Burgerinitiatief ’t Hof

Burgerinitiatief ’t Hof

Vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat de locatie Hofsingel 82-84 door de afdeling Handhaving zou worden verlaten, is in korte tijd een aantal opties voor de locatie verkend. Enkele opties zijn al tijdens de informatieavond in de Windwijzer genoemd, andere opties zijn later ter sprake gekomen. De Vrienden van ‘t Hof hebben voor het concretiseren van deze opties gesproken met diverse partijen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De opties worden in dit document alleen genoemd, maar niet verder uitgediept. Er wordt door de Vrienden gewerkt aan een bidbook waarin de opties nader zijn uitgewerkt.

Bij elk van deze opties is steeds uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

1. De locatie is onderdeel van de hoofdgroenstructuur en is onderdeel van het stadspark ’t Hof. Op deze plek willen we wel vergroenen, maar niet meer bebouwing dan de huidige  panden van de afdeling Handhaving (circa 435m2 grondvlak).
2. We dragen de stadslandbouw en de schooltuintjes een warm hart toe. Deze functie sluit goed aan op het karakter van ‘t Hof. Daarom willen we deze functie behouden.
3. De huidige bebouwing kan prima hergebruikt worden ten behoeve van een (maatschappelijke) bestemming die aansluit bij de stadslandbouw en ‘t Hof. Die  bestemming moet profijtelijk zijn voor alle Vlaardingers, net zoals ‘t Hof zelf.
4. Nieuwbouw is niet nodig, tenzij uit een bouwtechnische keuring blijkt dat hergebruik niet mogelijk is. We gaan uit van circulair bouwen.
 
De locatie
De locatie is goed gedocumenteerd, onder andere in de waardestelling van ‘t Hof en de toelichting van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) die is opgesteld bij de aanwijzing van de Oostwijk en ‘t Hof tot rijksbeschermd stadsgezicht. Op oude kaarten is goed te zien hoe de locatie is ontstaan na de aanleg van de Hofsingel. Het perceel van nummer 82-84 stond aan het begin van de 20e eeuw nog op de kaart als “gereserveerd voor vergrooting van het Hof”.

Daarna is de locatie steeds verder bebouwd (eerst als TBC-sanatorium, later als locatie van groenbeheer en stadsbeheer). De naastgelegen percelen zijn deels herontwikkeld. Het ziekenhuis, dat op de hoek van de Julianasingel stond, is gesloopt en deels bij het park getrokken.
   Het naastgelegen perceel (Hofsingel 74) was onderdeel van het ziekenhuis en is vervangen door de Krentenmik. Alleen het pannenkoekenhuis is nog over van de bebouwing die er in de jaren '30 stond.
   Na de renovatie van het stadspark naar een ontwerp van de landschapsarchitect Michael van Gessel is de entree in het verlengde van de Callenburghstraat sterk verbeterd. De brug vormt een geliefd punt voor wijkbewoners, die er regelmatig staan te praten en er de eendjes voeren.
   De locatie Hofsingel 82-84 is door de vernieuwde entree veel meer in het zicht gekomen. Ook aan de achterzijde ligt de locatie midden in het park, al is de plek afgeschermd met veel waardevol groen. Iedereen kan tegelijkertijd zien dat de locatie, met de niet al te fraaie hekwerken en veel verharding, volop potentieel biedt voor verbetering. De geschiedenis van de plek biedt gelukkig goede aanknopingspunten voor deze verbetering.
   Er kan worden voortgeborduurd op de renovatie van ‘t Hof en op de landschappelijke inrichting die op de plek van het ziekenhuis is gerealiseerd.

Twee scenario's
Voor een alternatieve invulling van de locatie zien wij twee scenario's: een scenario waarbij alle bebouwing behouden blijft en een scenario waarbij alleen het voorste gebouw (met kap) blijft behouden. Voor elk van deze scenario's geldt dat de kas en de tuin van de  stadslandbouw behouden blijft.

Scenario 1
221117 t Hof Scenario 1Bij dit scenario wordt uitgegaan van het behoud van alle bebouwing ten behoeve van een burgerinitiatief met een maatschappelijke bestemming. De huidige sloot naast de locatie blijft intact, de verharding die werd gebruikt voor het parkeren van de afdeling Handhaving kan worden vergroend.

Bij dit scenario is ruimte voor een aantal opties, die deels gecombineerd kunnen worden. In het bidbook wordt nader ingegaan op de mogelijke combinatie van functies en de  benodigde oppervlakten.

