Zoeken

Cees Oosterom de dans ontsprongen!


Gedronken:
in kennelijke staat verkeren.
Openbare dronkenschap:
recht en gerechtigheid.

Volgens Cees Oosterom (CDA) is zijn alcoholgebruik tijdens het Loggerfestival niet vergelijkbaar met dat van Ben Trooster. De wethouder is met zijn piketdienst verantwoordelijk voor de veiligheid van Vlaardingen en Trooster als vergunninghouder voor het Loggerfestival.

Cees Oosterom: 'Het verschil is dat er in de vergunning van Ben Trooster expliciet stond dat hij op vrijdag t/m 23.00 uur en zaterdag t/m 22.00 uur niet mocht drinken. Dat was bekend. Daarbij werd mij door de politie verteld dat hij tweemaal de toegestane hoeveelheid op had. Ikzelf  heb het bij twee biertjes gehouden. Sowieso omdat dit na mijn ziekbed afgelopen winter op medische gronden beter is.'

Wethouder, in deze is je ziekbed kiezen als bijkomend verweer niet kies. Gewoon: ook u hebt gedronken. U was op dat moment verantwoordelijk voor de stad, maar hoefde niet te blazen. Uw hoeveelheid promillage is daardoor niet vastgesteld. Beide gedronken. Maar dronken?

Aan de stichting Halen en Brengen is op 16 juni een evenementenvergunning verleend. De brief aan stichting Halen en Brengen is gericht t.a.v. mevrouw A. M. Camphens. In die 36 pagina’s en 44 bijlage’s tellende vergunning en verleende ontheffingen ontbreken nu juist deze woorden, die wethouder Oosterom ter verdediging gebruikt. Opvallend in de evenementenvergunning is de mededeling "de nota voor de leges wordt u nog toegezonden". Dit, terwijl college en raad hebben besloten dat evenementenleges zijn afgeschaft. Foutje van een onzorgvuldige ambtenaar?

Met betrekking tot de 9 verleende ontheffingen, op basis van artikel 35 Drank- en Horecawet, staat in geen van de vergunningen expliciet dat ontheffingshouder geen alcoholhoudende drank tot zich zou mogen nemen.

Waarop zou burgemeester Jetten zich dan wel kunnen beroepen?

In de ontheffing Drank- en Horecawet staat dat op het festivalterrein geen sterke drank aanwezig mag zijn en aan het publiek mag worden verstrekt. Aan de ene kant een sterk punt voor burgemeester Jetten. Maar zoals Marc Anoniem zich afvraagt: 'Mag een burgemeester tijdens een dergelijk evenement wel drinken? Ik las dat ze de "schellevispekel" goed tot zich nam. Uiteindelijk is ze in geval van calamiteiten toch hoofd Politie en Brandweer.'

Helaas Marc Anoniem, jij geeft commentaar zoals vele anderen - vanachter een masker. Jouw vraag is suggestief.
   Mocht je het gelijk aan jouw kant hebben dat de burgemeester zich de Schelvispekel  goed liet smaken, had zij uit oogpunt van betrokkenheid kunnen beslissen in vertrouwen de leiding en verstrekkers te waarschuwen dat deze geste van promotie van deze sterk alcoholhoudende drank, ook al is het een Vlaardings en wereldwijd bekend product, op dat moment en op die plaats ongeoorloofd is. Op die manier handelen zou heel wat chiquer en begripvoller zijn geweest.
   Vanuit ambtelijke kring heeft men het verstrekken gedurende de verdere avond op zijn beloop gelaten. Pas tegen het eind van de avond zijn BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) gaan controleren en stelde de overtreding vast.

Pollie Anoniem, ook met een masker, geeft in haar commentaar een kinderlijk creatieve maar ongefundeerde oplossing: 'In zulke gevallen neemt de locoburgemeester, Arnout Hoekstra, de zaken waar voor de burgemeester.' 
   Een domme opmerking. Want wat, als volgens Dian Anoniem ‘Arnoutje’, vrij van piket, op een familiefeestje teveel rum-cola's heeft gedronken en daardoor ook onder invloed is?

