Zoeken

Primeur: 'Zwaluwen midden in de samenleving'

Maatschappelijk jaarverslag v.v. Zwaluwen

Ruim 1,5 jaar geleden zette v.v. Zwaluwen Vlaardingen onder de titel ‘Zwaluwen 2.0’ een nieuw beleid in. Een beleid gericht op het verenigingsleven, waarbij er ‘samen’ gewerkt wordt aan een vereniging die midden in de samenleving staat.  Ondertussen is er veel bereikt en kan de club, als één van de eerste amateur voetbalverenigingen, met trots de eerste versie van het maatschappelijk jaarverslag presenteren.

Juist sport kan worden ingezet om maatschappelijke veranderingen te verwezenlijken. Voetbal kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Zo zet de v.v. Zwaluwen Vlaardingen zich in voor een kruisbestuiving tussen voetbal en maatschappij, ook om op deze manier eventuele sociale problemen op te lossen.

Zwaluwen stelt zijn clubhuis ‘open’ voor de buurt, en gebruikt de sterke maatschappelijke rol in de eigen wijk en gemeenschap en zetten zich in voor hun leden, wijkbewoners en sociale thema’s in de wijk. De voetbalvereniging als buurthuis van de toekomst. Zwaluwen Vlaardingen vervult op deze manier een belangrijke rol in de wijk & is meer dan alleen voetbalvereniging. Een mooi neveneffect is, dat de onderlinge band tussen de leden is versterkt, die met het eerste elftal is gegroeid en dat het aantal vrijwilligers en sponsoren is toegenomen.

Van de maatschappelijke activiteiten die we afgelopen seizoen hebben ontplooid doen doet de club in bijgaand document verslag.

***

1 v.v. Zwaluwen Vlaardingen midden in de Samenleving
De voetbalsport in het algemeen en voetbalverenigingen in het bijzonder vormen één van de grootste sociale netwerken van Nederland. Als geen andere sport heeft voetbal het vermogen om mensen te betrekken, bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen, te verbinden. Daardoor is voetbal een prachtig bindmiddel voor een sterke en hechte samenleving. Er is meer te winnen dan de wedstrijd. Voetbal helpt de maatschappij, de maatschappij verrijkt het voetbal. Wij als v.v.Zwaluwen willen onze verantwoordelijkheid hierin nemen en hebben dan ook een zeer actief maatschappelijk beleid. Wij geloven dat we door ons netwerk, kennis en faciliteiten samen met maatschappelijke partners kunnen bijdragen aan onze missie “Samen bereik je meer dan alleen” (dat wil zeggen: verbinden, ontwikkeling, plezier, winnen, voor iedereen).

Het complex van de v.v.Zwaluwen Vlaardingen speelt hierin een belangrijke rol. Veel (jeugd)leden zien hun vereniging dan ook als hun tweede thuis. Een gezellige kantine, velden waar onbezorgd op gespeeld kan worden en goede faciliteiten die wij onderhouden zoals we dat thuis ook zouden doen. Uiteraard blijft voetbal en het plezier wat daar aan ontleend wordt het hoofddoel, maar v.v.Zwaluwen wil meer zijn, en is meer. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn er ook voor de wijk. Met het sociaal team Holy, het wijkteam, de wijkagent, vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen Waterweg Wonen en Samenwerking, vertegenwoordigers van bewonersverenigingen etc. is geïnventariseerd welke behoeften er leven. Onder meer het organiseren van koffie ochtenden waarbij wijkbewoners elkaar ontmoeten voor een praatje en het leggen van een kaartje, bridgeclubs en het gebruik van de vergaderfaciliteit door bewonersverenigingen liggen daarbij in het domein dat door onze vereniging kan worden ingevuld. Tevens kwam uit deze inventarisatie naar voren de behoefte aan aandacht voor mensen en met name kinderen met een sociale achterstand. Er bleek een grote groep kinderen niet te kunnen sporten omdat thuis de middelen ontbreken voor de aanschaf van sportkleding en het voldoen van lidmaatschapsgelden. Daarnaast verkeren nogal wat kinderen in een sociaal isolement door problematische thuissituaties.

