Gemeenteraadsfracties roepen op tot onmiddellijke actie tegen huisvuilprobleem

SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld slaan handen ineen

VLAARDINGEN - De gemeenteraadsfracties van SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld doen een dringende oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de groeiende problemen rondom huisvuil in de gemeente. De aanleiding voor deze oproep is het toenemende aantal klachten van inwoners over huisvuil dat naast de afvalcontainers wordt achtergelaten, resulterend in overlast van ongedierte zoals ratten.

Gemeenteraadsfracties roepen op tot onmiddellijke actie tegen huisvuilprobleem

Op dit moment voert de Rekenkamer Vlaardingen een onderzoek uit naar de inzameling van huishoudelijk afval, bekeken vanuit het perspectief van de inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden met grote belangstelling tegemoet gezien en zullen worden besproken in de gemeenteraad. Op dat moment krijgen zowel de gemeenteraad als het college de gelegenheid om voorstellen te doen ter verbetering van het afvalbeleid, met als doel de problemen rondom huisvuil op straat op structurele wijze en voor de lange termijn aan te pakken.

Raadslid Arnout Hoekstra benadrukt namens de vier fracties het urgente karakter van de situatie: "Wij begrijpen dat een zorgvuldige aanpassing van het beleid tijd vergt, maar op dit moment ervaren inwoners acute problemen die niet kunnen wachten op een oplossing in de verre toekomst. Wij roepen het college daarom op om vooruitlopend zo spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om huisvuil op straat en de daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken."

De gemeenteraadsfracties vertrouwen erop dat het College van Burgemeester en Wethouders deze kwestie met de nodige urgentie en aandacht zal behandelen en kijken uit naar concrete stappen om de leefomgeving van de inwoners van Vlaardingen te verbeteren.

Brief aan College van B&W (19 januari 2024)
Betreft: Aanpak overlast huishoudelijk afval

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Wij maken ons zorgen over het gemeentelijk afvalbeleid en de uitvoering daarvan. Steeds
vaker ontvangen wij klachten van inwoners over het achterlaten van huisvuil naast de
afvalcontainers en de overlast van ongedierte, zoals ratten, dat door dit afval wordt
aangetrokken.

Momenteel voert de Rekenkamer Vlaardingen een onderzoek uit naar de inzameling van
huishoudelijk afval in onze gemeente vanuit het perspectief van de inwoners. Wij kijken uit
naar de resultaten van dit onderzoek en zullen deze agenderen voor behandeling in zowel
de commissie- als de raadsvergadering. We verwachten voorstellen van zowel de
gemeenteraad als het college om ons afvalbeleid te verbeteren, met als doel de problemen
rondom huisvuil op straat op structurele wijze en voor de lange termijn aan te pakken.

Wij begrijpen dat een zorgvuldige en effectieve aanpassing van het beleid tijd vergt. Echter,
inwoners ervaren op dit moment acute problemen in hun leefomgeving die niet kunnen
wachten op een oplossing in de verre toekomst. Deze symptomen moeten nu rigoureus
worden aangepakt totdat de problemen structureel bij de bron kunnen worden opgelost.
Daarom roepen wij het college op om - vooruitlopend op de actualisatie van het beleid - zo
spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om huisvuil op straat en de daarmee
gepaard gaande overlast aan te pakken.

Wij vertrouwen erop dat u deze kwestie met de nodige urgentie en aandacht zult
behandelen, en kijken uit naar concrete stappen om de leefomgeving van onze inwoners te
verbeteren.

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP
Nol Kloosterman, fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond
Frans Hoogendijk, fractievoorzitter ONS.Vlaardingen
Stefanie Solleveld, fractievoorzitter Fractie Solleveld

19-01-2024