Anders dan de Wegenverkeerswet, die aangeeft onder hoeveel invloed van drank je mag zijn om deel te nemen aan het verkeer, kent de Drank- en Horecawet deze regel niet. Wanneer je bij het deelnemen aan het verkeer (ook als fietser) en boven 0.5 promille blaast, ben je strafbaar voor de wet. Dat wil nog niet zeggen dat je dronken bent of onbekwaam. Aan de een valt na twee flessen wijn niets te merken en de ander wordt bij twee glazen wijn vrolijk.
   Talloze spreekwoorden en gezegdes omschrijven de status waarin je na drankgebruik kunt verkeren. De wetgever heeft duidelijk aangegeven hoeveel alcohol je mag nuttigen om aan het verkeer deel te mogen nemen. Om dat te controleren moet je blazen. Doe je het niet, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

De Drank- en Horecawet bestaat uit andere regels. Artikel 21 / lid 6. Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. De grote vraag hierbij is, wat houd dat in: In kennelijke staat van dronkenschap?
   Het gaat hierbij om strafbare gedragingen. Je hoeft niet dronken te zijn om een strafbaar feit te plegen. In dit geval: Het in de vergunning gestelde dat verkopen of verstrekken van sterk alcoholhoudende drank niet was toegestaan.
   Dat de burgemeester mogelijk ook van de Schelvispekel genoten heeft, staat hier juridisch los van. Dat is meer een kwestie van moraal.

Gewoon alcoholhoudende drank nuttigen is juridisch gezien niet voldoende om strafbaar te zijn. Wel strafbaar is openbare dronkenschap. Waardoor het openbaar verkeer belemmerd wordt. Of gedrag van vandalisme vertonen, iemands veiligheid in gevaar brengen of iets doen waardoor anderen bijzonder voorzichtig moeten zijn om te zorgen dat geen ongelukken gebeuren. De wet zegt: "Strafbaar is hij die zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevindt". Je kunt ook aangeschoten zijn of in een vrolijke, melige bui. Waar ligt de grens? Wanneer ben je zo dronken dat je strafbaar bent?
   De wet is hier niet duidelijk. Maar je bent strafbaar wanneer je je onder invloed van alcohol op de openbare weg bevindt.

Ook al doe je niets en ben je rustig, zit je op een bankje te slapen of leun je tegen een muur; je bent afhankelijk van de willekeur van een agent of je al dan niet bekeurd wordt. Je bent dronken wanneer een agent vindt dat je dronken bent. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal opmaken. Dan moet de politie af gaan op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap.

Wethouder Cees Oosterom en Ben Trooster droegen die avond een bijzondere verantwoordelijkheid.
   Wanneer het op vrijdag 23 juni om de veiligheid van de stad Vlaardingen en het Loggerfestival zou gaan (er werd immers gesproken over een ernstige vorm van terreurdreiging), zijn beide heren met hun alcoholgebruik even schuldig aan het in gevaar brengen van de Vlaardingse burger.
   Een dubbele hoeveelheid op hebben is een maatmeting die geldt voor de Wegen- en Verkeerswet. Deze manier van meten geldt niet voor vaststelling van ontheffingshouders in de zin van de Drank- en Horecawet, voor voetgangers die zich "in kennelijke staat bevinden" of waarop verdenking rust van vermoedelijk openbaar dronkenschap.

Zich te voet bevinden op de openbare weg, waarbij de uitvoerende macht je ervan verdenkt in kennelijke staat te verkeren en zonder dat daar aanleiding toe is je staande houden, brengt niet de verplichting met zich mee om mee te werken aan alcoholcontrole. Die medewerking is evenmin verplicht wanneer er mogelijk wel zichtbare of hoorbare feiten zijn die een "in kennelijke staat verkeren" doet vermoeden. Bijvoorbeeld zwalkend en lallend gedrag vertonen, wildplassen of ongewenste grappen maken tegenover een ambtenaar in functie. Het zijn redenen om je te verbaliseren en op te pakken om je roes op het politiebureau uit te slapen en je de volgende dag met een proces-verbaal naar huis te sturen.
   De verbalisant moet in zijn proces-verbaal de gemoedstoestand van de verdachte nauwkeurig en de omstandigheden waaronder geheel omschrijven. De rechter zal beoordelen of de gemoedstoestand waarin verdachte verkeerde er een is, die de openbare orde en veiligheid in gevaar heeft gebracht of dat sprake is geweest van openbare dronkenschap.

