Legionella in Zwembad de Kulk en kledingvoorschriften BOA's

Politieke partij Heel de Stad maakt zich zorgen

VLAARDINGEN - Naar aanleiding van recente ontwikkelingen omtrent het verbod op zichtbare religieuze uitingen in het politie-uniform, zoals aangekondigd door Minister Dilan Yeşilgöz, en de weerstand tegen dit beleid in sommige gemeenten, wil HEEL DE STAD graag meer inzicht krijgen in het beleid van de gemeente Vlaardingen met betrekking tot religieuze kleding.

Legionella in Zwembad de Kulk en kledingvoorschriften BOA's

De vragen zijn ingegeven door zowel landelijke besluitvorming als lokale discussies, en HEEL DE STAD hoopt dat de antwoorden van het college meer duidelijkheid verschaffen over het standpunt en de beleidsrichtlijnen van de gemeente.

Vragen HEEL DE STAD:
Overeenkomstig art. 155, lid 1 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Ron Boers (HEEL DE STAD) de volgende vragen:

1. Is er beleid, en zo ja, wat is het beleid van de gemeente Vlaardingen ten aanzien van religieuze kleding vergelijkbaar met het besluit van minister Dilan Yeşilgöz om zichtbare religieuze uitingen te verbieden in het politie-uniform, en zo ja, hoe wordt dit gehandhaafd?

2. Zijn er binnen de gemeente Vlaardingen functies waarbij het dragen van zichtbare religieuze uitingen in uniform is toegestaan? Zo ja, welke functies betreft het?

3. Zijn er binnen de gemeente Vlaardingen recentelijk voorstellen gedaan of besluiten genomen om religieuze uitingen toe te staan in uniformen, zoals eerder het geval was in de Utrechtse gemeenteraad?

4. Daarnaast, gezien de recente ontwikkelingen in Arnhem waar religieuze uitingen voor boa's tegen de wil van de minister en de Tweede Kamer worden toegestaan: Hoe ziet het beleid van de gemeente Vlaardingen eruit met betrekking tot religieuze uitingen in uniformen van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)?

5. Is het college op de hoogte van vergelijkbare discussies in Vlaardingen, en zo ja, welke stappen worden ondernomen om een consistent beleid te waarborgen?

6. Wat is de motivatie van het college achter het eventuele toestaan of verbieden van zichtbaar religieuze kleding voor Boa's, met name in het kader van gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst?

7. Heeft het college overleg gepleegd met relevante belanghebbenden, waaronder Boa's zelf, juridische experts en vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen, bij het overwegen van het al dan niet toestaan van zichtbaar religieuze kleding voor ambtenaren met een publieke functie en in het bijzonder Boa's?

***

In zwembad De Kulk kunnen bezoekers al enige tijd niet douchen omdat er legionella is geconstateerd. Dit probleem lijkt een herhaling te zijn van eerdere situaties waarbij de douches langere periodes zijn gesloten vanwege vergelijkbare legionellaproblematiek.

In Nederland zijn gebouwen met een collectieve drinkwaterinstallatie onderverdeeld in twee categorieën: prioritair en overige installaties. Zwembaden behoren tot de prioritaire instellingen, wat inhoudt dat zij een verhoogd risico op legionellabesmetting hebben en verplicht zijn tot legionellapreventie.

Deze preventieve maatregelen omvatten onder andere het uitvoeren van een risicoanalyse, opstellen van een beheersplan, regelmatige spoeling van waterleidingen, keerklepcontroles, halfjaarlijkse watermonsters, en extra maatregelen bij overschrijding van legionellawaardes. In 2005 concludeerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al dat een voordouche noodzakelijk was om het aantal ziekteverwekkers in zwembadwater te verminderen.

Op dit moment is het echter niet wettelijk verplicht om te douchen voordat men een zwembad betreedt. Douchen voor het zwemmen en de natuurlijk de zwemles wordt door zwembadexploitanten nadrukkelijk geadviseerd. Ondanks dat er geen verplichting is om te douchen, is het van groot belang om vóór de zwemles te douchen, en hier zijn verschillende gezondheidsredenen voor.

Allereerst draagt het douchen bij aan het behoud van schoon zwemwater. Als mensen met een ongereinigd lichaam het zwembad in zouden gaan, zou het water snel verontreinigd raken, met mogelijke gezondheidsrisico's tot gevolg. Bovendien resulteert het regelmatig douchen voor het zwemmen in een verminderde behoefte aan sterke chemicaliën om het water schoon te houden, waarvan sommige schadelijk kunnen zijn voor de ogen bij onbedoeld contact.

Een andere belangrijke reden om te douchen is het verwijderen van lichaamsoliën, crèmes en lotions van de huid en het haar. Deze stoffen kunnen anders schade toebrengen aan de zwembadfilters. Een interessant aspect is het onderzoek van Maarten Keuten aan de TU Delft, waaruit blijkt dat zelfs een kortdurende douchebeurt van ongeveer 3,2 liter water al voldoende is om 50% van de verontreiniging op het lichaam te verwijderen.

HEEL DE STAD verzoekt het college van Vlaardingen om zo spoedig mogelijk schriftelijk op deze vragen te reageren en per direct de nodige acties te ondernemen om de veiligheid - indien er sprake is van een onveilige situatie - van zwembad De Kulk te waarborgen.

Vragen HEEL DE STAD:
Overeenkomstig art. 155, lid 1 van de Gemeentewet en art. 34 van het Reglement van Orde stelt raadslid Ron Boers (HEEL DE STAD) u de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de recente legionellaproblematiek in de douches van zwembad De Kulk?

2. Zijn er in het verleden vergelijkbare situaties geweest waarbij de douches van zwembad De Kulk gesloten moesten worden vanwege legionellabesmetting? Zo ja, welke maatregelen zijn er toen genomen en hebben deze maatregelen geleid tot een duurzame oplossing? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de herhaalde legionellaproblematiek in zwembad De Kulk?

4. Zijn door het zwembad De Kulk of de gemeente Vlaardingen BRL 6010 gecertificeerde adviesbureaus ingeschakeld voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen met betrekking tot legionellapreventie? Zo ja, wat zijn de resultaten van recent uitgevoerde risicoanalyses en beheersplannen?

5. In de nacht van 2 op 3 februari wordt er door een extern bedrijf chemisch gespoeld. Daarna wordt er een kweek genomen, duur 2 weken. Wat zijn de maatregelen indien de kweek niet in orde is?

6. Zijn er specifieke maatregelen genomen of overwogen in het geval van een ernstige normoverschrijding (boven 1.000 kve/l)? Hoe wordt hierop gereageerd en welke samenwerking bestaat er met de GGD en de Inspectie Leefomgeving en Transport?

7. Welke stappen gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat zwembad De Kulk volledig voldoet - mits dit niet het geval is - aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot legionellapreventie?

8. Gezien de toename van legionellabesmettingen sinds 2019 door een nieuwe detectiemethode, welke maatregelen overweegt het college om deze problematiek effectief aan te pakken?

9. Overweegt het college alternatieve methoden zoals ultrafiltratie, koper-zilver, anodische-oxidatie, of UV-technologie voor legionellapreventie in het zwembad?

10. Hoe zorgt het college ervoor dat er voldoende controle is op de hygiëne en reiniging van de koudwaterleidingnetten in zwembad De Kulk om de vorming van legionellabacteriën te voorkomen?

11. Welke rol ziet het college voor zichzelf in het waarborgen van de veiligheid van zwembaden in Vlaardingen en het minimaliseren van het risico op legionellabesmettingen?

22-01-2024