Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 12 september 2017


Aanpassing Leidraad Toekenning Penning van de stad Vlaardingen en de Stadsspeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gewijzigde Leidraad Toekenning Penning van de stad Vlaardingen vastgesteld en de vorige leidraad van maart 2009 ingetrokken.

Toelichting:

In de nieuwe, aangepaste leidraad voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen is een procedure opgenomen voor het intrekken van een stadspenning of stadsspeld. Deze bepalingen ontbraken in de vorige versie. De criteria voor het intrekken van de stadspenning of stadsspeld zijn dezelfde als voor het intrekken van een Koninklijke onderscheiding.

Raadsmemo ontwikkeling verhuisbewegingen en werkgelegenheid op de Vlaardingse bedrijventerreinen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo ontwikkeling verhuisbewegingen en werkgelegenheid op de Vlaardingse bedrijventerreinen vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over verhuizingen van en naar Vlaardingse bedrijventerreinen. Het college geeft aan dat het verhuissaldo (inkomend versus uitgaand) nagenoeg neutraal is en dat het aantal arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen licht is toegenomen door de verhuisbewegingen in de afgelopen jaren. Uit onderzoek blijkt, dat bedrijven vooral binnen Vlaardingen zijn verhuisd.

In maart 2017 is aan de gemeenteraad een onderzoek gepresenteerd, waarin ten onrechte is aangegeven dat relatief veel bedrijven uit Vlaardingen vertrekken. Een nadere analyse van de historische verhuisbewegingen laat zien, dat bedrijven niet bovengemiddeld wegtrekken uit Vlaardingen. Wel hebben in de afgelopen jaren verhuisbewegingen binnen Vlaardingen plaatsgevonden én is het aantal arbeidsplaatsen hierdoor zelfs licht gestegen. Veel bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen in Vlaardingen zijn direct of indirect verbonden met de Rotterdamse haven. Dit maakt Vlaardingen een aantrekkelijke vestigingsplaats. Een andere reden waarom bedrijven niet uit Vlaardingen vertrekken, is dat een groot deel van de bedrijven een sterke lokale binding hebben.

Raadsmemo motie overlast Westwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie overlast Westwijk vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Voorjaarsnota een motie aangenomen over het beëindigen van de overlast in de omgeving van Valkenhof, Floris de Vijfdelaan en Dirk de Derdelaan. Via een memo informeert het college van B&W de raad over de stand van zaken. Het college geeft aan dat bij deze drie locaties sprake is van specifieke problematiek. Politie en Toezicht & Handhaving hebben de locaties opgenomen in hun surveillanceroutes, zodat hier regelmatig en structureel gecontroleerd wordt. Ook het jongerenwerk van de Wijkteams neemt de locaties mee in hun ambulante rondes. En met Irado worden afspraken gemaakt voor extra rondes voor het ophalen van grofvuil. De zeven mannen zonder woning, werk en inkomen, die tot voor kort rondzwierven in de wijk, hebben een wijkverbod opgelegd gekregen door de politie. Met uitzendbureaus is inmiddels een convenant afgesloten voor het terugbrengen naar hun thuisland van uitzendkrachten uit Oost-Europa.

Raadsmemo motie samenwerking Stichting Leergeld Jeugdpas

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie samenwerking Stichting Leergeld Jeugdpas vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de integrale aanpak van Stroomopwaarts MVS bij huishoudens die gebruikmaken van de jeugdpas en een beroep doen op het minimabeleid. De jeugdpas is bestemd voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een inkomen (vanuit werk of via een uitkering) hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Raadsmemo motie opheffen knelpunten sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie opheffen knelpunten sociaal domein vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In een memo aan de gemeenteraad gaat het college van B&W in op knelpunten in het sociaal domein met betrekking tot de participatiewet. Het college geeft onder meer aan dat knelpunten op het gebied van het werkleerbedrijf en de uitkeringslasten beide worden veroorzaakt door een aantal onvermijdelijke macro-economische ontwikkelingen.

Raadsmemo motie aanpak schuldenproblematiek

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie aanpak schuldenproblematiek vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo laat het college van B&W de gemeenteraad weten de mogelijkheden en voor- en nadelen te onderzoeken van een vorm van een fonds/budget, van intensievere begeleiding of anderszins van inwoners met schuldproblematiek. Zo snel als mogelijk informeert het college de raad over de uitkomsten van dit onderzoek. Gezien de complexiteit verwacht het college de raad nader te kunnen informeren in het laatste kwartaal van dit jaar.