Met betrekking tot het Loggerfestival lijkt het erop dat bij de BOA’s het vizier gericht was op één persoon. Met betrekking tot het Loggerfestival is dat handhaving in enge zin. De blaastest is onterecht aan verdachte opgedragen en de uitslag onder niet wettelijk handelen verkregen. De uitslag van de blaastest is daardoor, tot aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ongegrond bewijsmateriaal wanneer het tot een rechtszaak gaat komen. Een raadenquête zou in overweging genomen kunnen worden om de onderste steen van eerlijkheid en oprechtheid boven water [...] te halen.

Dat wethouder Arnout Hoekstra ongefundeerd Ben Trooster in de verdachtenbank plaatst, is een flinke uitglijder.
   Dat de Drank en Horecawet verbiedt alcoholhoudend drank te nemen is onjuist. De opmerking dat door het ontkennen van feiten de beëdigde opsporingsambtenaren onrecht werd aangedaan, is niet ter zake doende. Als verdachte kun je niet gedwongen worden tegen jezelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. De wethouder met piketdienst had in dit geval ook verzocht moeten worden een alcoholtest te doen. Echter, net als in het geval van Ben Trooster, zou ook hij daartoe niet verplicht zijn. Een voetganger is, evenals een vergunninghouder, niet verplicht te blazen. Waarnemingen over "van in kennelijke staat" of verdenking van openbare dronkenschap hadden, volgens daarvoor geëigende procedures, door middel van het opmaken van een uitgebreid proces-verbaal moeten plaats vinden. Binnen dit kader is de blaastest niet het wettelijke toegestane middel.
   Of  zijn er inmiddels wetswijzigingen of toevoegingen in de Drank- en Horecawet wet die de columnschrijver onbekend zijn?

Alcohol consumeren onder bepaalde omstandigheden kan nogal wat gevolgen hebben voor je juridische positie. Zowel straf- als civielrechtelijk. Meestal pakt het alcoholgebruik goed uit en kan het een bijdrage zijn aan plezier en ontspanning. Maar soms kan het ook als een boemerang werken en heb je spijt dat je alcohol tot je hebt genomen.

Met betrekking  tot verantwoordelijkheid dragen voor stad en festival: De verantwoordelijke heren verkeerde beide "onder invloed". Wethouder Oosterom was vanwege de gemeente Vlaardingen aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn als vertegenwoordiger van Burgemeester Jetten. Piketdienst is een cruciale gemeentelijke functie voor het functioneren van de gemeentelijke rampenstaf en onverwachte crisisbeheersing. Die functie dien je niet "onder invloed" uit te voeren.

Niet hoeven te blazen, om vervolgens je eigen drankgebruik te bagatelliseren met de opmerking 'ik had maar twee biertjes gedronken' is achteraf moeilijk te controleren. Het is onredelijk om gelijktijdig de organisator van het feest, die een tomeloze inzet heeft getoond, direct in de verdachtenbank te plaatsen. De promillage uitslag geldt als ijkpunt voor de wegen- en verkeerswet. Niet voor de Drank- en Horecawet en niet voor voetgangers.

Het is onwaardig dat de wethouders Cees Oosterom (CDA) en Arnout Hoekstra (SP) zich in het openbaar zo hebben uitgelaten over de organisator van het Loggerfestival. De "Appels en Peren Meneer" loopt nog heel erg mank.


