Horeca wacht met spanning af

Vlaardingen gaat streng controleren op handhaving nieuwe coronamaatregelen

Vlaardingen gaat streng controleren op handhaving nieuwe coronamaatregelen

In een memo aan de gemeenteraad laat burgemeester Bert Wijbenga  weten, dat er actief gehandhaafd gaat worden op de het nieuwe coronabeleid. Zaken die van te voren hebben aangegeven niet te gaan controleren op de QR-code, kunnen een bezoek van handhavers verwachten.

Memo van de burgemeester:

Naar aanleiding van de motie Niet actief handhaven op controle coronapas van de fractie ONS.Vlaardingen en het gevoerde debat hierover op 16 september jl. heb ik toegezegd u nader te informeren over de landelijke lijn en wat we in Vlaardingen gaan doen. De afgelopen dagen zijn de maatregelen verder verduidelijkt en uitgewerkt in overleg met onder andere de minister en het Veiligheidsberaad, binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en in een gesprek met de Vlaardingse horeca. In deze memo licht ik dat nader toe.

Op 14 september kondigde het demissionaire kabinet nieuwe coronamaatregelen aan. Inmiddels heeft de Tweede Kamer daarmee ingestemd. Vanaf 25 september is een Coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor toegang tot de horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden. Wel komt er een uitzondering voor afhaalrestaurants en bij eet- en drinkgelegenheid behorende terrassen in de buitenlucht. Voor de handhaving van het CTB geldt dat ondernemers geacht worden te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben dat correspondeert met hun legitimatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de ondernemers en de handhaving daarvan. Bij niet-naleving van de controleplicht door de ondernemer kunnen gemeenten ingrijpen, bijvoorbeeld door een last onder dwangsom of sluiting van de onderneming. In geval van excessen kunnen de BOA’s en de politie optreden. Voor de extra ondersteuning van het toezicht en de handhaving op het CTB door de gemeenten stelt het kabinet 45 miljoen euro beschikbaar.

In het debat van 16 september jl. werd duidelijk dat de meningen over (de handhaving van) het CTB in uw raad sterk uiteenlopen: van heel streng handhaven tot helemaal niet handhaven. Dat is heel begrijpelijk. Het is een uiterst lastige afweging tussen de economische belangen van de ondernemers enerzijds en de wens om de gezondheid van bezoekers te beschermen (uitoefening van zorgplicht) anderzijds. Ook uw zorgen over de capaciteit om te handhaven zijn volledig terecht. De verschillende
standpunten uit het debat zijn meegenomen in de diverse overleggen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Hierin is het volgende duidelijk geworden.

In een extra overleg tussen de minister van Justitie & Veiligheid en het Veiligheidsberaad is onder andere gesproken over de handhaving. Daarin is zoveel mogelijk gezocht naar een verstandige lijn en is de volgende handhavingsvolgorde besproken:

1.     Toezicht en handhaving op zogenaamde ‘kwetsbare plekken’, bijvoorbeeld daar waar ondernemers hebben aangekondigd zich niet aan de regels te houden.

2.   Steekproeven (risico-gestuurd).

3.   Ingrijpen bij excessen door BOA’s en politie.

Hoewel deze handhavingsvolgorde net als de financiën nog nader wordt uitgewerkt, heeft het Veiligheidsberaad zich achter deze volgorde geschaard, zich solidair verklaard met een gezamenlijke aanpak en opgeroepen tot aanvullende steun voor de horeca. Het Veiligheidsberaad was unaniem in het belang van gezamenlijk blijven optreden.

In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is gesproken over het budget dat door het kabinet beschikbaar wordt gesteld voor ondersteuning handhaving aan gemeenten. Duidelijk is geworden dat dit budget breed kan worden ingezet. Denk aan de inzet van het SUS-team, inhuren van beveiliging door de horeca zelf (past bij eigen branche-verantwoordelijkheid) of andere creatieve oplossingen. Op dit moment wordt verder uitgewerkt hoe het budget wordt verdeeld en ingezet. Het uitgangspunt daarbij is: handig, verstandig en eenvoudig.

De maatregelen zijn uitgewerkt in een nieuw Handelingskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De lijn blijft net als voorheen uitgaan van coachend handhaven (mondeling waarschuwen, schriftelijk waarschuwen, bestuurlijk handhaven). De prioriteiten liggen bij het overschrijden van de sluitingstijden en de controle op het inzetten van het CTB (inclusief ID-controle). In Vlaardingen volgen we deze lijn. Wij zoeken daarin steeds naar een goede afweging van belangen. Enerzijds willen we ondernemers zoveel mogelijk de ruimte geven om te ondernemen. Anderzijds treden we wel op bij excessen en risicovolle situaties. Hiermee denk ik recht te doen aan de inbreng van uw raad in de vergadering van 16 september jl.

Bovenstaande lijn heb ik deze week ook besproken in een gesprek met een vertegenwoordiging van de Vlaardingse horeca, een bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland en de portefeuillehouder Economische Zaken. Tevens heb ik in dat gesprek benadrukt dat wij de financiële middelen van het rijk voor handhaving zo optimaal mogelijk gaan benutten.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

24-09-2021