Openbare besluiten B&W van 11 juni 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W van 11 juni 2024

Raadsvoorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2023 vastgesteld. 

Toelichting: 
De jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het in 2023 gevoerde beleid en beheer. Op 23 april stelde het college de jaarstukken al in concept vast, zodat ze beschikbaar konden worden gesteld aan de accountant ter controle. De accountantscontrole is inmiddels op enkele dossiers na afgerond, waardoor mogelijk nog beperkte wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Omdat de jaarrekening op dit moment al een voldoende getrouw beeld biedt om hier een oordeel over te kunnen vellen, biedt het college de jaarstukken alvast aan de gemeenteraad aan volgens planning. Op 26 juni volgen de definitieve jaarstukken. 

Als het college terugblikt op het doorlopen jaarrekeningproces, inclusief accountantscontrole, dan zien ze dat er grote stappen gezet zijn. De positieve ontwikkelingen in de stad zoals de gebiedsontwikkelingen en het vaker aantrekken van subsisies, zorgen voor een toenemende verantwoordingsdruk waar de ambtelijke organisatie op moet inspelen. Dat kost tijd. Het college én de accountant zien dat hier stappen in zijn gezet het afgelopen jaar. Het college werkt ook komend jaar gestaag door om nog meer verbeteringen in het jaarrekeningproces te realiseren volgens de uitgezette lijn met acties op de korte, middellange en lange termijn. Het doorlopen van een accountantscontrole blijft echter altijd een grillig proces die de nodige uitdagingen en tijdsdruk met zich meebrengt.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het normenkader 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Normenkader 2024 vastgesteld. 

Toelichting:
Het college heeft het normenkader voor de controle van de jaarrekening 2024 opgesteld en legt dit kader ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Het normenkader geeft een overzicht van alle relevante wet- en regelgeving inclusief de regelgeving (verordeningen en raadsbesluiten) die voor de gemeente Vlaardingen in 2024 van toepassing zijn. Een door de raad vastgesteld Normenkader 2024 is het uitgangspunt voor de uit te voeren controles op rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening in 2024.

Vaststelling van het raadsvoorstel Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2024 en van het Meerjaren Programma Rivierzone (MPR) 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Meerjaren Programma Grondzaken 2024 en het Meerjaren Programma Rivierzone 2024 vastgesteld.
Het uitgebreide Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2024 en het uitgebreide Meerjaren Programma Rivierzone (MPR) 2024 aanbieden aan de raad onder geheimhouding, op grond van artikel 87 en 88 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid (WOO) omdat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.   

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad met het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG 2024) en voor het eerst met het Meerjaren Programma Rivierzone (MPR 2024) over de (financiële) stand van zaken per grondexploitatie en facilitaire (bouw)projecten en de gebiedsexploitatie Rivierzone per 1 januari 2024. De MPG laat zien dat in 2023 de grondexploitaties een negatief resultaat van € 1,0 miljoen opleveren voor de gemeente. De MPR laat een plus zien voor de grondexploitatie Rivierzone. Deze opbrengst wordt gestort in de bestemmingsreserve Rivierzone die is opgericht om de werkzaamheden in de Rivierzone te bekostigen

Raadsmemo Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Vlaardingen 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld en ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs.
de raadsmemo Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Vlaardingen 2023 vastgesteld.
Bijlage:
Rm Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Vlaardingen 2023 (wordt later toegevoegd)

Toelichting: 
De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij de Vlaardingse kinderopvangorganisaties. De Onderwijsinspectie beoordeelt deze verantwoording aan de hand van het wettelijk toetsingskader. 

In 19 inspectierapporten (van de 89 afgeronde inspecties) zijn in totaal 64 tekortkomingen geconstateerd. De overtredingen betreffen situaties op het gebied van personeel en groepen, pedagogisch klimaat, accommodatie, ouderrecht, veiligheid en gezondheid en deskundigheid van gastouders. In een aantal gevallen is actief gehandhaafd, waarbij een aanwijzing is afgegeven. In de meeste gevallen bleken de tekortkomingen middels herstelaanbod (direct) opgelost of heeft een gesprek plaatsgevonden met de houder waaruit is gebleken dat de tekortkoming is opgelost of zal worden opgelost. In alle gevallen bleek de pedagogische praktijk voldoende gewaarborgd.

Raadsmemo stand van zaken Powerful Ageing
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo stand van zaken Powerful Ageing vastgesteld. 

Toelichting: 
In juli 2022 is Rogplus gestart met de pilot Powerful Ageing: een methodiek waarin ouderen fysiek worden getraind, zodat zij in staat zijn langer zelfstandig zelf alledaagse taken uit te blijven voeren zoals het huishouden. Verwachting is dat ouderen hierdoor langer thuis kunnen blijven wonen. Hoewel het aantal deelnemers in de afgelopen periode achter bleef bij de verwachtingen, zijn er voldoende aanknopingspunten om de proef met een jaar te verlengen tot juli 2025. Dit betekent dat alle nieuwe cliënten die zich melden voor ondersteuning bij het huishouden op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan Powerful Ageing. Het college heeft de gemeenteraad met een raadsmemo geïnformeerd over de resultaten. 

Allonge koopovereenkomst Vergulde Hand West
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aanvullen van de op 18 december 2023 met het Hoogheemraadschap van Delfland gesloten verkoopovereenkomst Vergulde Hand West met gelijktijdige vaststelling van de daarvoor opgestelde allonge.

Toelichting:
Het college heeft een aanvulling (allonge) op de op 18 december 2023 met het Hoogheemraadschap van Delfland gesloten verkoopovereenkomst voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Vergulde Hand West benodigde grond vastgesteld. Daarmee worden enkele met Delfland gemaakte afspraken die abusievelijk niet in de getekende verkoopovereenkomst waren opgenomen, alsnog aan deze overeenkomst toegevoegd. 

Raadsbijeenkomsten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie omvorming betaald parkeren vastgesteld en de raadsmemo Lange termijn agenda juni 2024 vastgesteld. 

Toelichting raadsmemo omvorming betaald parkeren: 
Vanwege een ingediende motie werd het college verzocht om alternatieve parkeerregimes te overwegen, waarbij een betere aansluiting tussen de ervaren parkeerdruk en de parkeerkosten gerealiseerd kan worden. Er zijn verschillende scenario's onderzocht waarbij gekeken is naar verschillende parkeertarieven en betaalvensters. Ook zijn de financiële consequenties hiervan in kaart gebracht.

Toelichting raadsmemo LTA juni 2024:
Het college heeft de Lange termijn agenda juni 2024 vastgesteld. Hierin staan de onderwerpen genoemd die burgemeester en wethouders de komende tijd aan de gemeenteraad ter besluitvorming of informatie verwachten aan te bieden.

12-06-2024