Enkele mogelijkheden:

• Een leerwerkplaats voor jongeren (met afstand tot de arbeidsmarkt).
• Een centrum voor natuur- en milieu-educatie, eventueel in combinatie met educatie in wateropgaven en klimaatadaptatie.
• Gebruik van een deel van de gebouwen door stadslandbouw en de dierenweide.

Scenario 2
221117 t Hof Scenario 2In dit scenario blijft het voorste gebouw (met kap) behouden en wordt de vrijkomende  overige ruimte meer bij ‘t Hof getrokken. De bestaande sloot zou kunnen worden verbreed zodat deze beter aansluit bij het water rond de dierenweide en er zou eventueel een klein eilandje kunnen komen.
   Voor alle wandelaars biedt dit scenario nieuwe aantrekkelijke mogelijkheden voor hun rondje Hof - Oranjepark. Door een pad te verleggen kan een meer natuurlijk verloop van dit rondje ontstaan. Ook kan er een bruggetje worden aangelegd waarmee een directere verbinding tussen de dierenweide en de stadslandbouw ontstaat.
   Dit scenario biedt maar beperkt ruimte aan initiatieven. Het gebruik van het gebouw ten behoeve van de stadslandbouw en de dierenweide ligt voor de hand. Eventueel is een kleinschalig initiatief mede in te passen, zoals een kleine locatie ten behoeve van natuur- en milieu-educatie.

Brief aan gemeente Vlaardingen 16 november 2022
Hernieuwde oproep dialoog met Vrienden van ’t Hof
Opties Burgerinitiatief ‘t Hof

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Naar aanleiding van onze brief van 27 oktober heeft u ons een reactie gestuurd, genummerd 192070, gedateerd op 8 november. Deze brief hebben we vandaag ontvangen. Aangezien u de inhoud van uw brief online inhoudelijk vanaf 8 november al had toegelicht, ruim voordat wij uw brief hebben ontvangen, kunnen wij u deze reactie vlot sturen. Omdat u de bewoners van Vlaardingen informeert over de inhoud van uw brieven aan ons, lijkt het ons gepast om onze brieven aan u voortaan ook maar openbaar te maken. Immers, voor de vele honderden mensen die de petitie hebben getekend om niet in ’t Hof te bouwen, zou het jammer zijn als slechts een deel van de communicatie openbaar zou zijn.

Dat brengt mij op het volgende; u adresseert uw brief aan mij persoonlijk, terwijl ik fungeer als spreekbuis voor alle Vrienden van ’t Hof. Juist vanwege deze verantwoordelijkheid, doe ik middels deze brief nogmaals een oproep om met een vertegenwoordiging van de Vrienden van ’t Hof in gesprek te gaan.

In onze brief hebben we aangegeven dat wij alle vormen van bouw in ’t Hof willen tegenhouden. Toch was voor ons het moment gekomen om het actievoeren los te laten en over te stappen naar een breed gedragen burgerinitiatief. De vrienden van ’t Hof hebben met respect voor het college het contact met de collegepartijen gezocht, pannenkoeken gebakken met de kinderen van ’t Christal, gewaakt voor negatieve uitingen over collegeleden in de apps etc. De komende maanden willen we op locatie enkele leuke evenementen organiseren voor Vlaardingers.

In onze brief gaven we aan dat onze focus was verschoven ‘van Protest naar Passie’. Wij hebben passie om ’t Hof groen te houden en indien mogelijk nog verder te vergroenen. We hebben de overtuiging dat we Hofsingel 82-84 kunnen gebruiken voor maatschappelijke activiteiten, gelieerd aan jeugd en verduurzaming. Samen met de Stichting Dierenwei, Stadslandbouw, met daarin de groep Maaltijd op Maandag, en de Kindertuinen hebben we de handen ineengeslagen. We hebben u verteld dat we ons nog oriënteren op verschillende opties zoals ambachten voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, ruimte voor Natuur en Milieueducatie en burgerschapsvaardigheden voor kinderen uit het PO voor een transitie 
naar een duurzame samenleving.

