Openbare besluiten B&W van 9 april 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 9 april 2024

Planologische regeling van de nieuwe AWZI
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ten behoeve van de planologische regeling van de nieuwe AWZI op de Vergulde Hand te werken met een wijziging van het tijdelijke deel van het omgevingsplan met toepassing van de applicatie TAM-IMRO (Tijdelijke Alternatieve Maatregel- InformatieModel Ruimtelijke Ordening).

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2023 het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan vastgesteld. Daarin is in ieder geval voor de eerste 2 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) de beleidslijn gekozen om bij nieuwe ontwikkelingen te werken met een omgevingsvergunning voor een 'buitenplanse omgevingsplanactiviteit' (BOPA). Voor de nieuwe Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) die het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) gaat bouwen is het voorstel om van deze beleidslijn af te wijken en toch hiervoor een wijziging van het tijdelijke deel van het omgevingsplan vast te stellen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Onder voorbehoud van verkregen toestemming van de raad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) vastgesteld.
Raadsvoorstel tot het geven van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen van de gewijzigde GR-GGD-RR vastgesteld.

Toelichting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond onder voorbehoud van verkregen toestemming van de Raad. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze toestemming te verlenen. Door de wijziging wordt de GR-GGD- RR in lijn gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor krijgt de gemeenteraad meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op een gemeentelijk samenwerkingsverband zoals de GGD.

Raadsmemo vervolg locatiestudie zwembad en atletiekbaan 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vervolg locatiestudie zwembad en atletiekbaan vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college informeert de gemeenteraad over de te nemen vervolgstappen, inclusief een tussenstap op korte termijn. Deze tussenstap is het verdere DCMR onderzoek en de aanvullende gesprekken met betrokken stakeholders. 

Beantwoording artikel 34-vragen over straattandarts in Vlaardingen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Van Wieringen (GroenLinks) over straattandarts in Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting: 
Vanuit de fractie GroenLinks zijn vragen gesteld over de mogelijkheid om in Vlaardingen een straattandarts in te zetten om tandartszorg te verzorgen voor dak- en thuislozen, verslaafden of mensen in financiële nood. Het college geeft aan de noodzaak en de mogelijkheden te onderzoeken. Dit doet het college als onderdeel van een breder onderzoek dat voor de regio Maasssluis, Schiedam en Vlaardingen loopt naar de mogelijkheid om een straatarts toe te voegen aan het ondersteuningsaanbod voor dak- en thuislozen.

10-04-2024