Laatste ontwikkelingen rond Hooglede

Op 5 september lazen wij in de media dat initiatiefnemers van het HOED-project in Hooglede verklaren dat zij mede op advies van b&w aangifte hebben gedaan tegen meerdere bewoners van Hooglede in verband met intimidatie van familie van initiatiefnemers en van meerdere voorstanders van het HOED-project. Ook hebben zij daarom tot nader order alle communicatie gestaakt.

De initiatiefnemers zeiden te zijn onthutst "dat dit anderen en ons overkomt en rekenen dan ook op uw begrip."

Nog diezelfde 5 september lezen wij dat de politie desgevraagd bevestigt dat er géén aangifte is gedaan tegen een of meerdere bewoners, en dat het verzoek om aangifte te doen, volgens de politie afkomstig was van een wethouder.
Inmiddels zou, wederom volgens de media, uit beeldmateriaal blijken dat het verhaal van de initiatiefnemers niet waar is.

Bewoners stellen nu dat het hier is gegaan om een doelbewuste actie van initiatiefnemers. Een en ander zou door initiatiefnemers en een wethouder zijn opgeklopt tot een verhaal van "intimidatie, bedreiging en een serieus vergrijp" van een familielid van de initiatiefnemers door een wijkbewoner.

De fractie van ONS.Vlaardingen heeft hierover onderstaande vragen.

1. Is het doen van aangifte inderdaad geadviseerd door een wethouder of door het college? Zo ja, door
    wie precies?
2. Heeft het college(lid) dat dit advies heeft gegeven zich van tevoren verdiept in de aantijgingen? Zo
    ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
3. Heeft het college(lid) ook een (adviserende) rol gespeeld in het door de initiatiefnemers staken van
    alle verdere communicatie?
4. Klopt de latere bewering van de politie dat er inderdaad géén aangifte is gedaan? Heeft het
    college(lid) ook hierin een rol gespeeld, en zo ja, welke rol?
5. Wat weet u inmiddels van het al of niet juist zijn van de aantijgingen door de initiatiefnemers?
6. Wat is uw reactie op de stelling van bewoners dat initiatiefnemers en wethouder een en ander hebben
    opgeklopt tot een aangifte-waardig relaas?
7. Is het college bereid om, nu duidelijk is dat het overgrote deel, althans een groot deel van de
    bewoners geen medisch centrum (waarin een HOED) van de huidige geplande omvang in hun wijk
    wil, om (los van de vraag hoe) alsnog af te zien van de vestiging van dit centrum dat aanzienlijk
    groter is dan twee of drie huisartsen bij elkaar in een pand? Zo ja, wat kunnen daarvan de gevolgen
    zijn voor de gemeente? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college bereid om naar een andere locatie voor het geplande medisch centrum te zoeken, en zo
    initiatiefnemers tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet?

 


Auteur: ONS.Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 07-09-2017
Aantal keer bekeken: 403

ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand