Zoeken

VVD trekt fel van leer tegen college

Interpellatiedebat Mariskwartier

Op initiatief van ONS.Vlaardingen hebben 7 partijen(**) middels een interpellatiedebat aan het College laten weten grote twijfels te hebben over de uitvoering van de actieve informatieplicht door het College richting de Gemeenteraad.

Recente dossiers, Muskuskruid en HOED Parc Hoog Leede, en inmiddels ook het bouwproject Mariskwartier leggen feilloos bloot dat in ieder geval de oppositie onvoldoende of helemaal niet op de hoogte is van afwijken van beleid door het College inclusief (verstrekkende) consequenties vanwege dat afwijken.

Heeft de Raad zitten slapen? Of ligt het aan de manier waarop het College haar actieve informatieplicht invult?

Majeure afwijkingen inclusief mogelijke (financiele) gevolgen dienen uiteraard nadrukkelijk ter kennis te worden gebracht aan de Gemeenteraad.

De vraag hierbij is of in dit soort gevallen het informeren van de Raad, via de Openbare Besluitenlijst van B&W, zonder nadrukkelijke vermelding van eventuele (verstrekkende en/of financiele) gevolgen voldoende is. De Raad moet immers actief in positie gesteld worden hun controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Uit het debat bleek dat de portefeuillehouder van mening is dat de wijze waarop het College de Raad actief informeert door het College als passend wordt gekenmerkt. De 7 indieners van het interpellatiedebat denken hier nog steeds beduidend anders over.

Vervolg
Partijen beraden zich over vervolgstappen over het “verschil van inzicht” dat is vastgesteld in het interpellatiedebat over de uitvoering van de actieve informatieplicht van het College van B&W.

Slaapt de Raad? . . .

Of is de Raad klaarwakker, maar schort het aan de actieve informatie vanuit het College? Wordt de Raad in de voortdurende gigantische stroom van memo’s, raadsstukken, rapporten, besluiten, enz. niet actief nadrukkelijk geattendeerd door het College op het majeur afwijken van het vastgestelde beleid?

Daarnaast gaan de 7 partijen zich nu verdiepen in de nu uiteindelijk wèl verkregen enorme stroom van informatie die het College de Raad heeft doen toekomen over het Bouwproject Mariskwartier. En daarmede is de inhoud aan de orde.

Nu de conclusie van in het interpellatiedebat is dat het College van B&W van mening is dat zij hun actieve informatieplicht passend uitvoert ligt hierbij o.a. de vraag voor:

Zijn de gevolgen van het (majeur) afwijken van het beleid door het College in dossier Mariskwartier zodanig minimaal dat dit het
niet nadrukkelijk informeren èn consulteren van de Raad rechtvaardigt?

Link bijdrage interpellatiedebat: KLIK HIER.

Wordt dus vervolgd. 

(**) Partijen: ONSVlaardingen, VV2000/Leefbaar, AOV, SBV, VVD, GL, Fractie van Unen.

Voorzitter,

Betreft: verzoek tot interpellatie in de raad inzake bouwwerkzaamheden Mariskwartier.

Interpellatiedebat op verzoek van 7 partijen waarbij ONSVlaardingen in eerste instantie de initiatiefnemer is geweest, waarvoor dank en alle indieners gezamenlijk hebben gemeend, hoewel allen het recht hebben tweemaal het woord te voeren, in principe met één woordvoerder het debat te voeren.

Die dobbelsteen rolde de kant op van de VVD.

Ter inleiding.

Heel recent heeft de Raad een besluit genomen naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie “grip van de raad” dat de kaderstellende rol van de Raad verbeterd kan en moet worden.

Een deel van de Raad, de indieners van dit interpellatiedebat, maar misschien wel alle raadsleden, is van mening dat de uitvoering van onze controlerende taak ook verbeterd kan en moet worden.

Zonder verder op de inhoud in te gaan kan niet anders dan de conclusie worden getrokken dat o.a. in de dossiers Muskuskruid en HOED in Parc Hooglede de informatie-uitwisseling tussen College van B&W en de Gemeenteraad en die tussen inwoners en College van B&W en idem Gemeenteraad tot heel veel onduidelijkheid heeft geleid die de betreffende dossiers geen goed hebben gedaan of nog steeds niet doen.

Belangrijk is en blijft dat de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan, eindverantwoordelijk is voor alle soorten van besluitvorming. En dat deze transparant en controleerbaar plaatsvindt.