 


Auteur: Frans Kuil (Tekst), Archief (Fotografie)
Gepubliceerd: 05-07-2017
Aantal keer bekeken: 1796


Reacties

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Frans, je haalt wel heel dingen door elkaar en snijdt je betoog geen hout. Juridisch vergelijk je appels met peren. Indirect haal je het gelijkheidsbeginsel aan. Echter gelijke gevallen worden gelijk behandeld en ongelijke gevallen ongelijk. Daar wringt, schuurt en wringt je betoog ( of is het een oordeel?). Van Ben is onweerlegbaar juridisch aangetoond dat hij in strijd met voorwaarden van de vergunning gedronken heeft. Van de andere door jouw genoemde personen is dat niet het geval, althans is dat niet op die wijze aangetoond. Je beroep op het genoemde beginsel slaagt reeds daarom al niet,
Het aanhaken bij de Drank-en Horecawet, Wegenverkeerswet raakt kant nog wel. De norm is in casu neergelegd in de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Daaraan dient getoetst te worden en niet anders. Die norm is overtreden. Wat rechtens juist is ontbeert je betoog. Helaas. Etaleer geen ogenschijnlijk juridisch kennis maar spreek als betrokken Vlaardinger.

Door Tina Rossem op 5-7-2017 16:32:30

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Mag je in een vergunning eisen stellen, die niet conform de wet zijn?

Door Peter Joore op 5-7-2017 17:25:58

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Beste Tina, kun je mij tonen waar dat expliciet in de vergunning staat? En wat de valstrik betreft inzake 'onweerstaanbaar juridisch aangetoond' moet je de wet er maar goed op nalezen. Elke Nederlander word geacht de wet te kennen. Dus jij en ook ik!

Door Frans Kuil op 5-7-2017 17:55:44

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Een gemeente mag als lagere overheid en bestuursorgaan eisen / voorwaarden in een vergunning stellen. Er lijf met niets strijdig met de wet als in een vergunning wordt opgenomen dat er niet gedronken mag worden. A contrario : staat er in de hogere regelgeving dat er tijdens een evenement gedronken mag worden? Nee. Om reden van veiligheid/precedentwerking en voorbeeldfunctie lijkt me in dit geval een verbod voor de organisatie niet zo vreemd.
Frans, je vraagt mij naar de inhoud vd vergunning. Die ken ik niet en ik vaar op het kompas van wat ik lees en wat jezelf ala citaat vd wethouder aanhaalt. Gelet op je relaas doe jij hetzelfde. Werp ik een valstrik op? NEE, ik hoef de wet er niet op na te lezen om te concluderen dat jouw verwijzingen en toetsstenen we in dit geval niet toe doen omdat de vergunning in casu leidend is. Over de wijze waarop de vaststelling is gedaan kan geredetwist worden en dus of dat bewijs rechtmatig is verkregen of niet maar het gebruik staat vast.

Door Tina Rossem op 5-7-2017 19:12:27

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Beste Tina, Ik zou de wet er maar wel op na lezen. Dan geef je gefundeerder commentaar. Meten is weten, maar niet met verkeerde maten. Voor verdere discussie kan je mij bellen. Mijn telefoonnummer is bij de redactie bekend. Aan anoniem commentaar heb ik een bloedhekel! Dat omschrijf ik als achterbaks.

Door Frans Kuil op 5-7-2017 22:43:55

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Je klinkt verongelijkt alsof je je zin niet krijgt. Ik pas voor een discussie waarin iemand eenzijdig de regels bepaalt. Ik voel me echt geschoffeerd en miskend door je woorden en bejegening. Is dit het een compensatie van een gebrek aan juridische kennis? Ik ben onafhankelijk en probeer louter je inconsistente betoog te weerleggen. Het bestuursorgaan/gemeente heeft ogv de gemeentewet een bevoegdheid om een vergunning te af te geven en daar niet in algemene normen specifieke activiteiten toe te staan of niet toe te staan die zonder vergunning wel of niet zijn toegestaan.
Tot slot: aan wie/welke organisatie was de vergunning afgegeven? Juist! Ben maakt daarvan wel deel uit en de wethouder en burgemeester niet. Reeds om die reden misken je dat je indirecte beroep op het gelijkheidsbeginsel geen kans van slagen heeft.

