Op weg naar een inclusieve samenleving in Vlaardingen

Op weg naar een inclusieve samenleving in Vlaardingen

Afgelopen week is de jaarlijkse landelijke vredesweek georganiseerd door PAX met dit keer als centraal thema ‘De inclusieve samenleving’. Dinsdagavond 21 september werd er in het Geuzencollege een speciale gespreksavond georganiseerd door PAX Vlaardingen. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en een aantal actieve burgers werd gevraagd om hun ideeën en wensen met betrekking tot het inclusiever maken van Vlaardingen aan plaatselijke politici voor te leggen.

Er waren meer dan veertig deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van zo’n 20 maatschappelijke organisaties en raadsleden van meerdere politieke partijen. 
Nadat Vlaardings nieuwe burgemeester Bert Wijbenga met inspirerende woorden de bijeenkomst geopend had gingen zij met elkaar aan zeven thematafels in gesprek.

Een inclusieve samenleving

Inclusiviteit is een heel breed begrip. Het houdt in dat men gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld wordt, en dus niet wordt gediscrimineerd of buitengesloten. Het gaat erom dat iedereen meedoet, erbij hoort en wordt gehoord. Het kan gaan om wonen, werk, eenzaamheid, gezondheid, jezelf mogen zijn, kansenongelijkheid, armoede, migratie-achtergrond, e.d. Er passeerden dan ook meerdere onderwerpen de revue tijdens deze PAX-avond.

Woningen voor iedereen

Het huidige ernstige gebrek aan voldoende woningen wordt uiteraard zeker niet als bijdrage aan inclusiviteit ervaren. Meer woningen voor jonge mensen en jonge gezinnen wordt essentieel gevonden, alleen al om te voorkomen dat Vlaardingen vergrijst. Om de doorstroming te bevorderen dienen er ook weer zogenaamde tussenwoningen voor ouderen gebouwd te worden, maar wel comfortabel, en liefst ook weer in de eigen wijk. Aansluiten op de behoeften, dus goed luisteren; en een creatieve aanpak, zoals het geschikt maken van woningen voor meerdere bewoners; en het ombouwen van lege kantoorpanden, werden genoemd.

Ruimte voor jongeren

Jongeren vormde een tweede belangrijk punt van gesprek. Aandacht voor kinderen en gezinnen in zogenaamd kwetsbare wijken is een ingewikkelde opgave. Van de gemeente werd gevraagd om met een overkoepelende visie te komen, zodat betrokken instanties beter tot een meer effectieve samenwerking kunnen komen. Wat ook nog steeds aandacht vraagt is het tegengaan van discriminatie bij het vinden van stages. Hier dient de gemeente een strak beleid op te voeren en met meerdere partners samen te werken.

Een wens die door veel deelnemers onderschreven werd is de behoefte van jongeren aan eigen ruimtes. Men wil hangjongeren wel wegsturen, maar waarheen? Een kerkzaaltje voldoet dan niet. Jongeren horen een eigen, zelf in te richten ruimte te krijgen waar ze zich thuis kunnen voelen. En natuurlijk ook plekken waar je wel mag hangen.

Meer ontmoeten, samen doen en meedoen
Acties die gericht zijn om de hele wijk te verbeteren kunnen ondersteunend zijn bij het vergroten van inclusiviteit. Een opmerkelijk idee was dat van een soort buurtburgemeesters die goed luisteren wat er nodig is en burgers stimulerenom samen zaken in hun buurt aan te pakken; daar hoort dan wel een fatsoenlijk buurtbudget bij. Dingen samen doen zorgt voor meer verbinding tussen burgers. Verbinding die kan helpen om beter om te gaan met verschillen. Om allerlei vooroordelen tegen te gaan enverschillen niet direct negatief af te schilderen, te accepteren dat mensen anders zijn en zichtbaar zichzelf mogen zijn, is het nodig om elkaar beter leren kennen.

Nog steeds wordt onvoldoende begrepen dat het mogelijk maken en organiseren van ontmoetingen op allerlei manieren, van kleine contacten tot samenwerken binnen wijk- en stadsprojecten, essentieel is. Aantrekkelijke buitenruimten om elkaar te ontmoeten zijn belangrijk, maar ook ruimte binnen. Het gebrek aan voldoende gemeenschapsruimtes is in Vlaardingen tegenwoordig een veel gehoorde klacht, niet alleen op deze avond. Eerdere bezuinigingen zoals op buurthuizen laten zich hier voelen.

Veel is onvoldoende bekend

Erkend werd dat er op verschillende terreinen in Vlaardingen al een en ander gebeurt als het om inclusiviteit gaat, maar wat er ook gemist wordt is een goed overzicht. Alles in kaart brengen zou een goede stap zijn. Dat burgers onvoldoende bereikt worden was weer een ander geluid. Men zal zich op alle mogelijke manieren moeten inspannen om de heel verschillende  groepen burgers te bereiken. Maar hoe dan ook een meer inclusieve houding van de overheid en politici is gewenst: veel contact houden met de burgers, goed luisteren naar behoeften, oog hebben voor verschillende perspectieven, maatwerk leveren en creatiever zijn. Met een dergelijke aanpak zal ook de bereidheid van burgers om mee te doen en zich in te zetten toenemen. In geldtermen uitgedrukt: slim investeren zal zich terugbetalen.

De politiek aan zet

Aan het eind van de avond gaven de politici aan dat ze veel goede ideeën hadden gehoord. Eén riep burgers op om ook burgerinitiatieven in te dienen. De burgers en vertegenwoordigers zijnbenieuwd naar wat er met hun inbreng zal gebeuren. Wat zien we straks terug in verkiezingsprogramma’s, en in het beleid in de nieuwe raadsperiode?Zal er meer contact met de burgers gezocht worden? En zullen raadsleden onderling ook beter samenwerken, ook een kwestie van inclusiviteit. Eigenlijk zou er, met inclusiviteit als maatstaf, een profielschets voor toekomstige raadsleden ontwikkeld moeten worden, had iemand opgemerkt. Over de bereidheid van de aanwezige politici om naar deze avond te komen en te luisteren was men in ieder geval zeer te spreken.

Met dank aan de PAX Vredesambassade Vlaardingen en PAX landelijk. 
We zien uit naar de verkiezingsdebatten.

30-09-2021