Ruis op de lijn in het besluitvormingsproces maakt dat het debat over politieke meningsverschillen wordt bezoedeld en dat onze inwoners zich daar in meer of mindere mate terecht behoorlijk kwaad over maken dan wel ergeren.

De bouwactiviteit op het Mariskwartier, in het bijzonder het bestuurlijke besluitvormingstraject terzake, is na eerder genoemde dossiers op dit moment HET onderwerp van gesprek bij inwoners, omwonenden, pers en raadsleden onderling.

Daarbij stellen indieners zich de vraag of wij in eenzelfde ongewenste situatie terecht zijn gekomen als in eerdergenoemde vergelijkbare dossiers.

We moeten er immers van uitgaan dat wij, College van B&W en Gemeenteraad, gezamenlijk van grote of kleinere foutjes leren en geen ezels zijn die zich keer op keer aan dezelfde steen stoten.

Dat Voorzitter,

heeft de indieners ertoe gebracht dit interpellatiedebat aan te vragen.

De vragen luiden:

 .     De heipalen worden momenteel met groot kabaal de grond ingeslagen terwijl in de wijk bij omwonenden onzekerheid bestaat omtrent de juistheid van de besluitvorming. Over deze vragen wordt bericht in de media en deze vragen zijn kenbaar gemaakt bij college en raad. Waarom heeft het College, vanwege de opnieuw grote publieke aandacht in een dossier, de Raad niet actief geïnformeerd omtrent de stand van zaken in het Mariskwartier?

2.    Waarom heeft u als college blijkbaar niet zelf een actueel gebiedsgericht “feitenrelaas” (***) ter ondersteuning van úw besluitvorming, welke u zonder veel moeite op verzoek had kunnen doorzetten om de raad in positie te brengen voor haar controlerende taak?

       (***) Eén van de verzoekers, mevrouw Kalf-Muller (VVD), verzocht hierom op dinsdag 17 oktober jl. Na enige dagen bleek dat het ter beschikking stellen van dat feitenrelaas niet eerder dan gisteren einde middag zou kunnen plaatsvinden.

3.    Welke leerervaringen kent het college uit de recente casus HOED cq. medisch centrum Hoog Lede en Muskuskruid ten aanzien van dossiervorming/feitenrelaas, het informeren van omwonenden en het betrekken van de Gemeenteraad?

.     Wilt u op de kortst mogelijke termijn een feitenrelaas aan de raad doen toekomen en een toelichting op het bestuurlijke besluitvormingstraject als het gaat om

a. de parkeerverordening/parkeerfonds
b. het parkeervergunningenbeleid richting bewoners
c. de gunningprocedure t.a.v. de projectontwikkelaar in relatie tot het hanteren van de parkeereis
d. de financiële afwikkeling met woningcorporatie Samenwerking in relatie tot de Europese
    regelgeving omtrent verstrekken van ongeoorloofde staatssteun
e. het verleende mandaat door de Raad aan het College van B&W zowel t.a.v. de RO-procedures als
    andere relevante besluitvorming in dit dossier. 
En zo ja, op welke termijn denkt u dit de raad te doen toekomen?

Vraag 4 Voorzitter,

dit feitenrelaas, is einde dinsdagmiddag, eergisteren, alsnog toegezonden aan de Gemeenteraad. Op een moment dat het verzoek voor het interpellatiedebat al was uitgegaan.

Die vraag is dus inmiddels beantwoord.

U zult ongetwijfeld begrip hebben voor het feit dat 2 x 24 uur voor het lezen en analyseren van het zeer uitgebreide toegestuurde feitenrelaas te kort is voor ons als raadsleden om daar reeds nu weloverwogen conclusies aan te kunnen verbinden.

Te meer, omdat veel van de aangeleverde informatie volkomen nieuw is voor de Gemeenteraad.

Daarom voorzitter, eventuele inhoudelijke vragen zullen partijen al dan niet gezamenlijk aan het College doen toekomen op een later moment.

Resteert beantwoording in 1e termijn van onze eerste 3 vragen.

xxxxxxx

Beantwoording College

xxxxxxx

Schorsing

inventariseren vragen collega’s toe te voegen na schorsing 1e temijn en beantwoording College

xxxxxx

2e Termijn.

Voorzitter,

Dank voor de beantwoording in 1e termijn en wij hebben gebruik gemaakt van de schorsing om het navolgende met het College te delen en te vragen:

Het gaat er vanavond natuurlijk om dat de Raad zich niet adequaat geinformeerd voelt over essentiele zaken waar burgers bij raadsleden over aankloppen.

