Gedronken:
in kennelijke staat verkeren.
Openbare dronkenschap:
recht en gerechtigheid.

Volgens Cees Oosterom (CDA) is zijn alcoholgebruik tijdens het Loggerfestival niet vergelijkbaar met dat van Ben Trooster. De wethouder is met zijn piketdienst verantwoordelijk voor de veiligheid van Vlaardingen en Trooster als vergunninghouder voor het Loggerfestival.

Cees Oosterom: 'Het verschil is dat er in de vergunning van Ben Trooster expliciet stond dat hij op vrijdag t/m 23.00 uur en zaterdag t/m 22.00 uur niet mocht drinken. Dat was bekend. Daarbij werd mij door de politie verteld dat hij tweemaal de toegestane hoeveelheid op had. Ikzelf  heb het bij twee biertjes gehouden. Sowieso omdat dit na mijn ziekbed afgelopen winter op medische gronden beter is.'

Wethouder, in deze is je ziekbed kiezen als bijkomend verweer niet kies. Gewoon: ook u hebt gedronken. U was op dat moment verantwoordelijk voor de stad, maar hoefde niet te blazen. Uw hoeveelheid promillage is daardoor niet vastgesteld. Beide gedronken. Maar dronken?

Aan de stichting Halen en Brengen is op 16 juni een evenementenvergunning verleend. De brief aan stichting Halen en Brengen is gericht t.a.v. mevrouw A. M. Camphens. In die 36 pagina’s en 44 bijlage’s tellende vergunning en verleende ontheffingen ontbreken nu juist deze woorden, die wethouder Oosterom ter verdediging gebruikt. Opvallend in de evenementenvergunning is de mededeling "de nota voor de leges wordt u nog toegezonden". Dit, terwijl college en raad hebben besloten dat evenementenleges zijn afgeschaft. Foutje van een onzorgvuldige ambtenaar?

Met betrekking tot de 9 verleende ontheffingen, op basis van artikel 35 Drank- en Horecawet, staat in geen van de vergunningen expliciet dat ontheffingshouder geen alcoholhoudende drank tot zich zou mogen nemen.

Waarop zou burgemeester Jetten zich dan wel kunnen beroepen?

In de ontheffing Drank- en Horecawet staat dat op het festivalterrein geen sterke drank aanwezig mag zijn en aan het publiek mag worden verstrekt. Aan de ene kant een sterk punt voor burgemeester Jetten. Maar zoals Marc Anoniem zich afvraagt: 'Mag een burgemeester tijdens een dergelijk evenement wel drinken? Ik las dat ze de "schellevispekel" goed tot zich nam. Uiteindelijk is ze in geval van calamiteiten toch hoofd Politie en Brandweer.'

Helaas Marc Anoniem, jij geeft commentaar zoals vele anderen - vanachter een masker. Jouw vraag is suggestief.
   Mocht je het gelijk aan jouw kant hebben dat de burgemeester zich de Schelvispekel  goed liet smaken, had zij uit oogpunt van betrokkenheid kunnen beslissen in vertrouwen de leiding en verstrekkers te waarschuwen dat deze geste van promotie van deze sterk alcoholhoudende drank, ook al is het een Vlaardings en wereldwijd bekend product, op dat moment en op die plaats ongeoorloofd is. Op die manier handelen zou heel wat chiquer en begripvoller zijn geweest.
   Vanuit ambtelijke kring heeft men het verstrekken gedurende de verdere avond op zijn beloop gelaten. Pas tegen het eind van de avond zijn BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) gaan controleren en stelde de overtreding vast.

Pollie Anoniem, ook met een masker, geeft in haar commentaar een kinderlijk creatieve maar ongefundeerde oplossing: 'In zulke gevallen neemt de locoburgemeester, Arnout Hoekstra, de zaken waar voor de burgemeester.' 
   Een domme opmerking. Want wat, als volgens Dian Anoniem ‘Arnoutje’, vrij van piket, op een familiefeestje teveel rum-cola's heeft gedronken en daardoor ook onder invloed is?