Verder worden in de wijk Holy initiatieven ontplooid om sport- en beweegaanbod in de wijk te organiseren. Daarnaast is veiligheid en zich geborgen voelen ook een belangrijk thema. Ook hier willen wij als vereniging een voorname rol spelen. Juist sport en bewegen kan worden ingezet om maatschappelijke veranderingen te verwezenlijken. De v.v.Zwaluwen Vlaardingen stelt zijn accommodatie “open” voor de buurt; voetbalvereniging als buurthuis van de toekomst. Het DFDS Kids-voetbal evenement was een perfect voorbeeld van hoe een perfecte samenwerking kan leiden tot een geweldige dag voor de hele omgeving, en dus niet alleen voor de leden van Zwaluwen! Meer dan 300 kinderen die samen een geweldige dag beleefden. Mogelijk gemaakt door verenigingsmensen, ouders, vrijwilligers, sponsoren, maatschappelijke organisaties en met name door samen keihard werken aan een gezamenlijk doel. “Samen bereik je meer dan alleen”.

Onze rol in de samenleving zoals hierboven beschreven hebben wij in de nu volgende hoofdstukken geconcretiseerd.

2 Samen met maatschappelijke instellingen
De v.v. Zwaluwen is actief bezig met zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit is voor ons de manier om iets terug te geven aan de samenleving. Er wordt daarmee expliciet gewerkt aan onze positie in de maatschappij als sportvereniging. De v.v.Zwaluwen is hiervoor met enkele bekende regionale sociaal betrokken organisaties een samenwerking aangegaan met als doel de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en deze ook bij onze leden zichtbaar te maken . Een middel die wij vaak hanteren is het verbinden van verenigingsactiviteiten aan een goed doel. Voorbeelden hiervan zijn : Super Saturdays, het bedrijventoernooi, de familiedag en het Zwaluwen Open, het jaarlijkse golftoernooi voor de zakelijke relaties van de vereniging. Ook tijdens deze dagen is er aandacht voor het maatschappelijke belang van en de verantwoordelijkheid als vereniging.

2.1 De SpringFoundation Vlaardingen
De v.v.Zwaluwen is in 2016 een samenwerking voor 2 jaar aangegaan met de Spring Foundation Vlaardingen. Spring Foundation is een netwerkclub die tot doel heeft om de sociale armoede in Vlaardingen te bestrijden. Dat doen zij door het organiseren van allerlei activiteiten en projecten. Concreet, met direct resultaat! Door deze samenwerking spelen er nu bijvoorbeeld 3 jeugdteams met Spring Foundation Vlaardingen tenues en is het eerste elftal ook ambassadeur en dragen zij met trots het logo op de mouw van hun thuisshirt. Op deze manier wil v.v.Zwaluwen extra aandacht creëren voor de Spring Foundation Vlaardingen, dit niet alleen voor de leden en bezoekers van de vereniging, maar ook voor de sponsoren. Ook worden er kleding inleveracties georganiseerd waarbij alle kleding geschonken wordt aan de Foundation. Door de samenwerking hopen wij onze leden meer te betrekken bij de sociale problematiek in onze directe omgeving. Betrokkenheid die zich uit in financiële bijdragen en door actieve betrokkenheid bij het inzamelen en verdelen van gebruikte kleding en schoenen.

2.2 Haringkoppen Verbinden
Zwaluwen is het afgelopen jaar ook een verbinding aangegaan met Haringkoppen Verbinden. Haringkoppen Verbinden heeft tot doel het imago van Vlaardingen te verbeteren en mensen, bedrijven en steden dichter tot elkaar te brengen. De stichting heeft als doel het bevorderen van de haring als icoon en trots van de stad en staat voor de collectieve promotie van Vlaardingen d.m.v. beeldende kunst, waarbij o.a. het ondersteunen van instanties, initiatieven en stichtingen die activiteiten ontplooien in de verbindende sector en mensen bij elkaar brengen en instanties die tot doel hebben Vlaardingen op de kaart te zetten als Haringstad en ambassadeurs van de stad alsmede het ondersteunen van Goede Doelen met een verbindende factor. Op en rondom het complex van de v.v. Zwaluwen zijn de verschillende haringen duidelijk zichtbaar . Daarnaast was Maurice Wiegman aanwezig tijdens de grote sponsoravond van v.v.Zwaluwen op dinsdag 29 november 2016. Door een spierziekte is hij sinds 2004 verlamd vanaf zijn onderrug, waardoor hij nu aan een rolstoel gebonden is. Maar ondanks dat zijn lijf niet altijd meewerkt, gaat Maurice elke dag weer op zoek naar nieuwe doelen en uitdagingen.