Door Tina Rossem op 6-7-2017 07:37:34

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Beste Tina, je was vanmorgen wel erg vroeg op. Je eerste opmerking is geheel misplaatst. Aan je commentaar te zien voel je je erg aangesproken. Maar geef mij je jouw telefoonnummer of plaats waar ik je bereiken kan door aan de redactie. Dan zal ik contact met je opnemen om mijn zienswijze nog breder aan je te weerleggen. Durf je?

Door Frans Kuil op 6-7-2017 10:15:35

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Ik reageerde vroeg maar was al eerder op. Ik ga niet op je voorstel in. Deze discussie verdient het niet om louter bilateraal en in een achterkamer te worden gevoerd. Integendeel. Hij moet transparant zijn en zeker op een sociaal medium. In mijn keuze word ik niet geleid door durf maar door het bijdragen aan een evenwichtige en algemeen kenbare meningsvorming van de lezer. Dat doel bereik ik niet door één op één buiten het sociale domein een discussie aan te gaan.

Door Tina Rossem op 6-7-2017 12:46:28

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Tina, je hebt helemaal gelijk.
Frans, durf jij het wel aan?

Door Pollie op 6-7-2017 12:57:42

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Jazeker, De Burgerzaal van het stadhuis is prachtig neutraal terrein.

Door Frans Kuil op 6-7-2017 13:26:15

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Je durft niet op deze site verder inhoudelijk met Tina op de zaak in te gaan. Jammer, maar aan de andere kant kwam er weinig zinnigs van jouw kant meer naar boven

Door Pollie op 6-7-2017 13:34:18

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Pollie,Je houdt er een 'laag bij de grondse' mentaliteit op na. Ik vermoed dat beide namen schuilnamen zijn zowel Pollie als Tina Rossem. Maar wie verder met Pollie discussiëren wil: Pollie is te bereiken onder het volgende emailadres. po@dsv.nl

Door Frans Kuil op 6-7-2017 16:26:52

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Frans, dit is onder de gordel, onfatsoenlijk en nodigt niet uit tot verdere discussie.Ik word misselijk van je insinuatie en ongevraagd en zonder toestemming vrijgeven van email-adres van een lezer.Ik ben Tina en niet Pollie v.v, noch ken ik haar. De kracht van een dialoog zit niet in het tonen van een gezicht en evenmin in suggesties. Feiten mogen weerlegd worden, meningen zijn vrij, transparantie is een democratie eigen maar jij bent aan het straatvechten, ordinair, maakt het persoonlijk. Bah!

Door Tina Rossem op 6-7-2017 16:47:08

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Ik voeg daar nog aan toe dat jezelf de kwestie die je opwierp monddood maakt tenzij je geen tegenspraak duldt. Alleen dan zijn je felle reacties en wangedrag verklaarbaar. Ik noem dat autoritair gedrag doorspekt van arrogantie en betweterij, althans getuigt het niet van een openstaan en ontvankelijk zijn voor andersdenkenden.

Door Tina Rossem op 6-7-2017 16:53:26

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Frans, iemand doxxen is laag bij de grond.

Niet zulke fijne types zijn jullie, Peter en Frans, en ook zelf staan jullie niet zo open voor discussie, dat blijkt wel weer. Vanaf dit platform een grote mond opzetten tegenover iedereen, maar absoluut niet tegen een beetje kritiek daarop hebben? Dat is kinderachtig.

Ik hoop dat jullie Tina, die ik niet ken, wel met rust kunnen laten

Door Pollie op 6-7-2017 18:19:25

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

In de inbox:
Pollie.
Sociale media is de doodsteek voor een conflict het zorgt voor verdere escalatie en niet tot een de-escalatie aldus reageerde iemand op sociaal media vandaag.
''In de liefde en in vriendschappen zijn drie dingen belangrijk: Respect, Begrip en Vergeving.'' leerde ik van Sonia Pereira.
Leren luisteren open staan om een gesprek te willen voeren. Een dialoog tussen slechts enkele personen is de doodsteek voor meningsvorming. Zorgt voor escalatie, niet voor de-escalatie, zo las ik vandaag op sociaal media.