Raadsmemo motie armoedebestrijding

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie armoedebestrijding vastgesteld

Bijlage:

Toelichting:

In een memo aan de gemeenteraad geeft het college van B&W een overzicht van alle minimaregelingen zoals die worden uitgevoerd door Stroomopwaarts MVS. Ook bevat het raadsmemo een groepsgewijs financieel overzicht van de uitgaven binnen het minimabeleid.

Raadsvoorstel tot vaststelling van 'Passend Onder Dak', regiovisie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen MVS 2017-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. de nota van zienswijzen met reacties op ingebrachte opmerkingen en adviezen met betrekking tot 'Passend Onder Dak' van de adviesraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vastgesteld;
  2. het raadsvoorstel tot vaststelling 'Passend Onder Dak', regiovisie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen MVS 2017 t/m 2019 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de regiovisie ‘Passend Onder Dak’ vast te stellen. Hiermee wordt voor de komende jaren (tot en met 2019) voorzien in de behoefte van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan een nieuwe actuele regiovisie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze visie dient als beleidsmatige basis voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor de taak beschermd wonen -die sinds 2015 onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt- bestaat nog geen beleid. Met voorzieningen voor tijdelijk verblijf, bestemd voor mensen die veelal kampen met meervoudige problematiek, beogen de drie gemeenten bij te dragen aan de opbouw van een zo zelfstandig mogelijk bestaan voor de betreffende mensen.

Raadsvoorstel tot vaststelling van de zesde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststelling van de zesde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 (APV) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor, om een nieuw artikel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 (APV). Dit naar aanleiding van de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast. Hiermee heeft de burgemeester de bevoegdheid om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in huur- en koopwoningen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bezoekersverbod, of een gedragsaanwijzing om huisdieren binnen te houden als hinderlijk en herhaaldelijk overlast veroorzaken. Deze bevoegdheid kan pas worden ingezet door de burgemeester als andere instrumenten -zoals waarschuwingen of buurtbemiddeling- niet blijken te werken. Bij huurwoningen moet eerst de verhuurder de nodige maatregelen hebben genomen tegen de overlast.

Beantwoording artikel 36-vragen over  de verhuur van Zuidbuurtseweg 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Hoogenboom (ChristenUnie/SGP) over de verhuur van Zuidbuurtseweg 1 beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

Naar aanleiding van het collegebesluit om de locatie Zuidbuurtseweg 1 te gaan verhuren in plaats van te verkopen, zijn vragen ter verduidelijking gesteld. In de beantwoording van deze vragen licht het college van B&W het proces toe en geeft aanvullende informatie op een aantal inhoudelijke punten.

Bekrachtigen raadsmemo vergunningverlening Gouden Leeuw

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo vergunningverlening Gouden Leeuw bekrachtigd.

Bijlage

Toelichting:

Op 7 september jl. heeft het college van B&W buiten de reguliere collegevergadering om een raadsmemo over de vergunningverlening over de horeca-inrichting De Gouden Leeuw vastgesteld en toegezonden aan de gemeenteraad. In het memo geeft het college aan hoe het proces van de vergunningverlening tot nog toe verlopen is. In de vergadering van vandaag heeft het college dit openbare besluit formeel bekrachtigd.

Bekrachtigen raadsmemo HOED Park Hooglede

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo HOED Park Hooglede bekrachtigd.

Bijlage

Toelichting:

Op 11 september jl. heeft het college van B&W buiten de reguliere collegevergadering om een raadsmemo met een feitenrelaas over de HOED (Huisartsen Onder Één Dak) Park Hooglede vastgesteld en toegezonden aan de gemeenteraad. Daarbij heeft het college ter informatie ook een kopie gevoegd van een brief aan de bewoners/omwonenden van het geplande gezondheidscentrum in Park Hooglede. In de vergadering van vandaag heeft het college dit openbare besluit formeel bekrachtigd.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 12-09-2017
Aantal keer bekeken: 337


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 12 september 2017

© De Vlaardinger  |  Inloggen