3 Samen met de wijk in beweging
3.1 Gratis lidmaatschappen
Om kinderen die door de thuissituatie niet in staat zijn lid te worden van onze vereniging en samen met hun klas- of buurtgenoten actief deelnemen aan onze verenigingsactiviteiten biedt de v.v Zwaluwen 10x gratis lidmaatschap aan jeugdleden die worden voorgedragen door de Rotary dan wel het wijkteam Holy. Om ervoor te zorgen dat ook de aanschaf van sportkleding en –schoeisel geen belemmering hoeft te vormen, werken we samen met de stichting Spring Foundation aan het inzamelen van nog goede maar te klein geworden (voetbal)kleding en –schoenen. Dan wel schaffen wij kleding aan voor deze jongeren, zodat zij volledig kunnen integreren binnen de vereniging. Deze jongeren worden daarnaast begeleid en waar mogelijk is er ondersteuning richting de thuissituatie. Beste uitkomst van deze gratis lidmaatschappen is dat er mede door de hulp van Zwaluwen gezinnen in een betere situatie komen waardoor er weer plek komt voor een nieuw gratis lidmaatschap.

3.2 Open accommodatie
We houden ons complex “open” voor de jeugd uit de wijk. Ze kunnen binnen lopen om zelf een partijtje te voetballen. Deze openstelling volgde na een lange discussie die ook landelijk gaande is. Een groot aantal verenigingen heeft de afgelopen tijd vanwege vernielingen besloten hun complex buiten de trainingsuren gesloten te houden. Wij hebben gemerkt dat er in de wijk zo’n behoefte is, dat in het kader van onze maatschappelijke rol wij hebben besloten ons complex zoveel mogelijk open te houden. Het urencontract van onze complexbeheerder is uitgebreid alsmede zijn verantwoordelijkheden.

De hierboven beschreven openstelling van ons complex past binnen de initiatieven om in de wijk te komen tot sport- en bewegingsinitiatieven. Met de gemeente zijn discussies gaande over buurtsportcoaches die op de scholen en in de wijk kinderen proberen te activeren om te gaan sporten. In de wijk zal dan een adequaat sportaanbod moeten worden ontwikkeld. Onze vereniging wil daar een rol inspelen. Onze accommodatie ligt centraal in de wijk en wij beschikken met 4 velden (waarvan 2 kunstgras) over prima faciliteiten. Het bijhouden van deze activiteiten vereist wel een grote inspanning met name door onze vrijwilligers van de dagploeg die elke week keihard werken om te zorgen dat de accommodatie geschikt is voor alle bezoekers.

Onze complexbeheerder kan daar het komende jaar een coördinerende rol in vervullen. Onder andere in het beschikbaar houden van spelmiddelen en het inhuren van sportinstructeurs (stagiaires van sportopleidingen, beschikbare jeugdtrainers van onze vereniging etc.). Daarnaast zal hij een belangrijke rol spelen in het toezicht houden.

Uiteindelijk zal bij het succesvol blijken van deze activiteiten in overleg met de gemeente worden onderzocht hoe één en ander ingevuld kan worden met een combifunctionaris aangesteld en gefinancierd uit de Impuls regeling.

3.3 Maatschappelijke Voetbalschool
Op 25 april 2017 organiseerde Zwaluwen het Kids-voetbal evenement. Het werd een fantastische dag mede dankzij de ondersteuning van trainers en vrijwilligers van Voetbalschool Maréchal Unité. De samenwerking beviel zo goed dat besloten is de handen blijvend ineen te slaan. Juist de maatschappelijke doelstellingen van deze organisatie, in combinatie met het voetbal, past bij de nieuwe richting van Zwaluwen.. Voetbalschool Maréchal Unité is gestart in 2015 door mensen die vonden dat ze vanuit hun verantwoordelijkheid voor de samenleving het verschil wilden maken. Een mooi ideaal maar wat ga je dan doen ..?... Bij voorbaat stond vast dat het iets met sport zou zijn want sport is dè manier om mensen uit verschillende culturen en milieus bij elkaar te brengen. Gekozen werd voor voetbal omdat het een teamsport is die zorgt voor een gezamenlijk doel en saamhorigheid. Verschillen in achtergrond of religie spelen dan geen rol. Uiteindelijk werd het een voetbalschool maar wel een bijzondere.

