Openbare besluiten B&W 27 | 09 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 27 | 09 | 2022

Beantwoording artikel 34-vragen over het organiseren van een nationaal burgerberaad drugsbeleid 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van D66 Vlaardingen over een nationaal burgerberaad drugsbeleid vastgesteld. 

Toelichting:
Het college deelt de mening dat het ontwikkelen van het drugsbeleid primair een taak is voor de landelijke politiek is en dat het actualiseren van het drugsbeleid urgent is. De burgemeester is bereid zich hierover uit te spreken. 

Raadsvoorstel Nota Verbonden Partijen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel Nota Verbonden Partijen 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Per 1 juli 2022 is de wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd. De wijziging van de wet heeft als doel om de gemeenteraad meer mogelijkheden te geven om te sturen op Verbonden Partijen. Een Verbonden Partij is een partij waarin de gemeente financieel en bestuurlijk belang heeft zoals de MRDH of Stroomopwaarts. De gemeenteraad kan door de wetswijziging meer sturen op de Verbonden Partij door middel van het jaarlijks opstellen van een risicoanalyse. Hierin worden de bestuurlijke en financiële risico's die de gemeente loopt inzichtelijk gemaakt en kan een pakket aan maatregelen worden gekozen om nadrukkelijker te sturen op Verbonden Partijen.

Handboek Inkoop en  Aanbesteden
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het Handboek Inkoop en Aanbesteden Gemeente Vlaardingen 2022 vastgesteld;
de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Vlaardingen 2022 vastgesteld;
de raadsmemo Handboek Inkoop en Aanbesteden Gemeente Vlaardingen 2022 vastgesteld.

Toelichting:
Het handboek en de algemene inkoopvoorwaarden zijn aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. Ook staat in het handboek de nieuwe werkwijze rond inkoop, aanbestedingen, contractbeheer en contractmanagement beschreven. Een belangrijke wijziging in het handboek is dat enkele drempelbedragen zijn verlaagd, waardoor eerder aanbesteedt moet worden. Op deze manier krijgen verschillende partijen steeds de kans om mee te doen aan een aanbesteding. Daarnaast is het indienen van een klacht door leveranciers over een lopende aanbestedingsprocedure laagdrempeliger geworden door het instellen van een klachtenloket. 

Raadsvoorstel tot het vaststellen van  plan van aanpak doelgroepenvervoer vaststellen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het vaststellen van plan van aanpak doelgroepenvervoer vastgesteld. 

Toelichting:
Doelgroepenvervoer is onder andere het vervoer van leerlingen in speciaal onderwijs van en naar hun school, vervoer van en naar dagbesteding of vervoer van mensen in een rolstoel. In het plan van aanpak worden acties beschreven om inwoners passende vervoersvoorzieningen aan te bieden.

Zo komt er een vervoersloket zodat onze inwoners niet naar verschillende loketten hoeven. Bij dit loket wordt gekeken wat de passende vervoersoptie is voor de inwoner. Het plan van aanpak richt zich vooralsnog op doelgroepenvervoer voor Wmo, jeugdhulp en leerlingen. Met dit plan van aanpak komt het college tegemoet aan de opdracht uit het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 voor onderzoek naar mogelijkheden voor reductie voor de kosten voor Wmo-vervoer en het bundelen van leerlingen- en jeugdhulpvervoer.

Instructie voor de medewerkers Leerrecht 2022 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Instructie voor de medewerkers Leerrecht 2022 vastgesteld.  

Toelichting:
'Ieder kind heeft recht op onderwijs'. Dit recht wordt geborgd door de Leerplichtwet en de wetgeving rondom voortijdig schoolverlaten. Medewerkers van het team Leerrecht voeren de leerplichtwet en het beleid rondom voortijdig schoolverlaten uit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De wijze waarop zij dit doen is opgenomen in de Instructie voor de medewerkers Leerrecht 2022. Het college heeft deze zogenoemde ambtsinstructie vastgesteld. Bij schoolverzuim wordt gewerkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Bij deze aanpak wordt samengewerkt met ketenpartners, waaronder scholen en hulpverleningsinstanties. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop. 

