamse haven. De leiding wordt ondergronds aangelegd vanaf de Vondelingenplaat, langs de Marathonweg en A20 en wordt aangesloten op het tracé bij de Lepelaarsingel. Huizen en bedrijven die in de toekomst gebruik gaan maken van deze restwarmte, kunnen worden afgekoppeld van het gasnet. Vanaf 2050 is het in heel Nederland wettelijke verplicht om gasloos te verwarmen. Hiermee wordt ook bijgedragen aan vermindering van de CO2 uitstoot. 

Aansluitmogelijkheden
Er wordt momenteel onderzocht welke wijken in Vlaardingen gebruik gaan maken van WarmtelinQ. In de Transitievisie Warmte wordt per buurt of wijk gekeken wat de beste warmteoplossing is. Wethouder Koen Kegel (Energietransitie) legt uit: “We zijn met WarmtelinQ overeengekomen dat er drie aansluitpunten in Vlaardingen worden gerealiseerd. Dit betekent dat grote delen van Vlaardingen in de toekomst aangesloten zouden kunnen worden op het warmtenet.”

Compensatie
Een belangrijke voorwaarde tijdens de gesprekken met WarmtelinQ was dat de overlast voor verkeer en omwonenden tot het absolute minimum beperkt moet worden. Andere voorwaarden waren dat de woningbouwlocatie Marathonweg-Noord geen hinder mag ondervinden van de leiding en dat de verbreding van de Marathonweg mogelijk moet blijven. Daarnaast wordt het groen dat voor de aanleg van de leiding tijdelijk moet wijken, volledig gecompenseerd. 

Enquête
Ook wordt ruimhartig bijgedragen aan projecten die de leefbaarheid in de omgeving van het gehele tracé vergroten. “We willen dat de omgeving mooier achter wordt gelaten dan nu het geval is”, aldus Kegel. “We hebben daarom met WarmtelinQ afgesproken dat deze projecten worden gerealiseerd in samenspraak met de omgeving.” Vlaardingers ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een online enquête van WarmtelinQ. Ze kunnen daarin aangeven op welke manier zij op de hoogte willen blijven van de aanleg van de leiding en hoe ze daarbij betrokken willen worden. De resultaten van deze enquête vormen de basis voor de participatieaanpak. 

Startdatum onbekend
Wanneer de werkzaamheden precies van start gaan, is nog onbekend. Voor de leiding zijn de nodige vergunnings- en ruimtelijke ordeningsprocedures nodig. Het akkoord van het college is een eerste stap om de ruimtelijke inpassing van de leiding mogelijk te maken. 

Ook moet er de komende maanden nog onderzocht worden waar de aansluitingen precies gerealiseerd worden in de stad en waar de warmteoverdrachtstations moeten komen. De leiding moet in 2025 in bedrijf zijn.

22-02-2023