Ook hebben we u schetstekeningen van het gebied beloofd. Deze tekeningen sturen we u nu toe. Tot slot hebben we u, het college, expliciet uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Dat leek ons een goede wijze om de lucht te klaren en over onze initiatieven voor ’t Hof te praten. Wij hoopten u mee te kunnen nemen in onze passie voor een  maatschappelijke functie waar alle Vlaardingers profijt van hebben en die een meerwaarde voor de stad heeft. Uit praktisch oogpunt hebben we u verzocht om toegang tot het pand uit de jaren 70 waar tot voor kort de handhaving in zat - bij ons inmiddels bekend als ‘De Ruytenburcht’. Voor de goede orde: u wilt dat slopen, wij zijn daar zeer op tegen zolang daar nog geen goede, groene plannen liggen. 

Uw reactie stelt ons teleur. Wij vroegen het college om een goed gesprek met het college over ‘t Hof. U wilt echter niet met ons in gesprek. In uw reactie biedt u ons een gesprek aan met een ambtenaar, waarbij u ’t Hof als gespreksonderwerp van tevoren al uitsluit. Verder heeft u ons toegang tot het pand geweigerd.

Onbegrijpelijk. Dit is gemeentelijk bezit en wij zijn betrokken burgers. Waarom doet u dit?
Tot onze verbazing hoorden wij dat u het pand binnenkort wilt dichttimmeren. Het mag duidelijk zijn dat dit verkrotting en afbraak in de hand werkt. Al met al een grote  teleurstelling voor alle Vlaardingers die zich bij ons hebben gemeld omdat ze willen helpen met het opknappen van De Ruytenburcht. Wij vragen ons af of u voldoende doorvoelt wat ’t Hof, onze groene long, betekent voor Vlaardingers. Wij vrezen van niet. We hadden graag met u over deze zorgen in gesprek willen gaan. Maar aangezien u daar vooralsnog niet toe 
bereid lijkt, zullen we onze zorgen hieronder kort weergeven.

We zijn geschrokken van het beeld dat oprijst uit de stukken die we van u hebben gekregen in het kader van ons WOO-verzoek (Wet Open Overheid). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat u al sinds 2020 koerst op bouw in ’t Hof en dat u al in 2021 een principebesluit daartoe had genomen. Dit was bij ons niet bekend. Wij wijzen erop dat in het kader van de omgevingswet het juist de bedoeling is om aan de voorkant open met de bewoners te communiceren.

Verder mist in het proces tot dusver iedere aandacht voor groen(beleving). Hoewel we niet alle documenten hebben gekregen waar we om gevraagd hebben (alle app-verkeer,  verslagen intaketafels, agendaposten en bijlagen etc. ontbreken) hebben we daar toch wel een goed beeld van gekregen. Geld en ontwikkelpotentieel lijken de enige criteria te zijn geweest voor de locatie. Aan gemeentezijde, politiek en ambtelijk, is er tot dusver niemand geweest die ook maar iets heeft ingebracht over de waarde van het groen.

Stadsstedenbouwer, een kwaliteitscommissie of een welstandscommissie; ze zijn geen van allen betrokken geweest. Het belang van groen is nooit aan de orde geweest, hoewel ook in de tekeningen die we hebben gekregen duidelijk groen gerooid moest worden. Ontsluiting van het loop-/fietsverkeer werd ‘zoveel mogelijk’ voorzien via ’t Hof. U plande dus een fietspad door wandelgebied!? En dat ’t Hof tot de hoofdgroenstructuur behoort bleek niet van belang, hoewel andere locaties van de zogenaamde ‘longlist’ zijn verwijderd vanwege hetzelfde criterium. Feitelijk is er nooit een ‘longlist’ geweest. Scholen wilden aanvankelijk andere locaties, maar die kregen te horen dat hun voorkeurlocaties van de ‘longlist’  helemaal niet beschikbaar waren.

Om al deze redenen maken we ons zorgen om het gebrek aan kwaliteitsborging. Juist daarom zijn we blij met uw toezegging om het locatieonderzoek door een extern bureau te laten doen. Wij hopen nu op een gedegen locatieonderzoek waarbij ook groen(beleving) een belangrijke rol speelt. Wij vertrouwen er op dat u open wilt staan voor nieuwe inzichten. Daarom roepen wij u nogmaals op om met ons in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in ’t Hof.

De Vrienden van ‘t Hof

Foto bovenaan
Twee kaarten uit de jaren '10 en '20 van de vorige eeuw, met daarop de reservering voor uitbreiding van het Hof. Op de kaart links was ten noorden van het Hof een nieuwe buurt voorzien, op de kaart rechts zijn de eerste contouren van het Oranjepark zichtbaar.

17-11-2022