Openbare besluiten B&W 6 juni 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 6 juni 2023

Bekrachtinging parafenbesluit gewijzigde VJN 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit Wijzigingen Voorjaarsnota 2023 bekrachtigd.

Toelichting:
Vorige week liet het college via een raadsmemo aan de gemeenteraad weten dat er in de Voorjaarsnota 2023 die op 24 mei 2023 is toegezonden aan de gemeenteraad sprake was van enkele onjuistheden. Het college heeft op 1 juni de gewijzigde Voorjaarsnota 2023 vastgesteld via een parafenbesluit en toegezonden aan de raad. Dit parafenbesluit is in deze vergadering van het college bekrachtigd.

Raadsvoorstel tot afsluiten grondexploitatie Nieuwe Thuis
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het afsluiten grondexploitatie 'Het Nieuwe Thuis' vastgesteld.

Toelichting:
Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie 'Het Nieuwe Thuis' vastgesteld. Inmiddels worden binnen het plangebied, en hiermee ook binnen de grondexploitatie, geen kosten meer gemaakt of opbrengsten gegenereerd. Om die reden stelt het college de gemeenteraad voor om de grondexploitatie 'Het Nieuwe Thuis' per 31 december 2022 af te sluiten.

Concept jaarstukken 2022
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo concept jaarstukken 2022 vastgesteld.

Beantwoording artikel 34-vragen over het Stadsprogramma nieuwe Binnenstad
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Veugelers (CDA) en de heer de Ron (VVD) over het Stadsprogramma nieuwe Binnenstad vastgesteld.

Toelichting:
Het college gaat in de beantwoording in op de ontwikkelingen in de binnenstad. De kaders vanuit het Programma Levendige Binnenstad, aangevuld met de ambities vanuit het stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, zijn hierbij leidend. De afgelopen jaren zijn er verschillen projecten geweest om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.

De inzet van subsidies heeft daarnaast geleid tot transformatie, verhuizing en planvorming van winkels. Ook geeft het college aan dat er al langere tijd gesprekken plaatsvinden met vastgoedeigenaren om te komen tot een gehele gebiedsontwikkeling. Ook Meerdervoort, die onlangs een deel van de panden aan het Liesveld heeft gekocht, is aangesloten bij deze gesprekken.

Het resultaat van deze gesprekken, een gebiedsvisie, wordt naar verwachting eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. In de gebiedsvisie worden de plannen om de binnenstad radicaal om te vormen uiteengezet.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake bibliotheek de Plataan vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van ChristenUnie SGP inzake bibliotheek de Plataan vastgesteld.

Toelichting:
Het college geeft in de beantwoording aan dat het op de hoogte is van de mogelijkheid om bij het Rijk extra geld aan te vragen voor de lokale bibliotheekvoorzieningen. In samenspraak met Bibliotheek de Plataan en het Programmabureau Westwijk is een aanvraag in de maak voor een bibliotheeklocatie in de Westwijk. Een definitieve locatie in de Westwijk is nog niet bepaald.

Het bibliotheekwerk kent naar mening van het college te weinig spreiding in de stad. Bewoners van de Westwijk moeten een relatief grote afstand afleggen naar een vestiging en dat terwijl in deze wijk het percentage laaggeletterdheid en ontbreken van basisvaardigheden juist hoog is. Een bibliotheekvoorziening in de Westwijk zou zich moeten richten op volwassenen en als hoofddoel het ontwikkelen van basisvaardigheden hebben. Een bibliotheekvoorziening alleen voor jeugd tot 12 jaar is al aanwezig in de wijk. Dit is gevestigd in de Prins Willem Alexanderschool.

De bibliotheek zet zich in om betaalbaar te zijn voor jeugd en minima door gratis abonnementen voor jeugd en voor mensen die een taalcursus volgen. Daarnaast onderzoekt de bibliotheek of er een gratis abonnement ingevoerd kan worden voor de minima (tot 110% van het bijstandsniveau) in Vlaardingen.

Verlenen ondermandaat subsidieregeling IPS-trajecten aan Stroomopwaarts MVS
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Ondermandaatbesluit IPS-trajecten vastgesteld.

Toelichting:
Op 1 maart 2023 is de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep van kracht geworden. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. De regeling heeft tot doel de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen.

Gemeenten hebben vanaf 1 mei de mogelijkheid een ondermandaat te verlenen aan organisaties die werken vanuit een Gemeenschappelijke Regeling of organisaties die taken voor gemeenten uitvoeren op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Hierdoor kunnen deze gemeentelijke uitvoeringsorganisaties vanaf 1 mei 2023, wanneer het wijzigingsbesluit in werking treedt, aanvragen doen in het kader van de IPS Subsidieregeling.
Het college heeft besloten om aan Stroomopwaarts MVS ondermandaat te verlenen om de Subsidieregeling IPS-trajecten uit te voeren.

Raadsvoorstel tot vaststelling van het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2023 vastgesteld.

Toelichting:
Het college informeert de gemeenteraad met de Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) over de (financiële) stand van zaken per grondexploitatie en facilitaire (bouw)projecten per 1 januari 2023. Ook zijn in de MPG de kansen en risico's per grondexploitatie geactualiseerd. Het totaaloverzicht van de ontwikkelingen van de grondexploitaties laat een nadelig financieel resultaat zien van ca. € 300.000.

Dat komt doordat voornamelijk door de gestegen prijzen. Verder is er een verplichte winstneming van € 135.000 in de grondexploitatie ‘De Vrije Kavels Hollandiaan’. Deze bedragen zijn per saldo ( € 0,165 mln. nadelig) ten laste gebracht van het rekeningresultaat van 2022. Dit is al verwerkt in de jaarrekening 2022.

Voornemen Verkoop Broekpolderweg 249 B
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

besloten tot voornemen tot verkoop van de onroerende zaak gelegen aan de Broekpolderweg 249 B aan Stichting Dierennoodhulp,
het voorgenomen besluit tot verkoop publiceren op de gemeentewebsite en in het digitale G Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl.

Toelichting:
Het college is voornemens om het object aan de Broekpolderweg 249B te verkopen aan Dierennoodhulp. Deze partij is al sinds november 2021 tijdelijk gehuisvest in hetzelfde object. Het object blijkt erg geschikt voor werkzaamheden van Dierennoodhulp. Daarnaast ondervindt de omgeving op deze locatie ook geen overlast. Ook vindt het college het belangrijk om in Vlaardingen onderdak te bieden aan een partij die zich inzet voor dierenwelzijn. Daarom wil het college het object aan de Broekpolderweg verkopen aan Dierennoodhulp.

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het raadsmemo betreffende motie 'de vervuiler betaalt' vastgesteld.
Erratum op zienswijzebrieven ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Toelichting:
Het college heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad de mogelijkheden onderzocht om de gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam een financiële vergoeding te vragen voor de kosten van de sanering van de Broekpolder. Hoewel een aansprakelijkstelling op grond van de bodemregelgeving geen kans van slagen heeft, wil het college toch in gesprek met de gemeente Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam voor een bijdrage aan onze mooie Broekpolder.

Het college heeft een erratum geschreven op de gemeentelijke zienswijzen bij de concept begroting van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Vlaardingen deelneemt. De brieven zijn hier op aangepast en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

07-06-2023