Informatieavond voorgenomen aanleg warmtetransportleiding

Informatieavond voorgenomen aanleg warmtetransportleiding

Gasunie bereidt de aanleg voor van WarmtelinQ, een hoofdtransportleiding voor warmte. De vergunningen voor de aanleg van het eerste deel van de leiding, van Vlaardingen naar Den Haag, liggen ter inzage van 19 maart tot en met 29 april. Op dinsdag 23 maart is er van 19.30 – 21.00 uur een online informatieavond over het tracédeel in Vlaardingen en Schiedam.

Aanmelden via www.warmtelinq.nl/informatieavond.

Tijdens de online avond zal Gasunie uitleg geven over het project. Aan de orde komen onder andere de ligging van het voorgenomen tracé, de werkwijze tijdens de aanleg, en de maatregelen die genomen worden om de overlast te beperken. De provincie Zuid-Holland licht toe hoe de zienswijzeprocedure in zijn werk gaat. Tijdens de bijeenkomst kunnen de deelnemers vragen stellen aan mensen van de gemeente, de provincie Zuid-Holland en WarmtelinQ.

Documenten bekijken en reageren

Voor de aanleg van de warmtesportleiding zijn diverse soorten vergunningen nodig, maar ook een door Provinciale Staten vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Milieu-effectrapport (MER). Vanaf 19 maart zijn het ontwerp-PiP, het MER en de ontwerpbesluiten (vergunningen) zes weken lang in te zien via de website van de provincie Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq.

Zienswijzen kunnen daar ook worden ingediend.

Wat is WarmtelinQ?

WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding voor warmte. Via de leiding zal in de toekomst restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag worden gebracht. Hiermee kunnen, via warmtedistributienetten in de wijk, woningen en bedrijven op diverse plekken in de provincie verwarmd worden. Daardoor neemt het gebruik van aardgas af, wat een belangrijke stap is in de energietransitie. Ook is hierdoor minder Gronings aardgas nodig.

Meer informatie: www.warmtelinq.nl

12-03-2021