In de doelstelling van Maréchal Unité is talentontwikkeling natuurlijk erg belangrijk. Daarin loopt parallel met andere voetbalscholen. Het bijzondere zit er in dat Maréchal Unité in de opleiding nadrukkelijk ook richten op je rol in de maatschappij. Op leren omgaan met normen en waarden en bovenal op respect voor elkaar en anderen. Maréchal Unité vindt bovendien - en daarin onderscheidt Maréchal Unité zich van anderen - dat wat het betaald voetbal aan scholing en vorming doet voor jonge talenten, bereikbaar moet zijn voor àlle kinderen. Daarom biedt Maréchal Unité naast voetbal en persoonlijke aandacht/begeleiding, ook zaken als vervoer op maat van leerlingen en huiswerkondersteuning zijn onderdeel van het programma.

Zwaluwen is voor het komende seizoen een verbinding aangegaan met Maréchal Unité en de eerste clinics zijn een feit. Daarnaast zullen wij gezamenlijk verder de samenwerking uitbreiden met het oog om de jeugd in onze wijk ontspanning en beweging aan te bieden in een sociaal maatschappelijk context.

3.4 De jeugd voetbalclinic vv Zwaluwen

Zwaluwen blijft een voetbalvereniging en daarom in dit hoofdstuk ook extra aandacht voor het hierboven genoemde Zwaluwen Kids-voetbal event. Het afgelopen jaar werd dit event mogelijk gemaakt door DFDS Vlaardingen. Een dag georganiseerd niet alleen voor de jongens en meisjes van Zwaluwen, maar voor de hele regio. Met meer dan 300 kinderen was deze dag van begin tot eind een groot succes! Zwaluwen als vereniging zijn voor Vlaardingers (en vele Schiedammers). Een club waar iedereen met elkaar omgaat, ongeacht je afkomst of achtergrond. Het gaat om ‘samen’ werken aan succes met plezier. Juist deze dag was een voorbeeld van het nieuwe Zwaluwen! Gericht op de jeugd en een vereniging die zijn vereniging open stelt voor zijn omgeving. Het weer werkte gelukkig mee en de kinderen kregen de gehele dag een mooie programma voorgeschoteld. Diverse voetbaloefeningen, een funpark , muziek, eten en drinken en als hoogtepunt een optreden van PannaKoning Jeand Doest.

4 Samen sociaal verantwoordelijkheid

4.1 Begeleiding leden & mensen vanuit de omgeving met sociale achterstand
Bestuursleden en sectieleiders hebben een verantwoordelijkheid bij het begeleiden van kinderen met een sociale achterstand. We hebben inmiddels ervaren wat extra aandacht (een maandelijks gesprek van een bestuurslid met een aantal leden die sociaal ongewenst gedrag vertonen) oplevert. Trainers en elftalleiders krijgen speciale instructies hoe eenzame kinderen ‘er tussenuit te halen’ en op hoe ze meer bij de groep te betrekken. We creëren een sfeer waar iedereen zich veilig voelt. Op ons complex zijn er continue mensen aanwezig, aangestuurd door de complexbeheerder. Het gaat er om dat iedereen in perfecte harmonie zijn hobby kan uitoefenen en dat ons terrein open staat voor jong en oud. Daarnaast is een veilige omgeving van belang om tot prestaties te komen. Een veilige omgeving leidt tot betere ontwikkeling en prestaties. In een veilige omgeving durven mensen, spelers en begeleiders zichzelf te zijn, uit te komen voor hun mening, fouten te maken, creatief te zijn, feedback te geven, uit te blinken en uitdagingen aan te gaan. Daarom is het creëren van een veilige omgeving erg belangrijk. In een veilige omgeving voelt iedereen zich thuis en krijgt de ruimte zich te ontwikkelen. Dit geld ook voor Zwaluwen!