Pollie, gezien je bijzondere politieke interesse, zal je de debatten rondom de voorjaarsnota van Vlaardingen vast gevolgd hebben.
Een ingediende motie ging om het tot het komen van een stadsvisie voor Vlaardingen. In bescheidenheid ga ik ervan uit dat mijn studie over 'De toekomst van de stad Vlaardingen' daar een voedingsbodem voor is geweest.
Als 'leesvoer' doe ik je mijn brief aan college en raad, maart jl., met plezier toekomen.
Met vriendelijke groet.
Frans Kuil

Door Pollie op 7-7-2017 11:40:18

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

@Pollie,ik ben jaloers.Ik mis dit soort berichten node.De verzender/schrijver lijkt veel te lezen.Spijtig genoeg blijken het geen leermomenten voor de opsteller van de email.En bescheidenheid is hem ook niet vreemd, gelet op de 2e alinea, derdelaatste volzin. Dank voor het publiekelijk delen van dit bericht. Ik blijf leren maar nog meer verbazen.

Door Tina Rossem op 7-7-2017 14:20:11

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Ja, Frans leest veel en schrijft veel, maar begrijpt niet zo veel van wat hij leest en schrijft.
Voorbeeldje:
'Een dialoog tussen slechts enkele personen is de doodsteek voor meningsvorming', citeert Frans, terwijl hij zelf de publieke discussie op deze site uit de weg gaat.

Door Pollie op 7-7-2017 14:36:10

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Juist de passage die je aanhaalt, viel ik over of liever viel ik van achterover en meer in het bijzonder omdat hij de dialoog met in de Burgerraadszaal wil aangaan als een bilateraaltje. Het laatste lijdt uitzondering als hij publiek had uitgenodigd. Dat laatste is illusoir.

Door Tina Rossem op 7-7-2017 15:18:56

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Ik heb ook maar eens nagekeken waar Frans de mosterd vandaan gehaald heeft. Sonia Pereira is dus een (tv-)medium. Niet bepaald de juiste soort persoon om je door te laten adviseren, blijkt maar weer.
Damage control heb je nodig, Frans!

Door Pollie op 7-7-2017 15:48:42

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Oh, en voordat Frans mij/ons ervan gaat betichten een mono/dialoog met me/onszelf op te hangen hier, ik ken Tina pas sinds eergisteren van deze site, we zijn 2 aparte identiteiten, maar ik denk dat ik een echte soulmate gevonden heb!

Door Pollie op 7-7-2017 15:56:59

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

En ik maar denken dat Sonia Pereira een filosofe is. Jij, ik , wij zijn twee verschillende natuurlijke personen die elkander hier troffen. Denk idd dat wij op dezelfde golflengte zitten en uitzende.Ik heb zeker niet de intentie om een front tegen Frans te vormen, zoek ook geen medestanders om mijn mening te delen. Heb louter de pijnpunten in het betoog van Frans willen benoemen en dat nog ondersteund door een motivering ook. Niets meer en niets minder!

Door Tina Rossem op 7-7-2017 16:03:45

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Ben het weer roerend met je eens Tina. Ik laat het er verder bij, tenzij Frans weer een aanslag op mijn privacy doet, dan doe ik daar weer integraal verslag van op dit medium.
Prettig weekend!

Door Pollie op 7-7-2017 16:09:38

Re: Cees Oosterom de dans ontsprongen!

Eigenlijk kijk ik wel uit naar een nieuw integraal verslag. Ik sluit dit hoofdstuk/boek. Ook jij goed weekend!

Door Tina Rossem op 7-7-2017 16:21:42
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Cees Oosterom de dans ontsprongen!

© De Vlaardinger  |  Inloggen