Anders dan de Wegenverkeerswet, die aangeeft onder hoeveel invloed van drank je mag zijn om deel te nemen aan het verkeer, kent de Drank- en Horecawet deze regel niet. Wanneer je bij het deelnemen aan het verkeer (ook als fietser) en boven 0.5 promille blaast, ben je strafbaar voor de wet. Dat wil nog niet zeggen dat je dronken bent of onbekwaam. Aan de een valt na twee flessen wijn niets te merken en de ander wordt bij twee glazen wijn vrolijk.
   Talloze spreekwoorden en gezegdes omschrijven de status waarin je na drankgebruik kunt verkeren. De wetgever heeft duidelijk aangegeven hoeveel alcohol je mag nuttigen om aan het verkeer deel te mogen nemen. Om dat te controleren moet je blazen. Doe je het niet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

De Drank- en Horecawet bestaat uit andere regels. Artikel 21 / lid 6. Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. De grote vraag hierbij is, wat houd dat in: In kennelijke staat van dronkenschap?
   Het gaat hierbij om strafbare gedragingen. Je hoeft niet dronken te zijn om een strafbaar feit te plegen. In dit geval: Het in de vergunning gestelde dat verkopen of verstrekken van sterk alcoholhoudende drank niet was toegestaan.
   Dat de burgemeester mogelijk ook van de Schelvispekel genoten heeft, staat hier juridisch los van. Dat is meer een kwestie van moraal.

Gewoon alcoholhoudende drank nuttigen is juridisch gezien niet voldoende om strafbaar te zijn. Wel strafbaar is openbare dronkenschap. Waardoor het openbaar verkeer belemmerd wordt. Of gedrag van vandalisme vertonen, iemands veiligheid in gevaar brengen of iets doen waardoor anderen bijzonder voorzichtig moeten zijn om te zorgen dat geen ongelukken gebeuren. De wet zegt: "Strafbaar is hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt". Je kunt ook aangeschoten zijn of in een vrolijke, melige bui. Waar ligt de grens? Wanneer ben je zo dronken dat je strafbaar bent?
   De wet is hier niet duidelijk. Maar je bent strafbaar wanneer je je onder invloed van alcohol op de openbare weg bevindt.

Ook al doe je niets en ben je rustig, zit je op een bankje te slapen of leun je tegen een muur; je bent afhankelijk van de willekeur van een agent of je al dan niet bekeurd wordt. Je bent dronken wanneer een agent vindt dat je dronken bent. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal opmaken. Dan moet de politie af gaan op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap.

Wethouder Cees Oosterom en Ben Trooster droegen die avond een bijzondere verantwoordelijkheid.
   Wanneer het op vrijdag 23 juni om de veiligheid van de stad Vlaardingen en het Loggerfestival zou gaan (er werd immers gesproken over een ernstige vorm van terreurdreiging), zijn beide heren met hun alcoholgebruik even schuldig aan het in gevaar brengen van de Vlaardingse burger.
   Een dubbele hoeveelheid op hebben is een maatmeting die geldt voor de Wegen- en Verkeerswet. Deze manier van meten geldt niet voor vaststelling van ontheffingshouders in de zin van de Drank- en Horecawet, voor voetgangers die zich "in kennelijke staat bevinden" of waarop verdenking rust van vermoedelijk openbaar dronkenschap.

Zich te voet bevinden op de openbare weg, waarbij de uitvoerende macht je ervan verdenkt in kennelijke staat te verkeren en zonder dat daar aanleiding toe is je staande houden, brengt niet de verplichting met zich mee om mee te werken aan alcoholcontrole. Die medewerking is evenmin verplicht wanneer er mogelijk wel zichtbare of hoorbare feiten zijn die een "in kennelijke staat verkeren" doet vermoeden. Bijvoorbeeld zwalkend en lallend gedrag vertonen, wildplassen of ongewenste grappen maken tegenover een ambtenaar in functie. Het zijn redenen om je te verbaliseren en op te pakken om je roes op het politiebureau uit te slapen en je de volgende dag met een proces-verbaal naar huis te sturen.
   De verbalisant moet in zijn proces-verbaal de gemoedstoestand van de verdachte nauwkeurig en de omstandigheden waaronder geheel omschrijven. De rechter zal beoordelen of de gemoedstoestand waarin verdachte verkeerde er een is, die de openbare orde en veiligheid in gevaar heeft gebracht of dat sprake is geweest van openbare dronkenschap.