4.2 Maatschappelijke stages
Regelmatig worden we benaderd door studenten van VMBO tot Hogeschool om bij ons stage te mogen lopen. Via ons bestuurslid HR verloopt de aanvraag en kijken wij of wij een zinvolle plaats aan de leerling/student kunnen bieden. Met name de leerling vanuit het VMBO heeft moeite met het zoeken en vinden van een stageplek en die worden door Zwaluwen geholpen. Onze complexbeheerder is er dagelijks en dat maakt dat we de leerlingen adequaat kunnen begeleiden in hun opdrachten. Vaak zijn die van administratieve aard of geheel vrijblijvend en dan zijn er voldoende taken binnen de dagelijkse werkzaamheden waar de leerlingen hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Studenten van HBO melden zich afgelopen seizoen ook vaak en wij bemiddelen hen dan naar bedrijven die wij binnen ons sponsornetwerk hebben.

4.3 Dagcentrum Ipse de Bruggen
Op vrijdagochtend begeleiden we mensen met een verstandelijke beperking. Ipse de Bruggen - Scala is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum ligt ongeveer 500 meter bij ons complex vandaan. Samen met de begeleider vanuit Ipse de Bruggen, wordt door een tweetal vrijwilligers van onze vereniging wekelijks 7 cliënten een zinvolle dagbesteding aangeboden.
Daarnaast wil Zwaluwen ook daadwerkelijk iets terug doen voor de mensen van Ipse de Bruggen. Dit seizoen is onze dagploeg op stap geweest met een 7-tal cliënten van Ipse de Bruggen - Scala Vlaardingen. Zwaluwen is deze mensen dan ook bijzonder dankbaar voor hun hulp en heeft als tegenprestatie een dagje Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo voor hen georganiseerd. Natuurlijk niet alleen een bezoek aan de velen dieren maar ook met gezellige lunch. Een dag waar iedereen tevreden op terug kijkt.

Ook het komende seizoen zal er een voortzetting zijn van deze samenwerking. Iets waar wij als Zwaluwen enorm trots op zijn.

4.4 Wijkcongres Vlaardingen Holy zuid
Vroeg op en samen aan de gang! Dit was de bijeenkomst waar men informatie kon halen, brengen, delen met andere betrokkenen bij de wijk HOLY zuid. En over het zoeken, vinden en benutten van energie in de wijk. Een initiatief van Zwaluwen in samenwerking met het Wijkteam en Minters.
Doelstelling van het wijkcongres 2017 was om te weten welke organisaties ook actief zijn in Holy-zuid; waar staat men voor en wat kunnen we voor elkaar betekenen. Zodat we met elkaar leefbaarheid en betrokkenheid vergroten dan wel verbeteren.

Het gaat erom om anderen te leren kennen die relevant zijn voor mijn organisatie, werk, de bewoners & de cliënten. Samen meer kennis genereren over de wijk, problematiek, activiteiten en het aanwezige aanbod hebben de jongeren en ouderen. Zwaluwen zal actief mee werken aan deze gezamenlijke doelstellingen door o.a. het faciliteren van dit soort bijeenkomsten en coördineren van de samenwerking. Dit om te komen tot een sociale kaart.

5 Samen in de wijk
Ons complex is grotendeels gefinancierd met gemeenschapsgeld. Wij vinden het dan ook niet meer dan normaal dat dit complex dan ook buiten de uren dat het in gebruik is door onze vereniging beschikbaar moet zijn voor die gemeenschap. Daar wordt inmiddels intensief gebruik van gemaakt. Zo hebben we 2 inloopochtenden waar mensen uit de wijk elkaar ontmoeten bij een bakje koffie en een spelletje. Gemiddeld maken daar 20 mensen per ochtend gebruik van. Gezien de belangstelling hiervoor verwachten wij binnenkort de derde ochtend open te stellen. Daarnaast zijn er een tweetal kaartmiddagen. Hier maken ongeveer 40, veelal ouderen, wekelijks gebruik van. Bovendien wordt de vergaderzaal regelmatig gebruikt door het wijkteam, bewonersverenigingen. Het organiseren van het wijkcongres Vlaardingen Holy Zuid is een voorbeeld van Zwaluwen als ontmoetingsplaats in de wijk.

