Openbare besluiten B&W 13 februari 2024

VLAARDINGEN - Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 13 februari 2024

Vaststellen beantwoording artikel 34-vragen inzake 'Veiligheidsrisicogebied Hooglede'
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen 'Vragen over veiligheidsrisicogebied Hooglede', ingediend door mevrouw Claessen, lid van de fractie VVD vastgesteld.

Toelichting:
Preventief fouilleren in een aangewezen veiligheidsrisicogebied moet het wapenbezit terugdringen, voorkomen en bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Het middel is ingrijpend en het perkt verschillende grondrechten in. Het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied vergt daarom een uiterst zorgvuldige afweging. Preventief fouilleren gebeurt a-select. Dat betekent dat iedereen in een veiligheidsrisicogebied evenveel kans maakt om gefouilleerd te worden, zowel bewoners als passanten.

Uit politiecijfers blijkt dat het wapenbezit in Hooglede niet is toegenomen. Daarmee voldoet het gebied niet aan één van de belangrijkste voorwaarden om aangewezen te worden als veiligheidsrisicogebied. Hiermee worden de gevoelens van onveiligheid van bewoners van de wijk Hooglede niet genegeerd. Preventief fouilleren is namelijk niet het enige instrument en de politie spreekt daarbij uit dat zij genoeg andere bevoegdheden heeft om effectief en kordaat in Hooglede op te treden.

Raadsvoorstel tot benoemen lid raad van toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Het raadsvoorstel tot benoemen lid raad van toezicht van de Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS) vastgesteld.
De bijlage "CV" in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene onder geheimhouding op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1.2.e van de Wet open overheid aangeboden.

Toelichting:
De raad van toezicht van de OSVS (Openbare scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam) heeft een voordracht tot benoeming van een nieuw lid gedaan. De gemeenteraden van Vlaardingen en Schiedam zijn bevoegd tot het benoemen van de leden van deze raad van toezicht en hebben eerder een positief advies gegeven over de concept-profielschets van OSVS op basis waarvan dit nieuwe lid is geworven. Het college stelt de gemeenteraad voor om het lid te benoemen.

Regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts MVS 2024 – 2029 vaststellen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Herziening regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts MVS 2024 - 2029 vastgesteld en de raadsmemo Regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts MVS 2024 - 2029 vastgesteld.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de herziene regeling kostenverdeelsleutel e herziene regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts MVS 2024 Stroomopwaarts MVS 2024 -- 20292029 vastgesteld. In deze regeling zijn de uitgangspunten voor een kostenverdeling van de uitvoeringskosten van Stroomopwaarts vastgelegd. Iedere vijf jaar wordt de systematiek van de verdeelsleutel en de gehanteerde uitgangspunten geactualiseerd. De nieuwe indeling is logischer, transparanter en op basis van actuele cijfers en werkelijke aantallen. De nieuw verdeling is vanaf 2024 als volgt: 16,6% voor Maassluis, 40,2% voor Vlaardingen en 43,2% voor Schiedam.

Beantwoording artikel 34-vragen over Legionella bij zwembad De Kulk
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Boers (Heel de Stad) over Legionella bij zwembad De Kulk vastgesteld.

Toelichting:
Aanleiding voor deze vragen is het feit dat vanwege legionellabesmetting op dit moment de douches in het zwembad niet gebruikt kunnen worden. Zwembad De Kulk onderneemt passende maatregelen om de besmetting op te lossen en de douches weer beschikbaar te stellen. Omdat het om een lichte overschrijding van de norm van een niet-gevaarlijke variant gaat en er geen legionella is vastgesteld in het zwemwater, blijft het zwembad wel open.

Vaststellen EU-geluidskaarten
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

EU geluidskaarten 2022 vastgesteld,
met tervisielegging gedurende 6 weken ingestemd.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de EU-geluidskaarten 2022 vastgesteld. Op de geluidsbelastingkaarten is te zien welke hoeveelheid decibel geluid gemiddeld per dag wordt geproduceerd door auto's, treinen, vliegtuigen en industrie in Vlaardingen. De gemeente is verplicht om elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten vast te stellen er is daarbij afhankelijk van de te ontvangen data van het Rijk.

Na vaststelling zullen de kaarten en tabellen gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Vervolgens zullen deze op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. De kaarten vormen de basis van het Actieplan geluid welke gepland staat om dit jaar vast te stellen. In het actieplan worden knelpunten gedefinieerd en aangegeven welke maatregelen de komende vijf jaar getroffen gaan worden om de geluidoverlast te beperken.

Actualisatie van Informatievoorziening Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

De actualisatie van de Informatievoorziening Vlaardingen vastgesteld.
Het raadsmemo Informatievoorziening Vlaardingen vastgesteld

Toelichting:
Digitalisering is niet meer weg te denken uit de maatschappij en blijft zich (snel) ontwikkelen. Zo zijn er wettelijk gezien ook steeds meer eisen aan de digitale dienstverlening van de gemeente. Het is daarom nodig om ook met de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie continu in te blijven spelen op deze ontwikkelingen. Goede informatievoorziening is daar een belangrijk onderdeel van.

Het college heeft de actualisatie van de informatievoorziening vastgesteld, zodat deze nu beter aansluit op de huidige tijd. In de actualisatie staat beschreven hoe de gemeente haar informatievoorziening inricht om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en hoe de gemeente beter gebruik kan maken van de informatie, data en systemen die zij in huis heeft.

Door de gemeentelijke informatievoorziening beter op orde te hebben, kan efficiënter en effectiever gewerkt worden. Op deze manier is de gemeente een toekomstbestendige organisatie die goede dienstverlening kan bieden aan haar inwoners en ondernemers

13-02-2024