Openbare besluiten B&W 29 | 11 | 2022

Openbare besluiten uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Openbare besluiten B&W 29 | 11 | 2022

Vaststellen wijzigingsbesluit Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021 - 2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsbesluit 'Subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen 2021 - 2023' vastgesteld. 

Toelichting: 
De gemeente heeft de binnenstad opgedeeld in een kernwinkelgebied met Veerplein, Korte Hoogstraat, Hoogstraat-Midden en Liesveld, aanloopstraten, zoals de Fransenstraat en de Kuiperstraat, en transformatiestraten, zoals de Waalstraat, Peperstraat en Hoogstraat-Noord en -Zuid. Met de subsidieregeling Binnenstad Vlaardingen stimuleert de gemeente winkeliers om naar het kernwinkelgebied in de binnenstad te verhuizen en vastgoedeigenaren om hun winkelpanden in het transformatiegebied te veranderen naar woningen of dienstverlening.

In de eerste periode van de uitvoering van de subsidieregeling heeft de gemeente geconstateerd dat er hernieuwde interesse is onder winkeliers is om zich in het aanloopgebied te vestigen, mede omdat de gemeente hier in de openbare ruimte heeft geïnvesteerd. Daarom vindt de gemeente het van belang om het aanloopgebied te behouden als winkelgebied. Om die reden besluit het college van burgemeester en wethouder om niet actief te stimuleren om detailhandel in het aanloopgebied om te zetten naar dienstverlening.

Binnen de subsidieregeling blijft het versterken van het kernwinkelgebied centraal staan. Met zowel een aantrekkelijk kernwinkelgebied als een aantrekkelijk aanloopgebied hebben winkeliers meer kansen om geclusterd bij elkaar te zitten, waarbij de ondernemer kan kiezen voor een huurbedrag dat hem het beste past.

Raadsmemo hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting Koningin Wilhelminahaven 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

het schetsontwerp Hoogwaterbescherming KW-haven en Buitenhaven vastgesteld,
de beschermingsniveaus voor de kade op NAP +3,40 en voor de woonfunctie op NAP +3,70 meter vastgesteld, de raadsmemo hoogwateroplossing en ruimtelijke inrichting Koningin Wilhelminahaven vastgesteld.

Toelichting: 
Al lange tijd lopen de kades rond de KW-haven en Buitenhaven over. Dit gebeurt steeds vaker en leidt tot aantasting en verpaupering van een deel van het aanwezige erfgoed. Individuele oplossingen liggen niet voor de hand, alleen een structurele aanpak kan dit probleem verhelpen.

Bij hoogwater zijn de kades niet bereikbaar voor hulpdiensten. De Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) stelt als harde voorwaarde dat toevoeging van woningen, met geplande woningbouwontwikkelingen binnen het programma Rivierzone en mogelijke herontwikkeling van bestaande panden, alleen mag plaatsvinden als de kades (en daarmee de woningen) ook bij hoogwater berijdbaar en bereikbaar zijn. Om deze redenen heeft de gemeente, in afstemming met stakeholders uit het gebied, de regie genomen om onderzoek te doen naar een hoogwateroplossing. 

Het college heeft ingestemd met het schetsontwerp en bijbehorende beschermingshoogten en informeert de gemeenteraad hierover met een raadsmemo. 

Het schetsontwerp is opgesteld in samenwerking met de Stichting Nieuwe Haven. Zij kunnen zich vinden in het voorgestelde schetsontwerp. Het is een belangrijke mijlpaal voor de Rivierzone en KW-haven in het bijzonder. Zowel voor het bestaande erfgoed als de toekomstige nieuwbouw is het een belangrijke stap voor de lange termijn. Om deze stap mogelijk te maken is een bijdrage nodig van partijen in het gebied. Hierover gaan we met elkaar in gesprek in een uitgebreid participatietraject. 

Beantwoording artikel 34-vragen over Porthos-zaak en bouwen, bouwen, bouwen in Vlaardingen      
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van de Zande (VVD) over Porthos-zaak en bouwen, bouwen, bouwen in Vlaardingen vastgesteld.     

Toelichting: 
De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Voor bouwprojecten gold vanaf 1 juli 2021 een wettelijke bouwvrijstelling. Dat wil zeggen dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot bij de bouw geen vergunning nodig was. Bij de vergunningverlening werd gekeken naar de uitstoot bij het gebruik, dus als het project is opgeleverd.

Het college geeft aan geen direct inhoudelijke beperkingen voor woningbouwplannen te verwachten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Dat vooral vanwege de grote afstand van Vlaardingen ten opzichte van Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden) en de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden (emissieruimte).

Dit blijkt ook uit stikstofberekeningen die voor de woningbouwontwikkelingen in de Rivierzone zijn uitgevoerd. Vooralsnog handhaaft het college dan ook de woningbouwplanning uit het uitvoeringsprogramma: voor de periode 2022 t/m 2030 gemiddeld per jaar 470 woningen bouwen én circa 110 woningen per jaar slopen om te groeien naar 39.000 woningen in 2030.