Beantwoording artikel 34-vragen inzake afname vaccinatiegraad   
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen inzake afname vaccinatiegraad vastgesteld. 

Toelichting:
Dit jaar zijn de vaccinatiegraden, als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), in Vlaardingen gedaald tot iets onder het landelijk gemiddelde. Een te lage vaccinatiegraad kan invloed hebben op de volksgezondheid doordat virussen zich sneller kunnen verspreiden.

Het college ondersteunt dan ook de diverse lopende trajecten via partijen als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om de inwoners te informeren over het Rijksvaccinatieprogramma en te stimuleren om zich te laten vaccineren. Een landelijke campagne, meertalige flyers en de inzet van een mobiel test- en vaccinatieteam zijn enkele voorbeelden hiervan.

De GGD en CJG hebben de handen ineen geslagen om samen onderzoek te doen naar de vaccinatiebereidheid. De verwachting is dat hier eind oktober een concreet plan voor ligt met in het voorjaar de eerste resultaten.

Beantwoording artikel 34-vragen inzake huisvesting basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de fractie VVD inzake huisvesting basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal vastgesteld. 

Toelichting:
Over de toekomstige locatie van Hofsingel 82 - 84 heeft het college nog geen definitief besluit genomen. Tot dat moment neemt de gemeente de regie over de communicatie richting betrokken partijen, waarbij op 27 september een eerste informatiebijeenkomst staat gepland. Vervolgens wordt nog een aanvullend verkeerscirculatieonderzoek uitgevoerd en een haalbaarheidsonderzoek.

Raadsmemo afwijzing gemeentegarantie Vlaardings Energie Collectief 
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

de aanvraag voor een gemeentegarantie van het Vlaardings Energie Collectief afwijzen en de antwoordbrief daartoe vastgesteld, 
de raadsmemo afwijzing gemeentegarantie Vlaardingse Energie Collectief vastgesteld. 

Toelichting:
Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) is al lange tijd actief om twee windturbines te realiseren in het Oeverbos. Hiervoor hebben zij samen met het energiecollectief Windvogel de exploitatiemaatschappij Oeverwind B.V. opgericht. Om voor de helft eigenaar te kunnen worden van de twee windturbines, kan het VEC een lening afsluiten bij het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds, onder voorwaarde dat de gemeente hiervoor garant staat. 

Het college heeft veel waardering voor de jarenlange niet aflatende inzet van het VEC om de twee windturbines te realiseren. Zonder de inzet van dit burgerinitiatief was dat niet gelukt. 

Het realiseren van de windturbines levert een grote bijdrage aan de doelstelling van de gemeente om meer duurzame energie op te wekken en het behalen van de taakstelling in het kader van het Convenant realisatie windenergie.

De gemeente is echter beperkt door financiële kaders en regels in het toekennen van een gemeentegarantie. De financiële risico's moeten zoveel mogelijk beperkt worden en er mag geen sprake zijn van onrechtmatige staatssteun. Uit onderzoek van een extern deskundig bureau is gebleken dat de garantieverlening aan het VEC niet kan worden verleend binnen deze kaders en regels.

Er is ook geen reden om af te wijken hiervan, mede ook omdat het voortbestaan van het VEC niet afhangt van het toekennen van de gemeentegarantie. Daarnaast bestaat er een substantieel financieel en juridisch risico voor de gemeente als zij de garantie zou verstrekken.

Het realiseren van de twee windturbines komt met de afwijzing niet in gevaar. Het windpark wordt ondanks deze afwijzing een windpark dat tot stand komt door en voor de inwoners van Vlaardingen. Daarvoor is het college het VEC zeer dankbaar. Het college heeft dan ook de hoop dat het VEC ondanks deze afwijzing zich, samen met de gemeente, blijft inzetten voor het vormgeven en versnellen van de energietransitie in Vlaardingen. 

28-09-2022