6 Vooruitblik 2017-2018
Wij gaan door op de ingeslagen weg. Het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leden en vrijwilligers stimuleren ons hier in. Bovendien krijgen we terug van de omgeving dat men onze inzet waardeert en dat zij effect hebben. Naast de continuering van het genoemde beleid is het onze ambitie om activiteiten voor ouderen in de wijk aan te bieden. Het gevaar dat deze groep te weinig beweegt en dat zij in een sociaal isolement komen is dermate groot dat wij van plan zijn om te starten met “walking Football” en bewegingsvormen die binnen ons complex uitgevoerd kunnen worden

Maar er is meer: v.v.Zwaluwen is voor het komende seizoen een verbinding aangegaan met de stichting ‘geDreven4SUC6’. Deze Stichting heeft tot doel: het organiseren van activiteiten en projecten, welke er op gericht zijn om baten te verkrijgen, waarmee het mogelijk zal zijn om geldelijke steun te verlenen aan behoeftige personen en/of instellingen met een ideëel doel. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven van goederen en financiën, het organiseren van activiteiten gericht op het bereiken van haar doelstelling en het onderhouden van contacten en het samenwerking met instellingen en personen die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven, dan wel die de stichting bij de verwezenlijking van het doel behulpzaam kunnen zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk, (overtollige) baten zullen worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling. Het komende seizoen zal één van de befaamde ‘SuperSaturdays’ van vv Zwaluwen Vlaardingen in het teken staan van geDreven4SUC6 in de vorm van een benefiet dag gekoppeld aan de Daniel den Hoed stichting. De recettes zullen ten baten komen aan deze stichting als ook een deel van de omzet van de dag. Daarnaast zal er in samenwerking met geDreven4SUC6 gekeken worden naar activiteiten deze dag met als doel om geld binnen te halen voor deze stichting. De Daniel den Hoed Stichting haalt geld op voor meer wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Het doel is dat iedere patiënt een unieke behandeling op maat krijgt, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten.

Tevens is de v.v. Zwaluwen voor het komende seizoen een verbinding aangegaan met Meréchal Unité. Voetbalschool Maréchal Unité is gestart in 2015 door mensen die vonden dat ze vanuit hun verantwoordelijkheid voor de samenleving het verschil wilden maken. Het bijzondere zit er in dat Meréchal Unité in de opleiding nadrukkelijk ook richten op je rol in de maatschappij. Op leren omgaan met normen en waarden en bovenal op respect voor elkaar en anderen. De eerste clinics zijn inmiddels gestart. Daarnaast zullen wij gezamenlijk verder de samenwerking uitbreiden met het oog om de jeugd in onze wijk ontspanning en beweging aan te bieden in een sociaal maatschappelijk context.

7 Financiële verantwoording
We geloven dat een (voetbal)vereniging een oplossing kan bieden voor een veelheid aan maatschappelijke problemen, en kan fungeren als katalysator van ontwikkelingen op het gebied van integratie, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Vanuit die overtuiging spannen wij ons dagelijks in om een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving. v.v.Zwaluwen is meer dan ooit overtuigd van het belang van sport voor onze samenleving.

De activiteiten genoemd in dit jaarverslag hebben natuurlijk ook geld gekost. Een investering met een resultaat waar we trots op zijn. Voor een groot gedeelte is dit bedrag tot stand gekomen dankzij doelsponsoring door DFDS, Rabobank, gemeente Vlaardingen, anonieme charitatieve instellingen en natuurlijk via de reguliere sponsoring. Wij zijn deze instanties, instellingen en bedrijven bijzonder dankbaar. Wilt u een uitgebreide specificatie van de financiële verantwoording laat ons dat dan weten dan sturen wij u deze toe.

8 Onze sponsoren
Zonder onze sponsoren zouden wij onze maatschappelijke doelstellingen niet waar kunnen maken. Dit jaarverslag is voor ons als vereniging een mooi moment om ‘allen’ die onze vereniging gesteund hebben gesteund hierbij van harte te bedanken. Dit zijn er het afgelopen jaar velen geworden! Van groot tot klein vonden wij draagvlak voor het nieuw ingeslagen beleid. Iets waar wij als vereniging enorm trots op zijn. Dit van fondsen die onze maatschappelijke plannen ondersteunen, sponsoren voor de elftallen tot donaties van vrienden van onze vereniging. Voor elke bijdrage zijn wij dankbaar.