Nu weer in dossier Mariskwartier en ook in recente dossiers zoals eerder genoemd.

De Raad stelt het beleid vast en het College van B&W voert dat uit.

De Raad mag er toch van uitgaan dat het College van B&W in overleg treedt met de Raad wanneer zich majeure struikelblokken voordoen bij de uitvoering van het beleid en dat is meer dan een enkele raadsmemo toesturen.

In dit dossier gaat het om een forse afwijking van de parkeereis waar de Raad niks of onvoldoende van af weet of zich niet terdege bewust van is. Slechts kenbaar gemaakt in een openbaar B&W besluit van 28 april 2015.

Nogmaals, de indieners willen het inhoudelijk debat niet eerder voeren dan dat zij de toegestuurde informatie en feitenrelaas hebben kunnen bestuderen en analyseren.

De vraag die voorligt is:

·         Of deze essentiele majeure afwijking nadrukkelijk t.k. is gebracht van de Raad.

Is die informatie, in de grote stroom van raadsmemo’s, zodanig ter kennis gebracht dat aangenomen mag worden dat deze ook als nadrukkelijk afwijken van de parkeereis met alle mogelijke consequenties van dien bij de Gemeenteraad is binnen gekomen.

Daarbij aannemende dat:

.     e.e.a. inderdaad gedelegeerd is aan B&W 2. het inderdaad mogelijk is dat op deze wijze van het beleid wordt afgeweken.

Is de gekozen manier van het College van B&W van actieve informatieplicht, na zovele dossiers met ruis op de lijn, wel de juiste manier?

Hebben we wat geleerd van de meest recente dossiers?

In die lijn Voorzitter:

·      Waarom heeft het College niet alsnog de Gemeenteraad proactief geïnformeerd over deze hele kwestie Mariskwartier breed uitgemeten in de pers? Vooral omdat opnieuw blijkt dat een dossier enorm leeft bij bewoners en de pers. En dan dus natuurlijk óók bij de politieke partijen, de Gemeenteraad van Vlaardingen.

·      Waarom moeten 7 raadsfracties zich in bochten wringen om informatie boven tafel te krijgen? En een interpellatiedebat aanvragen?

Dit alles nog steeds los van het feit of het al dan niet als goede uitvoering van het beleid wordt gekwalificeerd. Op de inhoud, zoals eerder gezegd, komen we later terug.

xxxxxx

Afsluiting.

Voorzitter,

Indieners hebben goede nota genomen van de beantwoording van het College en wij gaan ons nu richten op bestudering van de toegezonden informatie en beraden ons nader over een eventueel vervolg.

 


Auteur: VVD (Tekst)
Gepubliceerd: 28-10-2017
Aantal keer bekeken: 429


Reacties

Re: VVD trekt fel van leer tegen college

Ja Vera, de raad heeft zitten slapen.

Het was al bijna 2 1/2 jaar bekend dat er afgeweken zou worden van het oorspronkelijke parkeerbeleid, en niemand zei er wat over tot een paar weken geleden er ineens weer aandacht aan besteed werd in de media.

De media zitten gelukkig niet te slapen hier, blijkt wel uit dit artikel van 9 mei 2015: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/Geen-parkeervergunning-voor-bewoners-nieuwbouw/9832

Dus 7 boze partijen: lik je wonden en schudt eens goed met je kop en trek eens lering uit dit debacle: jullie hebben nog heel veel te leren en jullie moeten ophouden de schuld bij een ander te leggen. Kleuters!

Door Pollie op 28-10-2017 13:35:07

Re: VVD trekt fel van leer tegen college

Begrijp ik nu goed dat de Raad niet altijd zelf actief wil en kan zijn vanwege de giga stroom aan informatie die het tot zich moet nemen? Wil hij alle informatie als hap- en leesbare brok aangeleverd krijgen? Van de Raad mag professionaliteit verwacht worden. De leden moeten dossiers vreten. De hoeveelheid aangereikte info mag geen excuus zijn. Evenmin kan dat gezegd worden van tijdsgebrek. Zelfredzaam- en deskundigheid mag van hen geëist worden. Misschien toch maar de raadsleden 2.018 toch eens beter screenen.

Door Tina Rossem op 28-10-2017 15:54:38
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
VVD trekt fel van leer tegen college

© De Vlaardinger  |  Inloggen