Zoeken

Positieve geluiden en weerstandsvermogen

Voorjaarsnota 2017 gemeente Vlaardingen
'Het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken. De belangrijkste doelstelling uit het coalitieakkoord was het op orde brengen van de financiële positie. Daartoe zijn de afgelopen jaren veel bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. En dat hebben onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gevoeld. We zijn trots op hun getoonde wendbaarheid en veerkracht.'

Met deze woorden opent portefeuillehouder, wethouder Arnout Hoekstra de Voorjaarsnota 2017. Hij is positief als alle financiële voorgangers en pas na een kritische beschouwing kan worden gezegd of zijn woorden hout snijden.

'Door de inspanningen van de afgelopen jaren is Vlaardingen nu een financieel gezonde stad. Er is
weer ruimte om gericht nieuwe investeringen te doen. Tegelijk is het, ondanks de opgaande lijn in het
financiële herstel, ook nu nog noodzakelijk om keuzes te maken. Niet alle wensen kunnen worden
gehonoreerd en de beperkte middelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld.'

Korte terugblik (verbeterde) financiële positie:

1. Gezond houden gemeentelijke financiële positie
    Door meerjarig gemiddeld investeringsmaximum van € 10 miljoen in te stellen blijven we onder de
    netto schuldquote van 100%. Door extra toevoegingen aan de Algemene Reserve streven we naar
    een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (uiterlijk 2026). Die doelstelling is op basis
    van deze Voorjaarsnota realiseerbaar.

2. Inclusief voorstellen in Voorjaarsnota groeit Algemene Reserve van € 2,7 miljoen in 2015 naar
    bijna € 11,1 miljoen eind 2018: een toename van € 8,4 miljoen.

3. Risicoprofiel gemeente opnieuw verbeterd. Op basis van een actuele inventarisatie van risico’s is
    gewenste weerstandscapaciteit bijgesteld van € 17,3 miljoen in 2015 naar € 7,0 miljoen in 2016
    (exclusief risico’s sociaal domein). Dit komt door de verkoop van vastgoedbezit in de afgelopen
    jaren, waarbij ook het bezit realistischer is gewaardeerd. En tenslotte zijn de grondexploitaties
    bijgesteld op basis van uitvoerbare plannen.

4. Combinatie bovenstaande ontwikkelingen zorgt dat gemeente over voldoende weerstandscapaciteit
    beschikt om risico’s op te vangen. Had de gemeente in 2015 nog een weerstandsvermogen van
    142% (inclusief reserve afkoopsommen erfpacht en -8% exclusief reserve afkoopsommen erfpacht,
    rekening 2015), in 2016 is het weerstandsvermogen verhoogd naar 490% (inclusief reserve
    afkoopsommen erfpacht en 126% exclusief reserve afkoopsommen erfpacht, rekening 2016).

5. Leenschuld is in 2016 met € 5 miljoen afgenomen.

6. Solvabiliteitsratio vertoont stijging van 16,2% in 2015 naar 19,8% in 2016. We zitten echter nog
    steeds onder de door ons gestelde minimum norm van 30%. Daarom blijft versterking van het eigen
    vermogen ofwel Algemene Reserve ook de komende jaren ons streven.

Het is ondoenlijk op korte termijn de Voorjaarsnota 2017 geheel uit de doeken te doen. Raadzaam is het een digitaal exemplaar bij de griffie aan te vragen. De algehele tendens is positief en dat is veel waard als de praktijk op termijn inderdaad aansluit bij de theorie.

Verder is de Voorjaarsnota 2017 een duidelijk financieel handboek. Dat mag ook weleens worden gezegd.

De behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is eind juni.

 


Auteur: Peter Joore (Tekst), Archief (Fotografie)
Gepubliceerd: 30-05-2017
Aantal keer bekeken: 733


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Positieve geluiden en weerstandsvermogen

© De Vlaardinger  |  Inloggen