In alfabetische volgorde zijn dit:
Aannemingsbedrijf MAAT BV , Actief Fysiotherapie , Actrion accountants Schiedam, Administratie en Belastingadviesbureau De Lier , A&M Recycling B.V. , Aldiver Uitzendbureau B.V., Allport Netherlands B.V., ALM Groep B.V., Aquacompleet, Attentiv-E.J. van der Kooij B.V, Autobedrijf Spiering & Pluym BV , Autoservice Eigenraam B.V. , Baauw Bouwmaterialen , Bakker Voskamp, BoBdeBouwerT ,Bond For Web Solutions, Bouwbedrijf van Zanten B.V. , Buchen Industrial Services NV, Buimar B.V. , Carisbrooke Shipping, Circle Marketing en Reclame BV, Copenhaege Apotheek, Copenhaege Huisartsenpraktijk , Cubord Reclameborden, Davinci Europe B.V. , De heer H. van Rossen, De heer J.C. Meerman, De heer N. Houdijk, De Hypotheker Delft, De Hypotheker Vlaardingen, De Jonge Advocaten, Delta Team B.V., DFDS Vlaardingen, Dhr. A.C. Nijgh, Dhr. H. v. Tienhoven, Dorzo B.V. Automobielbedrijf, DSW Zorgverzekeraar , Duifhuijsen Zonwering , ESJ accountants, EsnetGroup, Euro Forwarding BV, European Credit Partners NV, Fam. Hollebeek, Fam. H.J. Meerman, Fam. Roobol, Fam. Kok, Fernhout Fysiotherapie, Fox Kapsalons, Fresh & Pack services B.V., Fysiotherapiepraktijk voor Kinderen Chantal Jung, Dhr. Gerrit van Toor, Goed Berekend, Grafisch Goed, Gravilux - Totale reclamebegeleiding, HAP Foods, Henny van Ommeren B.V., Hoefnagel sportprijzen, Hoogendijk Automaterialen B.V., Hoogendijk Import Export BV, Hoogendoorn Groep BV, Hoogerbord glazenwasserij, Hoogerwerf for Office, House for Sale makelaar, Imto Benelux, ING bank, Inza Interieurzaken B.V., ITS Rotterdam , J. Huisman Gevelrenovatie, Jomi sports , Kop & Schouders, Krznaric MF, Lentiz Geuzencollege, Lentiz Groen van Prinstererlyceum, LetsGrow.com B.V. , Dhr. Leo de Jong, Lintex B.V., Madern, Magneet Communicatiecentrum, Marco Doublé , Matching Overheidspersoneel, MIRA Investments BV, Mobility Centre Holland Rental BV, Advocaat - Mr. M.H.L. Weststrate, Nicoverken Holland BV, Nooteboom Tours, NTC Tankcontainer Services Botlek BV, OOSIX, Ormer ICT , OSL Europe BV, Palladion Grieks Restaurant Vlaardingen, Polderpoort Sportcomplex, R3cruit, Rabobank Vlaardingen Schiedam, Rabobank Rotterdam Fonds, Rentokil Pest Control Nederland, Restaurant Westkaai, Ron van Uffelen Loodgietersbedrijf BV, Dhr. Ronald Brouwer, Sander van Rij Onderhoud & Schilderwerken, Dhr. Sjoerd Boog, Smakelijk Eten & Drinken restaurant, Snelweg Transport, Sport 2000 Rotterdam Rob van ’t Oor, Sportcentrum Vlaardingen, Spraakwater, Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Stukadoor & Schildersbedrijf A-AV, Synorga Groep, Tollengroep B.V., Toolstation NL BV , Tugpins BV, United Soft Drinks BV, Van Dam BV, Van der Knaap Horeca, van Driel Makelaardij, Van Keulen zien & horen, van Kortenhof fietsen, van Lee en van Everdingen / Alpha cursus, Van Zanden Orthodontie Vlaardingen, Ventus IT Professionals, Voskamp Meesterbakker, WePresent, Westland security, Wijnkoperij Hosman Freres B.V., Zorgverzekeringwijzer, Zonneveld Vlaardingen B.V.
Iedereen bedankt die onze vereniging een warm hart toedraagt. ‘Samen bereik je meer dan alleen!’

 


Auteur: Ernest Kegel (Tekst)
Gepubliceerd: 26-09-2017
Aantal keer bekeken: 158


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Primeur: 'Zwaluwen midden in de samenleving'

© De Vlaardinger  |  Inloggen