Openbaar besluit van B&W 5 september 2023

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbaar besluit van B&W 5 september 2023

Raadsmemo Integraal Veiligheidsplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 vastgesteld. 

Toelichting:
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 loopt binnenkort af en de evaluatie ervan vindt momenteel plaats. In deze evaluatie wordt de veiligheid en criminaliteit van Vlaardingen weergegeven. Daarnaast wordt, op grond van het gesteld in artikel 38b Politiewet 2012, op 14 december 2023 het IVP 2024-2027 vastgesteld. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het IVP en de planning van het nog vast te stellen IVP 2024-2027. 

Functie programmadirecteur Westwijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

Vaststelling van de functie van programmadirecteur Westwijk buiten het functieboek om;
Mandaat verlenen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur om de benodigde bevoegdheden voor de uitvoering van bovengenoemde functie onder te mandateren.

Toelichting:
Programmabureau Westwijk krijgt een nieuwe programmadirecteur. Binnen het samenwerkingsverband heeft de gemeente Vlaardingen de rol van werkgever op zich genomen voor de medewerkers van het programmabureau. De nieuwe programmadirecteur komt dan ook in dienst van de gemeente. Om dit te realiseren heeft het college de functie van deze programmadirecteur vastgesteld.

Persbericht Programmabureau Westijk: https://wijdewestwijk.nl/marco-van-den-berg-nieuwe-programmadirecteur-bij-wij-de-westwijk

Ledenraadpleging inzet onderhandeling cao 2024
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel van de VNG 'concept-arbeidsvoorwaardennota cao 2024' en verleent de gemeentesecretaris mandaat om tijdens de raadpleging te stemmen namens de gemeente.

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een concept arbeidsvoorwaardennota die de positie van de gemeente als werkgever verstevigt op het gebied van goede arbeidsvoorwaarden. In voorbereiding op de cao onderhandeling is de concept arbeidsvoorwaardennota opgesteld door de VNG. Aan elke gemeente is gevraagd om voor of tegen te stemmen. In de concept-arbeidsvoorwaardennota staan onder andere (richtings)voorstellen over de arbeidsmarkt, vitaliteit, bovenwettelijke uitkeringen en de looptijd van de cao.

Uitvoeringsorganisatie integrale aanpak verbeteren en verduurzamen particuliere woningvoorraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft:

ingestemd met de uitbreiding van het Servicepunt Woningverbetering naar een uitvoeringsorganisatie voor een integrale aanpak voor het verbeteren en verduurzamen van de particuliere woningvoorraad, de raadsmemo Uitvoeringsorganisatie integrale aanpak  verbeteren en verduurzamen particuliere woningvoorraad vastgesteld. 

Toelichting:
Wordt later toegevoegd

Raadsmemo evaluatie kadernota erfgoed
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo evaluatie kadernota erfgoed vastgesteld. 

Toelichting:
Met de Evaluatie kadernota Erfgoed geeft het college de raad een overzicht van alle activiteiten die de afgelopen jaren door de gemeente ondernomen zijn op het gebied van het in beeld brengen, beheren en toegankelijk maken van het Vlaardingse erfgoed.

Artikel 34-vragen over penetrante chemische lucht in Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer De Man (SP Fractie) over penetrante chemische lucht in Vlaardingen vastgesteld. 

Toelichting:
Het college van B&W geeft aan dat er geen meldingen bij de DCMR zijn binnengekomen over een penetrante chemische lucht in Vlaardingen die kunnen worden toegewezen aan het bedrijf Rubis terminal in het Botlekgebied. Ook bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn geen meldingen van een penetrante lucht binnengekomen die kunnen worden herleid naar het bedrijf Rubis terminal. Het bedrijf valt onder het bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Namens de provincie toetst de DCMR in eerste instantie aan de vergunde situatie. Vergunningen zijn zo opgesteld, dat een bedrijf dat zich aan de voorschriften houdt geen overlast veroorzaakt. Als is vastgesteld dat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt, volgt de DCMR namens het bevoegd gezag de geldende handhavingsstrategie. 

Raadsbijeenkomsten
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo Motie Wijkaanpak VOP vastgesteld. 

Toelichting:
De gemeenteraad heeft op 8 februari jl. de motie ‘Wijkaanpak VOP’ aangenomen. De motie roept het college op om in gesprek met de bewoners van de VOP te onderzoeken hoe de bestaande wijkaanpak beter gecommuniceerd kan worden en of een aanvullende aanpak voor de VOP nodig is met aandacht voor het vuilophaalsysteem.

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de motie. Er zijn sinds februari een informatieavond en meerdere thema-avonden georganiseerd over de wijkaanpak. Ook is er een wijkschouw over afval gehouden met bewoners en medewerkers van de gemeente. Dat gesprek is blijvend. Het college ziet zeer betrokken bewoners die op eigen initiatief de kernproblemen benoemen en daarvoor ook oplossingen aandragen. Over enkele maanden wordt de gemeenteraad weer geïnformeerd over de voortgang.

05-09-2023