Met betrekking tot het Loggerfestival lijkt het erop dat bij de BOA’s het vizier gericht was op één persoon. Met betrekking tot het Loggerfestival is dat handhaving in enge zin. De blaastest is onterecht aan verdachte opgedragen en de uitslag onder niet wettelijk handelen verkregen. De uitslag van de blaastest is daardoor, tot aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ongegrond bewijsmateriaal wanneer het tot een rechtszaak gaat komen. Een raadenquête zou in overweging genomen kunnen worden om de onderste steen van eerlijkheid en oprechtheid boven water [...] te halen.

Dat wethouder Arnout Hoekstra ongefundeerd Ben Trooster in de verdachtenbank plaatst, is een flinke uitglijder.
   Dat de Drank en Horecawet verbiedt alcoholhoudend drank te nemen is onjuist. De opmerking dat door het ontkennen van feiten de beëdigde opsporingsambtenaren onrecht werd aangedaan, is niet ter zake doende. Als verdachte kun je niet gedwongen worden tegen jezelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. De wethouder met piketdienst had in dit geval ook verzocht moeten worden een alcoholtest te doen. Echter, net als in het geval van Ben Trooster, zou ook hij daartoe niet verplicht zijn. Een voetganger is, evenals een vergunninghouder, niet verplicht te blazen. Waarnemingen over "van in kennelijke staat" of verdenking van openbare dronkenschap hadden, volgens daarvoor geëigende procedures, door middel van het opmaken van een uitgebreid proces-verbaal moeten plaats vinden. Binnen dit kader is de blaastest niet het wettelijke toegestane middel.
   Of  zijn er inmiddels wetswijzigingen of toevoegingen in de Drank- en Horecawet wet die de columnschrijver onbekend zijn?

Alcohol consumeren onder bepaalde omstandigheden kan nogal wat gevolgen hebben voor je juridische positie. Zowel straf- als civielrechtelijk. Meestal pakt het alcoholgebruik goed uit en kan het een bijdrage zijn aan plezier en ontspanning. Maar soms kan het ook als een boemerang werken en heb je spijt dat je alcohol tot je hebt genomen.

Met betrekking  tot verantwoordelijkheid dragen voor stad en festival: De verantwoordelijke heren verkeerde beide "onder invloed". Wethouder Oosterom was vanwege de gemeente Vlaardingen aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn als vertegenwoordiger van Burgemeester Jetten. Piketdienst is een cruciale gemeentelijke functie voor het functioneren van de gemeentelijke rampenstaf en onverwachte crisisbeheersing. Die functie dien je niet "onder invloed" uit te voeren.

Niet hoeven te blazen, om vervolgens je eigen drankgebruik te bagatelliseren met de opmerking 'ik had maar twee biertjes gedronken' is achteraf moeilijk te controleren. Het is onredelijk om gelijktijdig de organisator van het feest, die een tomeloze inzet heeft getoond, direct in de verdachtenbank te plaatsen. De promillage uitslag geldt als ijkpunt voor de wegen- en verkeerswet. Niet voor de Drank- en Horecawet en niet voor voetgangers.

Het is onwaardig dat de wethouders Cees Oosterom (CDA) en Arnout Hoekstra (SP) zich in het openbaar zo hebben uitgelaten over de organisator van het Loggerfestival. De "Appels en Peren Meneer" loopt nog heel erg mank.


 


Auteur: Frans Kuil (Tekst), Archief (Fotografie)
Gepubliceerd: 05-07-2017
Aantal keer bekeken: 1746

Cees Oosterom de dans ontsprongen!