Volwassenfonds Sport 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aansluitovereenkomst volwassenenfonds sport voor de periode 1 december 2022 tot en met 31 december 2023 aan te gaan. 

Toelichting: 
Het college heeft ingestemd met een voorstel om aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds biedt volwassenen met een beperkt inkomen of weinig financiële middelen de mogelijkheid om de contributie voor sportdeelname tot maximaal €250,- vergoed te krijgen. Er wordt in 2023 gestart met een pilot voor 100 volwassenen. Hierdoor kunnen we toetsen of dit initiatief leidt tot structureel hogere sport- en beweegdeelname van deze groep volwassenen.

Mandaatbesluit Wet open overheid en Wet inburgering aan SOW  
Het college van burgemeester en wethouders heeft het bijgevoegd mandaatbesluit met betrekking tot de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en de Wet inburgering 2021 vastgesteld. 

Toelichting: 
Het college heeft ingestemd met een voorstel om aan het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts mandaat te geven voor het uitvoering van de Wet open overheid (WOO) en de Wet inburgering 2021. Deze twee wetten vervangen de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet inburgering. In 2024 wordt naar verwachting de Gezamenlijke Regeling SOW aangepast. Dan worden deze wetten daarin opgenomen en kan het mandaat vervallen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Nieuwstraat 1 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

ingestemd dat er geen milieueffectrapport (MER) voor de realisatie van 16 woningen (omgevingsvergunning Nieuwstraat 1) hoeft te worden opgesteld,
ingestemd met het concept-m.e.r-beoordelingsbesluit.

Toelichting: 
De initiatiefnemer heeft een aanmeldnotitie opgesteld voor de realisatie van 16 appartementen op de locatie Nieuwstraat 1. Het voormalige bedrijfspand van Hosman Freres aan de Nieuwstraat 1 is door de initatiefnemer gekocht. Het gebouw is onderdeel van een gebouwencomplex dat loopt van de Oosthavenkade tot de Nieuwstraat. Het gebouw had als functie magazijn en groothandel van wijnen. Om de woningbouw mogelijk te maken wordt er een omgevingsvergunning planologisch afwijken opgesteld waarbij de mer-beoordeling een onderdeel is. De DCMR heeft de notitie beoordeeld en geconcludeerd dat er geen milieueffectrapport noodzakelijk is. 

Het college heeft dat advies overgenomen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor de diverse milieuaspecten zoals geluid, lucht en stikstof. Alle overige omgevingsaspecten komen aan de orde bij het bestemmingsplan. 

Antwoordbrief en raadsmemo n.a.v. brief Vlaardings Energiecollectief over afwijzen gemeentegarantie 
Het college van burgemeester en wethouders heeft: 

de antwoordbrief aan het Vlaardings Energiecollectief (VEC) over afwijzen gemeentegarantie vastgesteld, de raadsmemo over brief Vlaardings Energiecollectief over afwijzen gemeentegarantie vastgesteld.  

Toelichting: 
Het college heeft een antwoordbrief gestuurd aan het Vlaardings Energiecollectief (VEC) naar aanleiding van hun brief aan het college aan de gemeenteraad. In de brief uit het VEC hun ongenoegen over het afwijzen van een gemeentegarantie waarmee het VEC voor 50% mede-eigenaar had kunnen worden van de twee windturbines Oeverwind.

In de antwoordbrief van het college wordt uitgelegd dat de argumenten van het VEC om toch een gemeentegarantie of een lening te verstrekken, na grondige bestudering niet hebben geleid tot een ander standpunt: het is voor de gemeente op juridische en financiële gronden niet mogelijk om een gemeentegarantie of een lening te verstrekken. In de brief spreekt het college begrip uit voor de teleurstelling bij het VEC over de afwijzing.

Het college is nog steeds van mening dat de twee windturbines beschouwd moeten worden als 'van, voor en door' Vlaardingers. Dankzij de grote inzet van het VEC zijn Vlaardingers voor circa 20% mede-eigenaar, wordt op Vlaardings grondgebied duurzame energie opgewekt voor circa 5.000 huishoudens en wordt een gebiedsfonds gevormd waaruit duurzame initiatieven in Vlaardingen gefinancierd kunnen worden. Daarmee draagt dit initiatief bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2050 uitsluitend nog hernieuwbare energie te gebruiken. 

Omdat het college het VEC als een belangrijke partner ziet in de energietransitie hechten zij er grote waarde aan om de tijd en ruimte te nemen om uiteindelijk met elkaar weer vooruit te kunnen kijken en te bepalen hoe gezamenlijk opgetrokken kan blijven worden in deze grote opgave voor onze stad.  Het college nodigt het VEC dan ook uit om hierover in gesprek te gaan.

30-11-2022